Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Anunț cu privire la concursul de ocupare a unui post de natură contractuală, în afara schemei de personal a Autorităţii pentru Digitalizarea României, în cadrul proiectului „Sistem informatic pentru registrele de sănătate – RegInterMed”, cod MySMIS 130718

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă determinată, în condiţiile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii (republicată), cu modificările şi completările ulterioare şi a Metodologiei de recrutare și selecție privind ocuparea posturilor și încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, aprobată prin Decizia Președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr.540/07.10.2020, modificată prin Decizia nr. 259/22.06.2021 pentru ocuparea următorului post de natură contractuală, în afara schemei de personal a Autorităţii pentru Digitalizarea României, în cadrul proiectului: „Sistem informatic pentru registrele de sănătate – RegInterMed”, cod MySMIS 13071:

 • 1 post de Expert financiar contabil, 3 ore/zi, cod COR 121125

Pot participa la concursul organizat în vederea ocupării postului mai sus menţionat numai persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale şi specifice.

Condiţii generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice, potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

1 post de Expert financiar contabil

1. Denumirea postului: Expert financiar contabil

2. Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental matematică și științe ale naturii, științe inginerești, științe sociale din care ramura de știință- științe economice.

3.   Cerinţe specifice:

Cunoștințe de operare în platforma informațică MySmis testate la proba interviu.

Cunoștințe în domeniul financiar-contabil dobândite pe parcursul activității atestate prin documente doveditoare.

4. Experiență profesională: minimum 10 ani, probată prin prezentarea de documente aferente (adeverinta vechime, carnet de munca)

Deţinerea la domiciliu a tuturor mijloacelor necesare îndeplinirii atribuțiilor care revin potrivit fișei postului (echipamente IT, conexiune internet).

Atribuțiile conform fișei postului pentru Expert financiar contabil, sunt:

1.      Participă la întocmirea cererilor de  rambursare şi documentele justificative ce le însoţesc

2.      Elaboreaza Graficul Cererilor de Rambursare și actualizarea acestuia, după caz

3.      Urmărește respectarea bugetului, încadrarea corectă a cheltuielilor în buget și propune modificări

4.      Arhivează documentele contabile/justificative aferente proiectului în ordine cronologică

5.      Participă la redactarea contractelor și se asigură că sunt cuprinse în prevederile contractului de finanțare.

6.      Participă la elaborarea documentelor administrative și procedurale necesare derulării proiectului.

7.      Contribuie la întocmirea documentelor suport aferente raportărilor la nivel de proiect

8.      Elaborează, împreună cu coordonatorul de proiect rapoartele de progres

9.      Acordă sprijin în elaborarea documentațiilor de atribuire pentru toate achizițiile publice din cadrul proiectului

10. Participa la derularea procedurilor de achizitii ( evaluare ofertelor, receptie finala, solicitari de clarificari , evaluarea calitatii livrabilelor, etc)

11. Verifică corectitudinea si completitudinea documentelor livrate de contractanți in raport cu cerințele caietelor de sarcini

12. Va întocmi înregistrările contabile și va ține registrele de evidență contabilă, în vederea reflectării fidele a activităților aferente ADR

13. Va întocmi raportările financiare ale proiectului, parțiale și finale, pentru activitățile din   sarcina ADR;

14. Va ține evidența documentelor, pentru activitățile din sarcina ADR

15. Întocmeşte situaţiile necesare stabilirii cheltuielilor de personal aferente timpului de lucru al participanţilor la proiect, pentru activitățile din sarcina ADR

16. Verifică documentele şi cheltuielile în scopul asigurării conformităţii tuturor cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, pentru activitățile din sarcina ADR, cu prevederile Ghidului Solicitantului, contractului de finanţare şi legislaţiei în vigoare

17. Operează în aplicația electronică MySMIS secțiunile financiare, pentru activitățile din sarcina ADR

18. Orice alte atributii date de coordonatorul de proiect  in realizarea obiectivelor si atingerii rezultatelor  proiectului in limitele respectarii temeiului legal.

Pentru înscrierea la procedura de selecție candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere adresată conducerii Autorității pentru Digitalizarea României;
 2. copia actului de identitate;
 3. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecționări; 
 4. documente care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar valabil, eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de selecție;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de selecție, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae, model Europass;
 8. recomandări relevante.
 9. Declarație pe propria răspundere că dețin echipamente IT și conexiune la internet.

*** Atenție! Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de selecție.

Candidații la concurs pot opta pentru transmiterea dosarului de selecție prin poștă, curier sau e-mail, cu obligativitatea ca, până la prima probă să se prezinte cu documentele în original pentru certificarea pentru conformitate cu originalul a documentelor depuse la dosar, de către secretarul comisiei de selecție, conform Metodologiei de recrutare și selecție privind ocuparea posturilor și încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, aprobată prin Decizia Președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr. 540/07.10.2020, modificată prin Decizia nr. 259/22.06.2021.

Concursul se va desfășura în data 23.08.2021, proba interviu, începând cu ora 10.00, la sediul Autorității pentru Digitalizarea României din Bd. Libertății nr. 14, sector 5, București.

Etapele desfășurării concursului pentru ocuparea unui post contractual sunt după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. interviul.

Se pot prezenta la interviu numai candidații cărora le-au fost declarate admise dosarele la etapa precedentă.

Cererile de înscriere la concurs vor fi adresate președintelui ADR și, împreună cu celelalte documente solicitate pentru dosarul de concurs, se vor depune personal la Registratura ADR, urmând ca după înscriere candidatul să fie direcționat de la Registratură către secretarul comisiei de concurs aferent, la sediul din Bd. Libertății nr. 14 sector 5, București, începând cu data de 02.08.2021 până la data de 13.08.2021 în intervalul orar 08:30 – 17:00, cu excepția zilei de vineri, când programul de lucru al instituției este până la ora 14:30.

La concurs pot participa doar candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare și al căror dosar de candidat este complet, corect întocmit și depus în termenul prevăzut în anunțul de concurs.

*** Atenție! După incheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare,  nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora, cu excepția situațiilor în care candidații au depus în termen declarația pe proprie răspundere cu privire la faptul că nu au antecedente penale, caz în care cazierul judiciar, în original, va fi depus cel târziu până la data probei interviului.

După încheierea perioadei de depunere a dosarelor, comisia de concurs va verifica corectitudinea întocmirii dosarelor candidaților, respectiv îndeplinirea de către aceștia a condițiilor de participare la concurs.

Comunicarea rezultatelor la selecția dosarelor se face prin mențiunea «admis» sau «respins», iar la proba interviu prin specificarea punctajului final al fiecărul candidat și a mențiunii «admis» sau «respins», la avizierul ADR, respectiv pe pagina de internet adr.gov.ro secțiunea «Media/Anunțuri», în termen de maximum 24 de ore de la data finalizării interviului, în termenele prevăzute în Calendarul de desfăşurare a concursului (Anexa 3).

După afișarea rezultatelor la fiecare din etapele concursului, respectiv selecția dosarelor și interviu, candidații nemulțumiți de rezultate pot depune contestație în termen de 24 de ore de la momentul afișării rezultatelor la sediul și pe site-ul Autorității pentru Digitalizarea României.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției, în termen de 24 de ore de la data finalizării acesteia.

În cadrul interviului, se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează selecția, capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul postului pentru care se organizează concursul.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile minime de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 1. abilități și cunoștințe impuse de funcție;
 2. capacitatea de analiză și sinteză;
 3. motivația candidatului;
 4. comportamentul în situațiile de criză;
 5. inițiativă și creativitate.

Pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte.

Sunt declarati admși la interviu candidații care au obținut minim 70 de puncte. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care obține punctajul cel mai mare dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar, conform celor menționate mai sus.

Candidații declarați admiși la procedura de selecție pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post, corespunzător unei funcții contractuale înființate în afara organigramei Autorității pentru Digitalizarea României, în vederea desfășurării de activități în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, sunt obligați să se prezinte la post în termen de maximum 10 zile de la data afișării rezultatului final. Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat «admis» poate solicita, în termen de 3 zile de la comunicarea rezultatelor finale, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate fi mai mare de 10 zile de la expirarea termenului inițial.

Contractele de muncă se încheie pe perioadă determinată cu respectarea prevederilor Legii nr 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Programul de lucru este de 3 ore/zi (part time).

Informații suplimentare privind condițiile de participare și documentele necesare se pot obține la telefon 0374 541 179, în zilele lucrătoare, astfel: Luni-Joi, între orele 8:30-17:00, Vineri, între orele 8:30-14:30 sau prin intermediul adresei de e-mail secretariat@adr.gov.ro.

Anexe la prezentul anunț:

 1. Cerere de participare la concurs – Model
 2. Calendarul desfășurării concursului
 3. Bibliografia concursului
 4. Declarație pe propria răspundere

Anexa nr.1

CERERE privind înscrierea la concurs

Subsemnatul (a)_____________________ fiul (fiica) lui_____________ şi al (a) __________________ născut(ă) la data de __________________ în localitatea__________________ judeţul/sectorul __________________ cetăţenia ___________, posesor al BI/CI seria ____ numărul ________, CNP ____________________, domiciliat în localitatea __________________, str. ______________________, nr. ____, bl. ____, etaj ____, apartament ____,  prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat în perioada ___________, de către Autoritatea pentru Digitalizarea României în vedreea ocupării unui post vacant de* _______________________________ (personal contractual) din cadrul proiectului: „Sistem informatic pentru registrele de sănătate – RegInterMed”, cod MySMIS 13071.        

 Data:                                                                      Semnătura:

      ___________                                                           ______________         

*se va completa cu denumirea funcţiei conform Anunţului

Autoritatea pentru Digitalizarea României prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul desfăşurării activităţilor de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante. Datele se prelucrează de către Autoritatea pentru Digitalizarea României. Conform legislaţiei aplicabile domeniului de protecţie a datelor cu caracter personal – Regulamentul (UE) nr.679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Autoritatea pentru Digitalizarea României. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

(* în cazul opoziţiei la prelucrarea datelor, persoana nu se mai poate înscrie în procedura de selecţie în vederea participării la concurs).


Anexa 2

CALENDAR CONCURS

Pentru concursul organizat în vederea ocupării a 6 (șase) posturi de natură contractuală în afara organigramei Autorității pentru Digitalizarea României în cadrul proiectului: „Sistem informatic pentru registrele de sănătate – RegInterMed”, cod MySMIS 130715:

Publicarea anunțului de concurs02.08.2021
Constituire comisie de concurs și de soluționare contestații02.08.2021
Depunerea dosarelor de candidați02.08.2021 –  13.08.2021
Selecția dosarelor de concurs16.08.2021 – 17.08.2021
Depunere eventuale contestații selecție dosare19.08.2021
Soluționare eventuale contestații selecție dosare20.08.2021
Interviul23.08.2021
Afișare rezultat interviu24.08.2021
Depunere eventuale contestații interviu25.08.2021
Soluționare eventuale contestații interviu26.08.2021
Afișare rezultate finale26.08.2021

Anexa 3

Bibliografie ocupare 1 post de Expert finaciar-contabil

 1. Hotărârea Guvernului nr. 89/28 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României: https://www.adr.gov.ro/atributii/
 2. Strategia Nationala pentru Agenda Digitala pentru Romania 2020
 3. Lege nr.82/1991*R-Legea contabilității, modificată și completată
 4. OMFP 1917/2005-pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice si instrucțiuni de aplicare a acesteia
 5. OMFP 845/2014- pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice si instrucțiuni de aplicare a acesteia
 6. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare
 7. Legea nr.15/1994*** Republicată privind amortizarea capitalului imobilizat în activele corporale si necorporale
 8. HG 2139/2004 și HG 1496/2008 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și  duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare
 9. OMFP 2634/2015 privind documentele financiar-contabil

Anexa nr.4

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul (a)_____________________ , posesor al BI/CI seria ____ numărul ________, CNP ____________________, domiciliat în localitatea __________________, str. ______________________, nr. ____, bl. ____, etaj ____, apartament ____, declar pe propria răspundere că dețin atât echipamente IT, pe care mă oblig să le folosesc în vederea îndeplinirii atribuțiilor din fișa postului, până la achiziționarea acestora în cadrul proiectului: „Sistem informatic pentru registrele de sănătate – RegInterMed”, cod MySMIS 13071, precum și conexiune la internet.

 Data:                                                                     Semnătura:

 ___________                                                           ______________         

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

DTD

Anunţ de selecţie a auditorilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea procedurii  de selecţie a auditorilor pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a centrului de date aparţinând  ZIPPER SERVICES SRL.,

Citeste mai mult »
DTD

Anunţ de selecţie a auditorilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea procedurii  de selecţie a auditorilor pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a centrului de date aparţinând  Ebm-Papst Automovie &

Citeste mai mult »
Sari la conținut