Toate sistemele sunt funcționale.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Anunț cu privire la concursul de ocupare a 15 posturi de natură contractuală în cadrul proiectului „Sprijin pentru realizarea activităților de monitorizare proiecte, management financiar, verificare achiziții pentru perioada 2014-2020, cât și pentru închiderea 2007- 2013”, cod MySMIS 117924

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă determinată, în condițiile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii (republicată), cu modificările şi completările ulterioare şi a Metodologiei de recrutare și selecție privind ocuparea posturilor și încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, aprobată prin Decizia Președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr.540/07.10.2020, modificată prin Decizia nr. 259/22.06.2021 pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală, în afara organigramei a Autorității pentru Digitalizarea României, în cadrul proiectului: „Sprijin pentru realizarea activităților de monitorizare proiecte, management financiar, verificare achiziții pentru perioada 2014-2020, cât şi pentru închiderea 2007- 2013”, cod MySMIS 117924, astfel:

 • 1 post de Expert IT
 • 3 posturi de Expert achiziții publice
 • 8 posturi de Expert administrație publică I
 • 3 posturi de Expert administrație publică II

Pot participa la concursul organizat în vederea ocupării posturilor mai sus menționate numai persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții generale și specifice.

Condiții generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice, potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

Expert IT

 1. Denumirea postului: Expert IT
 2. Studii de specialitate: Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă  în domeniul IT/certificări în domeniul IT
 3. Cerinţe specifice privind vechimea:

– Minim 3 ani experienta profesionala;

– Experiență în domeniul proiectelor cu finanțare europeană (evaluare proiecte/activități de monitorizare proiecte/rambursare/verificare achiziții proiecte) de minim 6 luni, probată prin prezentarea de documente aferente.

 • Cunoştinţe de operare / programare pe calculator (necesitate şi nivel): Microsoft Office nivel avansat
 • Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaștere): Cunoașterea la nivel mediu a unei limbi de circulație internațională (engleză) – testată în timpul interviului;
 • Abilități impuse de funcție:
 • Cunoașterea procesului de utilizare a fondurilor europene;
 • Cunoașterea cadrului legal și instituțional național și al Uniunii Europene (a regulamentelor și directivelor UE în domeniul de activitate);
 • Asigurarea unei stricte confidențialități asupra activității depuse și documentelor pe care le gestionează;
 • Asigurarea unei stricte confidențialități în relațiile cu fiecare solicitant/beneficiar de proiecte;
 • Evitarea oricărui posibil conflict de interese în relațiile cu solicitanții/beneficiarii de proiecte decurgând din responsabilitățile fișei postului;
 • Disponibilitatea pentru lucru în program prelungit, conform dispozițiilor legale în vigoare;
 • Capacitatea de a comunica eficient cu personalul din ADR și cu cel din alte instituții ale administrației centrale și locale;
 • Disponibilitatea pentru deplasări în interesul serviciului;
 • Rezistență la stres.
 • Deținerea la domiciliu a tuturor mijloacelor necesare îndeplinirii atribuțiilor care revin potrivit fișei postului(echipamente IT, conexiune internet).
 • Deținerea unui certificat calificat valabil la data angajării şi asigurarea valabilității acestuia pe întreaga perioadă a contractului individual de muncă.
 • Atribuțiile conform fișei postului pentru Expert IT, sunt:
  • Participă la procesul de evaluare, selecție și contractare în conformitate cu procedurile specifice;
  • Participă la activitatea de monitorizare a proiectelor în conformitate cu procedura specifică;
  • Participă la activitatea de rambursare și verificare achiziții, conform procedurilor specifice;
  • Introduce, actualizează și verifică datele în MySMIS, conform fazei procedurale corespunzătoare;
  • Instituie măsuri eficace și proporționale de prevenire și sesizare a fraudelor/neregulilor, luând în considerare riscurile indentificate;
  • Îndeplineşte şi alte activităţi complementare, din aria de activitate a direcţiei, solicitate de conducerea direcţiei

Expert achiziţii publice

 1. Denumirea postului: Expert achizitii publice
 • Studii de specialitate:

– Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent

Certificări în domeniul achiziţii publice, recunoscut ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări) sau echivalent

 • Cerinţe specifice privind vechimea:

– Minim 3 ani în domeniul studiilor;

– Experiență în domeniul proiectelor cu finanțare europeană (evaluare proiecte/activități de monitorizare/rambursare/verificare achiziții proiecte) de minim 6 luni probată prin prezentarea de documente aferente

 • Cunoştinţe de operare / programare pe calculator (necesitate şi nivel): Microsoft Office nivel mediu
 • Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaștere): Cunoașterea la nivel mediu a unei limbi de circulație internațională (engleză) – testată în timpul interviului;
 • Abilități impuse de funcție:
 • Cunoașterea procesului de utilizare a fondurilor europene;
 • Cunoașterea cadrului legal și instituțional național și al Uniunii Europene (a regulamentelor și directivelor UE în domeniul de activitate);
 • Asigurarea unei stricte confidențialități asupra activității depuse și documentelor pe care le gestionează;
 • Asigurarea unei stricte confidențialități în relațiile cu fiecare solicitant/beneficiar de proiecte;
 • Evitarea oricărui posibil conflict de interese în relațiile cu solicitanții/beneficiarii de proiecte decurgând din responsabilitățile fișei postului;
 • Disponibilitatea pentru lucru în program prelungit, conform dispozițiilor legale în vigoare;
 • Capacitatea de a comunica eficient cu personalul din ADR și cu cel din alte instituții ale administrației centrale și locale;
 • Disponibilitatea pentru deplasări în interesul serviciului;
 • Rezistență la stres.
 • Deținerea la domiciliu a tuturor mijloacelor necesare îndeplinirii atribuțiilor care revin potrivit fișei postului(echipamente IT, conexiune internet).
 • Deținerea unui certificat calificat valabil la data angajării şi asigurarea valabilității acestuia pe întreaga perioadă a contractului individual de muncă.
 • Atribuțiile conform fișei postului pentru Expert achziţii publice, sunt:
 • Participă la procesul de evaluare, selecție și contractare în conformitate cu procedurile specifice;
 • Participă la activitatea de monitorizare a proiectelor în conformitate cu procedura specifică;
 • Participă la activitatea de rambursare și verificare achiziții, conform procedurilor specifice;
 • Introduce, actualizează și verifică datele în MySMIS, conform fazei procedurale corespunzătoare;
 • Instituie măsuri eficace și proporționale de prevenire și sesizare a fraudelor/neregulilor, luând în considerare riscurile indentificate;
 • Îndeplineşte şi alte activităţi complementare, din aria de activitate a direcţiei, solicitate de conducerea direcţiei

Expert administrație publică I

 1. Denumirea postului: Expert administrație publică I
  1. Studii de specialitate: Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent
   1. Cerinţe specifice privind vechimea:

– Experiență în domeniul proiectelor cu finanțare europeană (evaluare proiecte/activități de monitorizare/rambursare/verificare achiziții proiecte) de minim 6 luni probată prin prezentarea de documente aferente

 • Cunoştinţe de operare / programare pe calculator (necesitate şi nivel): Microsoft Office nivel mediu
  • Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaștere): Cunoașterea la nivel mediu a unei limbi de circulație internațională (engleză) – testată în timpul interviului;
   • Abilități impuse de funcție:
 • Cunoașterea procesului de utilizare a fondurilor europene;
 • Cunoașterea cadrului legal și instituțional național și al Uniunii Europene (a regulamentelor și directivelor UE în domeniul de activitate);
 • Asigurarea unei stricte confidențialități asupra activității depuse și documentelor pe care le gestionează;
 • Asigurarea unei stricte confidențialități în relațiile cu fiecare solicitant/beneficiar de proiecte;
 • Evitarea oricărui posibil conflict de interese în relațiile cu solicitanții/beneficiarii de proiecte decurgând din responsabilitățile fișei postului;
 • Disponibilitatea pentru lucru în program prelungit, conform dispozițiilor legale în vigoare;
 • Capacitatea de a comunica eficient cu personalul din ADR și cu cel din alte instituții ale administrației centrale și locale;
 • Disponibilitatea pentru deplasări în interesul serviciului;
 • Rezistență la stres.
 • Deținerea la domiciliu a tuturor mijloacelor necesare îndeplinirii atribuțiilor care revin potrivit fișei postului(echipamente IT, conexiune internet).
 • Deținerea unui certificat calificat valabil la data angajării şi asigurarea valabilității acestuia pe întreaga perioadă a contractului individual de muncă.
 • Atribuțiile conform fișei postului pentru Expert administrație publică I, sunt:
 • Participă la procesul de evaluare, selecție și contractare în conformitate cu procedurile specifice;
 • Participă la activitatea de monitorizare a proiectelor în conformitate cu procedura specifică;
 • Participă la activitatea de rambursare și verificare achiziții, conform procedurilor specifice;
 • Introduce, actualizează și verifică datele în MySMIS, conform fazei procedurale corespunzătoare;
 • Instituie măsuri eficace și proporționale de prevenire și sesizare a fraudelor/neregulilor, luând în considerare riscurile indentificate;
 • Îndeplineşte şi alte activităţi complementare, din aria de activitate a direcţiei, solicitate de conducerea direcţiei

Expert administrație publică II

 1. Denumirea postului: Expert administrație publică II
 2. Studii de specialitate: Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă  în domeniul financiar contabil, studii economice sau certificări în domeniu
 3. Cerinţe specifice privind vechimea:

– Minim 3 ani experienta profesionala;

– Experiență în domeniul proiectelor cu finanțare europeană (evaluare proiecte/activități de monitorizare/rambursare/verificare achiziții proiecte)  de minim 6 luni probată prin prezentarea de documente aferente

 • Cunoştinţe de operare / programare pe calculator (necesitate şi nivel): Microsoft Office nivel mediu
 • Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaștere): Cunoașterea la nivel mediu a unei limbi de circulație internațională (engleză) – testată în timpul interviului;
 • Abilități impuse de funcție:
 • Cunoașterea procesului de utilizare a fondurilor europene;
 • Cunoașterea cadrului legal și instituțional național și al Uniunii Europene (a regulamentelor și directivelor UE în domeniul de activitate);
 • Asigurarea unei stricte confidențialități asupra activității depuse și documentelor pe care le gestionează;
 • Asigurarea unei stricte confidențialități în relațiile cu fiecare solicitant/beneficiar de proiecte;
 • Evitarea oricărui posibil conflict de interese în relațiile cu solicitanții/beneficiarii de proiecte decurgând din responsabilitățile fișei postului;
 • Disponibilitatea pentru lucru în program prelungit, conform dispozițiilor legale în vigoare;
 • Capacitatea de a comunica eficient cu personalul din ADR și cu cel din alte instituții ale administrației centrale și locale;
 • Disponibilitatea pentru deplasări în interesul serviciului;
 • Rezistență la stres.
 • Deținerea la domiciliu a tuturor mijloacelor necesare îndeplinirii atribuțiilor care revin potrivit fișei postului(echipamente IT, conexiune internet).
 • Deținerea unui certificat calificat valabil la data angajării şi asigurarea valabilității acestuia pe întreaga perioadă a contractului individual de muncă.
 • Atribuțiile conform fișei postului pentru Expert administrație publică II, sunt:
 • Participă la procesul de evaluare, selecție și contractare în conformitate cu procedurile specifice;
 • Participă la activitatea de monitorizare a proiectelor în conformitate cu procedura specifică;
 • Participă la activitatea de rambursare și verificare achiziții, conform procedurilor specifice;
 • Introduce, actualizează și verifică datele în MySMIS, conform fazei procedurale corespunzătoare;
 • Instituie măsuri eficace și proporționale de prevenire și sesizare a fraudelor/neregulilor, luând în considerare riscurile indentificate;
 • Îndeplineşte şi alte activităţi complementare, din aria de activitate a direcţiei, solicitate de conducerea direcţiei

Pentru înscrierea la procedura de selecție candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 • cerere de înscriere adresată conducerii Autorității pentru Digitalizarea României;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • documente care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar valabil, eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de selecție;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de selecție, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae, model Europass;
 • Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Declarație pe propria răspundere că dețin echipamente IT și conexiune la internet.
  *** Atenție! Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de selecție.

Etapele desfășurării concursului pentru ocuparea unui post contractual sunt după cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • interviul.

Se pot prezenta la interviu numai candidații cărora le-au fost declarate admise dosarele la etapa precedentă.

Având în vedere contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2, interviul se va desfășura on line, prin Zoom Meeting sau prin WhatsApp videocall, în data de 13.12.2021, începând cu ora 10:00.

În ziua interviului, candidații care au optat în cererea de înscriere să se conecteze prin Zoom Meeting, vor primi pe email, link-ul de conectare împreună cu ID și parolă. Întâlnirile on line vor avea loc în ordinea numărului curent al cererii de înscriere.

Cererile de înscriere la concurs vor fi adresate președintelui ADR și, împreună cu celelalte documente solicitate pentru dosarul de concurs, se vor depune personal la Registratura ADR, urmând ca după înscriere candidatul să fie direcționat de la Registratură către secretarul comisiei de concurs aferent, la sediul din Bd. Libertății nr. 14 sector 5, București, începând cu data de 19.11.2021 până la data de 07.12.2021 în intervalul orar 08:30 – 17:00, cu excepția zilei de vineri, când programul de lucru al instituției este până la ora 14:30.

*** Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Mihaela GAVRILIŢĂ, expert superior ADR, din Bd. Libertății nr. 14, sector 5, București, telefon: 0374.541.187 și e-mail resurse.umane@adr.gov.ro.

Cererile de înscriere la concurs vor fi adresate președintelui ADR și, împreună cu celelalte documente solicitate pentru dosarul de concurs, pot fi depuse personal  sau prin posta, curier ori email la adresa resurse.umane@adr.gov.ro.

În cazul depunerii personale a dosarului de concurs, copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de selecție.

În situația în care, candidatul optează pentru transmiterea dosarului de selecție prin poștă, curier sau e-mail, acesta are obligația ca, până la proba interviu să se prezinte cu documentele în original pentru certificarea pentru conformitate cu originalul a documentelor depuse la dosar, de către secretarul comisiei de selecție.

Cererile de înscriere împreună cu documentele aferente vor fi depuse sau transmise începând cu data de 19.11.2021 până cel târziu la data de 07.12.2021 în intervalul orar 08:30 – 17:00, cu excepția zilei de vineri, când programul de lucru al instituției este până la ora 14:30.

La concurs pot participa doar candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare și al căror dosar de candidat este complet, corect întocmit și depus în termenul prevăzut în anunțul de concurs.

*** Atenție! După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora, cu excepția situațiilor în care candidații au depus în termen declarația pe proprie răspundere cu privire la faptul că nu au antecedente penale, caz în care cazierul judiciar, în original, va fi depus cel târziu până la data probei interviului.

După încheierea perioadei de depunere a dosarelor, comisia de concurs va verifica corectitudinea întocmirii dosarelor candidaților, respectiv îndeplinirea de către aceștia a condițiilor de participare la concurs.

Comunicarea rezultatelor la selecția dosarelor se face prin mențiunea «admis» sau «respins», iar la proba interviu prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii «admis» sau «respins», la avizierul ADR, respectiv pe pagina de internet www.adr.gov.ro secțiunea «Media/Anunțuri», în termen de maximum 24 de ore de la data finalizării interviului, în termenele prevăzute în Calendarul de desfășurări a concursului.

După afișarea rezultatelor la fiecare din etapele concursului, respectiv selecția dosarelor și interviu, candidații nemulțumiți de rezultate pot depune contestație în termen de 24 de ore de la momentul afișării rezultatelor la registratura Autorității pentru Digitalizarea României.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției, în termen de 24 de ore de la data finalizării acesteia.

În cadrul interviului, se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează selecția, capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul postului pentru care se organizează concursul.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile minime de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 • abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  • capacitatea de analiză și sinteză;
  • motivația candidatului;
  • comportamentul în situațiile de criză;
  • inițiativă și creativitate.

Pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte.

Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minim 70 de puncte. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care obține punctajul cel mai mare dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar, conform celor menționate mai sus.

Candidații declarați admiși la procedura de selecție pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post, corespunzător unei funcții contractuale înființate în afara organigramei Autorității pentru Digitalizarea României, în vederea desfășurării de activități în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, sunt obligați să se prezinte la post în termen de maximum 10 zile de la data afișării rezultatului final. Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat «admis» poate solicita, în termen de 3 zile de la comunicarea rezultatelor finale, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate fi mai mare de 10 zile de la expirarea termenului inițial.

Contractele de muncă se încheie pe perioadă determinată cu respectarea prevederilor Legii nr 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Programul de lucru este de 8 ore/zi.

Informații suplimentare privind condițiile de participare și documentele necesare se pot obține la telefon 0374.541.187, în zilele lucrătoare, astfel: Luni-Joi, între orele 8:30-17:00, Vineri, între orele 8:30-14:30 sau prin intermediul adresei de e-mail resurse.umane@adr.gov.ro.

Anexe la prezentul anunț:

 1. Cerere de participare la concurs – Model
 2. Calendarul desfășurării concursului
 3. Bibliografia concursului
 4. Declarație pe propria răspundere

Anexa nr.1

CERERE

 privind înscrierea la concurs

Subsemnatul (a)_____________________ fiul (fiica) lui_____________ şi al (a) __________________ născut(ă) la data de __________________ în localitatea__________________ judeţul/sectorul __________________ cetăţenia ___________, posesor al BI/CI seria ____ numărul ________, CNP ____________________, domiciliat în localitatea __________________, str. ______________________, nr. ____, bl. ____, etaj ____, apartament ____,  prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat în perioada ___________, de către Autoritatea pentru Digitalizarea României în vedreea ocupării unui post vacant de* _______________________________ (personal contractual) din cadrul proiectului: ” Sprijin pentru realizarea activităţilor de monitorizare proiecte, management financiar, verificare achiziţii pentru perioada 2014-2020, cât şi pentru închiderea 2007- 2013”, cod proiect 2.1.017/12.05.2017.      

Menționez că voi susține proba interviu on line prin:

☐        Zoom Meeting

☐         WhatsApp videocall

            Data:                                                                      Semnătura:

      ___________                                                           ______________         

*se va completa cu denumirea funcţiei conform Anunţului

Autoritatea pentru Digitalizarea României prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul desfăşurării activităţilor de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante. Datele se prelucrează de către Direcţia Generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale. Conform legislaţiei aplicabile domeniului de protecţie a datelor cu caracter personal – Regulamentul (UE) nr.679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Direcţia Generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale din cadrul Autorităţii pentru Digitalizarea României. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

(* în cazul opoziţiei la prelucrarea datelor, persoana nu se mai poate înscrie în procedura de selecţie în vederea participării la concurs).

Anexa nr. 2

CALENDAR CONCURS

Pentru concursul organizat în vederea ocupării unui post de natură contractuală în afara schemei de personal a ADR în cadrul proiectului: „Sprijin pentru realizarea activităților de monitorizare proiecte, management financiar, verificare achiziții pentru perioada 2014-2020, cât şi pentru închiderea 2007- 2013”, cod MySMIS 117924:

Publicarea anunțului de concurs: 19.11.2021
Constituire comisie de concurs și de soluționare contestații: 19.11.2021
Depunerea dosarelor de candidați: 19.11.2021 – 07.12.2021
Selecția dosarelor de concurs: 08.12.2021
Depunere eventuale contestații selecție dosare: 09.12.2021
Soluționare eventuale contestații selecție dosare: 10.12.2021
Interviul: 13.12.2021
Afișare rezultat interviu: 13.12.2021
Depunere eventuale contestații interviu: 14.12.2021
Soluționare eventuale contestații interviu: 15.12.2021
Afișare rezultate finale: 15.12.2021

Anexa nr. 3

BIBLIOGRAFIE

Pentru organizarea concursului de ocupare a 15 (cincisprezece) posturi de natură contractuală, în cadrul proiectului: „Sprijin pentru realizarea activităților de monitorizare proiecte, management financiar, verificare achiziții pentru perioada 2014-2020, cat si pentru inchiderea 2007- 2013” – Cod proiect 117924 – Contract de finantare nr.CTRF 2.1.017/12.05.2017

Bibliografie ocupare 1 post de Expert IT

 1. Constituţia României, republicată.
 2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare – Partea a VI-a titlul II
 3. Programul Operaţional Competitivitate – 2014 – 2020 – Axa 2, 
 4. Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
 5. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
 6. Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
 7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;

Bibliografie ocupare 3 posturi de Expert achiziții publice

 1. Constituţia României, republicată.
 2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare – Partea a VI-a titlul II
 3. Programul Operaţional Competitivitate – 2014 – 2020 – Axa 2
 4. Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
 5. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
 6. Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
 7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
 9. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 11. Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/ 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene;

Bibliografie ocupare 8 posturi de Expert administrație publică I

 1. Constituţia României, republicată.
 2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare – Partea a VI-a titlul II
 3. Programul Operaţional Competitivitate – 2014 – 2020 – Axa 2, 
 4. Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
 5. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
 6. Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
 7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
 9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 10. Hotărârea de Guvern nr. 93/2016 de aprobare NORME METODOLOGICE din 18 februarie 2016 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

Bibliografie ocupare 3 posturi de Expert administrație publică II

 1. Constituţia României, republicată.
 2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare – Partea a VI-a titlul II
 3. Programul Operaţional Competitivitate – 2014 – 2020 – Axa 2, 
 4. Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
 5. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
 6. Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
 7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;

Anexa nr.4

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul (a)_____________________ , posesor al BI/CI seria ____ numărul ________, CNP ____________________, domiciliat în localitatea __________________, str. ______________________, nr. ____, bl. ____, etaj ____, apartament ____, declar pe propria răspundere că:

 • dețin la adresa de domiciliu atât echipamente IT, pe care mă oblig să le folosesc în vederea îndeplinirii atribuțiilor din fișa postului, precum și conexiune la internet.
  • Dețin/voi deține un certificat calificat valabil la data angajării.
  • voi asigura valabilitatea certificatului calificat pe întreaga perioadă a contractului individual de muncă.

Data:

Semnătura:

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării

Citeste mai mult »
Sari la conținut