Toate sistemele sunt funcționale.

fiipregatit.ro

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Anunț cu privire la concursul de ocupare a 9 posturi de natură contractuală, în afara schemei de personal a Autorităţii pentru Digitalizarea României, în cadrul proiectului „Sprijin pentru realizarea activităților de monitorizare proiecte, management financiar, verificare achiziții pentru perioada 2014-2020, cât şi pentru închiderea 2007- 2013”, cod MySMIS 117924

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă determinată, în condiţiile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii (republicată), cu modificările şi completările ulterioare şi a Metodologiei de recrutare și selecție privind ocuparea posturilor și încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, aprobată prin Decizia Președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr.540/07.10.2020, modificată prin Decizia nr. 259/22.06.2021 pentru ocuparea următorelor posturi de natură contractuală, în afara organigramei a Autorităţii pentru Digitalizarea României, în cadrul proiectului:: „Sprijin pentru realizarea activităților de monitorizare proiecte, management financiar, verificare achiziții pentru perioada 2014-2020, cât şi pentru închiderea 2007- 2013”, cod MySMIS 117924, astfel:

 • 2 posturi de Expert IT tip 1, max. 8h/zi, cod COR 251201;
 • 7 posturi de Expert IT tip 2,  max. 8h/zi, COR 3513.

Pot participa la concursul organizat în vederea ocupării posturilor mai sus menţionate numai persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale şi specifice.

Condiţii generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice, potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

Expert IT tip 1, max. 8 ore/zi, cod COR 251201

1. Denumirea postului: Expert IT tip 1

2. Studii de specialitate: studii universitare de licență aboslvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul IT&C (Facultatea de Automatică și calculatoare/Electronică și Telecomunicații/Matematică – Informatică sau echivalent) sau absolvent de studii superioare cu licență și deținerea de certificări/cursuri relevante în domeniu IT&C.

3. Vechimea în specialitatea studiilor: – Experiență relevantă de min.3 ani – experiență în dezvoltarea de software ce poate fi demonstrată prin documente, altele decât cele de studii.

4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): limba engleză – nivel mediu – testate în timpul interviului;

5.  Abilități impuse de funcție:

     a) Cunoaște procesul de utilizare a fondurilor europene;

 • Cunoaște cadrul legal și instituțional național și al Uniunii Europene (a regulamentelor și directivelor UE în domeniul de activitate);
 • Asigurarea unei stricte confidențialități asupra activității depuse și documentelor pe care le gestionează;
 • Asigurarea unei stricte confidențialități în relațiile cu fiecare solicitant/beneficiar de proiecte;
 • Evitarea oricărui posibil conflict de interese în relațiile cu solicitanții/beneficiarii de proiecte decurgând din responsabilitățile fișei postului;
 • Disponibilitatea pentru lucru în program prelungit, conform dispozițiilor legale în vigoare; Programul de lucru poate varia zilnic în funcție de atribuțiile primite;
 • Capacitatea de a comunica eficient cu personalul din ADR și cu cel din alte instituții ale administrației centrale și locale;
 • Disponibilitatea pentru deplasări în interesul serviciului;
 • Rezistență la stres.
 • Deținerea unui certificat digital valabil la data angajării.

Atribuții conform fișei postului pentru postul de Expert IT tip 1, sunt:

 • Pentru activitatea de la birou:
 1. Analiza raportărilor periodice transmise de beneficiari în acord cu documentele suport aferente proiectelor;
 2. Analiza notificărilor transmise de beneficiari privind modificarea contractelor de finanțare și emiterea  opiniei motivate privind acceptarea sau nu a acestora;
 3. Analiza altor solicitări ale beneficiarilor cu privire Ia implementarea proiectelor și emiterea de opinii cu privire  Ia acestea;
 4. După caz, detectarea  oricăror situații care determina sau pot determina neeligibilitatea proiectului (sau anumitor componente din proiect) sau neimplementarea corespunzătoare a acestuia;
 5. Semnalarea din timp a eventualelor  probleme/riscuri care apar în implementarea proiectelor și propunerea de măsuri de remediere;
 6. Realizarea de alte analize sau activități solicitate de OIPSI cu privire la activitatea specifică.
 • Pentru activitatea pe teren:
 1. vizitele de monitorizare realizate în perioada de implementare,
 2. vizite de monitorizare realitate în perioada de sustenabilitate a proiectelor (post-implementare).instituției despre problemele apărute și pe care nu le poate rezolva la nivelul său.

Expert IT tip 2, max. 8 ore/zi, cod COR 3513

1. Denumirea postului: Expert IT tip 2

2. Studii de specialitate: Absolvent studii medii de profil matematică-informatică sau informatică, sau absolvent de alte studii tehnice și deținerea de certificări/cursuri relevante în domeniu în domeniul IT&C;

3. Vechimea în specialitatea studiilor: experiență relevantă de minimum 1 an în domeniul IT (hardware & software), dezvoltare de software/programare/ IT&C sau echivalent;

4. Cunoştinţe de operare / programare pe calculator (necesitate şi nivel): Microsoft Office nivel avansat) – testate în timpul interviului;

4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): Cunoașterea la nivel mediu a  unei limbi de circulație internațională – testată în timpul interviului;

5. Abilități impuse de funcție:

a) Cunoașterea procesului de utilizare a fondurilor europene;

b) Cunoașterea cadrului legal și instituțional național și al Uniunii Europene (a regulamentelor și directivelor UE în domeniul de activitate);

c) Asigurarea unei stricte confidențialități asupra activității depuse și documentelor pe care le gestionează;

d) Asigurarea unei stricte confidențialități în relațiile cu fiecare solicitant/beneficiar de proiecte;

e) Evitarea oricărui posibil conflict de interese în relațiile cu solicitanții/beneficiarii de proiecte decurgând din responsabilitățile fișei postului;

f) Disponibilitatea pentru lucru în program prelungit, conform dispozițiilor legale în vigoare; programul de lucru poate varia zilnic în funcție de atribuțiile primite;

g) Capacitatea de a comunica eficient cu personalul din ADR și cu cel din alte instituții ale administrației centrale și locale;

h) Disponibilitatea pentru deplasări în interesul serviciului;

i) Rezistență la stres.

j) Deținerea unui certificat digital valabil la data angajării.

Atribuțiile conform fișei postului pentru Expert IT tip 2, sunt:

 • Pentru activitatea de la birou:
 1. Analiza raportărilor periodice transmise de beneficiari în acord cu prevederile proiectelor;
 2. Analiza notificărilor beneficiarilor privind modificarea contractelor de finanțare și emiterea  opiniei motivate privind acceptarea sau nu a acestora;
 3. Analiza altor solicitări ale beneficiarilor cu privire Ia implementarea proiectelor și emiterea de opinii cu privire  Ia acestea;
 4. După caz, detectarea  oricăror situații care determina sau pot determina neeligibilitatea proiectului (sau anumitor componente din proiect) sau neimplementarea corespunzătoare a acestuia;
 5. Semnalarea din timp a eventualelor  probleme/riscuri care apar în implementarea proiectelor și propunerea de măsuri de remediere;
 6. Realizarea de alte analize sau activități solicitate de OIPSI cu privire la activitatea specifică.
 • Pentru activitatea pe teren:
 1. vizitele de monitorizare realizate în perioada de implementare,
 2. vizite de monitorizare realitate în perioada de sustenabilitate a proiectelor (post-implementare).

Pentru înscrierea la procedura de selecție candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere adresată conducerii Autorității pentru Digitalizarea României;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări; 
 4. documente care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar valabil, eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de selecție;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de selecție, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae, model Europass;
 8. Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 9. Declarație pe propria răspundere că dețin echipamente IT și conexiune la internet.

*** Atenție! Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de selecție.

Concursul se va desfășura în data 15.07.2021, proba interviu, începând cu ora 10.00, la sediul Autorității pentru Digitalizarea României din Bd. Libertății nr. 14, sector 5, București.

Etapele desfășurării concursului pentru ocuparea unui post contractual sunt după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. interviul.

Se pot prezenta la interviu numai candidații cărora le-au fost declarate admise dosarele la etapa precedentă.

Cererile de înscriere la concurs vor fi adresate președintelui ADR și, împreună cu celelalte documente solicitate pentru dosarul de concurs, se vor depune personal la Registratura ADR, urmând ca după înscriere candidatul să fie direcționat de la Registratură către secretarul comisiei de concurs aferent, la sediul din Bd. Libertății nr. 14 sector 5, București, începând cu data de 25.06.2021 până la data de 08.07.2021 în intervalul orar 08:30 – 17:00, cu excepția zilei de vineri, când programul de lucru al instituției este până la ora 14:30.

La concurs pot participa doar candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare și al căror dosar de candidat este complet, corect întocmit și depus în termenul prevăzut în anunțul de concurs.

*** Atenție! După incheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare,  nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora, cu excepția situațiilor în care candidații au depus în termen declarația pe proprie răspundere cu privire la faptul că nu au antecedente penale, caz în care cazierul judiciar, în original, va fi depus cel târziu până la data probei interviului.

După încheierea perioadei de depunere a dosarelor, comisia de concurs va verifica corectitudinea întocmirii dosarelor candidaților, respectiv îndeplinirea de către aceștia a condițiilor de participare la concurs.

Comunicarea rezultatelor la selecția dosarelor se face prin mențiunea «admis» sau «respins», iar la proba interviu prin specificarea punctajului final al fiecărul candidat și a mențiunii «admis» sau «respins», la avizierul ADR, respectiv pe pagina de internet adr.gov.ro secțiunea «Media/Anunțuri», în termen de maximum 24 de ore de la data finalizării interviului, în termenele prevăzute în Calendarul de desfăşurare a concursului (Anexa 3).

După afișarea rezultatelor la fiecare din etapele concursului, respectiv selecția dosarelor și interviu, candidații nemulțumiți de rezultate pot depune contestație în termen de 24 de ore de la momentul afișării rezultatelor la registratura Autorității pentru Digitalizarea României.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției, în termen de 24 de ore de la data finalizării acesteia.

În cadrul interviului, se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează selecția, capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul postului pentru care se organizează concursul.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile minime de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 1. abilități și cunoștințe impuse de funcție;
 2. capacitatea de analiză și sinteză;
 3. motivația candidatului;
 4. comportamentul în situațiile de criză;
 5. inițiativă și creativitate.

Pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte.

Sunt declarati admși la interviu candidații care au obținut minim 70 de puncte. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care obține punctajul cel mai mare dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar, conform celor menționate mai sus.

Candidații declarați admiși la procedura de selecție pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post, corespunzător unei funcții contractuale înființate în afara organigramei Autorității pentru Digitalizarea României, în vederea desfășurării de activități în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, sunt obligați să se prezinte la post în termen de maximum 10 zile de la data afișării rezultatului final. Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat «admis» poate solicita, în termen de 3 zile de la comunicarea rezultatelor finale, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate fi mai mare de 10 zile de la expirarea termenului inițial.

Contractele de muncă se încheie pe perioadă determinată cu respectarea prevederilor Legii nr 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Programul de lucru este de max. 8 ore/zi.

Informații suplimentare privind condițiile de participare și documentele necesare se pot obține la telefon 0374 541 179, în zilele lucrătoare, astfel: Luni-Joi, între orele 8:30-17:00, Vineri, între orele 8:30-14:30 sau prin intermediul adresei de e-mail secretariat@adr.gov.ro.

Anexe la prezentul anunț:

 1. Cerere de participare la concurs – Model
 2. Calendarul desfășurării concursului
 3. Bibliografia concursului
 4. Declarație pe propria răspundere

Anexa nr.1

CERERE privind înscrierea la concurs

Subsemnatul (a)_____________________ fiul (fiica) lui_____________ şi al (a) __________________ născut(ă) la data de __________________ în localitatea__________________ judeţul/sectorul __________________ cetăţenia ___________, posesor al BI/CI seria ____ numărul ________, CNP ____________________, domiciliat în localitatea __________________, str. ______________________, nr. ____, bl. ____, etaj ____, apartament ____,  prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat în perioada ___________, de către Autoritatea pentru Digitalizarea României în vedreea ocupării unui post vacant de* _______________________________ (personal contractual) din cadrul proiectului: „Sprijin pentru realizarea activităților de monitorizare proiecte, management financiar, verificare achiziții pentru perioada 2014-2020, cât şi pentru închiderea 2007- 2013”, cod MySMIS 117924

            Data:                                                                      Semnătura:

      ___________                                                           ______________         

*se va completa cu denumirea funcţiei conform Anunţului

Autoritatea pentru Digitalizarea României prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul desfăşurării activităţilor de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante. Datele se prelucrează de către Autoritatea pentru Digitalizarea României. Conform legislaţiei aplicabile domeniului de protecţie a datelor cu caracter personal – Regulamentul (UE) nr.679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Autoritatea pentru Digitalizarea României. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

(* în cazul opoziţiei la prelucrarea datelor, persoana nu se mai poate înscrie în procedura de selecţie în vederea participării la concurs).


Anexa nr. 2

CALENDAR CONCURS

Pentru concursul organizat în vederea ocupării unui post de natură contractuală în afara schemei de personal a ADR în cadrul proiectului: „Sprijin pentru realizarea activităților de monitorizare proiecte, management financiar, verificare achiziții pentru perioada 2014-2020, cât şi pentru închiderea 2007- 2013”, cod MySMIS 117924:

Publicarea anunțului de concurs25.06.2021
Constituire comisie de concurs și de soluționare contestații25.06.2021
Depunerea dosarelor de candidați25.06.2021 –  08.07.2021
Selecția dosarelor de concurs09.07.2021
Depunere eventuale contestații selecție dosare13.07.2021
Soluționare eventuale contestații selecție dosare14.07.2021
Interviul15.07.2021
Afișare rezultat interviu16.07.2021
Depunere eventuale contestații interviu19.07.2021
Soluționare eventuale contestații interviu20.07.2021
Afișare rezultate finale20.07.2021

Anexa nr. 3

BIBLIOGRAFIE

Pentru organizarea concursului de ocupare a 9 (nouă) posturi de natură contractuală, în cadrul proiectului: „Sprijin pentru realizarea activităților de monitorizare proiecte, management financiar, verificare achiziții pentru perioada 2014-2020, cat si pentru inchiderea 2007- 2013” – Cod proiect 117924 – Contract de finantare nr.CTRF 2.1.017/12.05.2017

 1. „ Programul Operațional Competitivitate – 2014 – 2020 – Axa 2, https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poc/
 2. Ghidul solicitantului pentru Acțiunea 2.3.3 Secțiunea E – EDUCAȚIE apel 2, cu modificările și completările ulterioare. Acesta poate fi consultat la adresa https://oipsi.gov.ro/actiunea-2-3-3-sectiunea-e-educatie-apel-2/.
 3. Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

Anexa nr.4

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul (a)_____________________ , posesor al BI/CI seria ____ numărul ________, CNP ____________________, domiciliat în localitatea __________________, str. ______________________, nr. ____, bl. ____, etaj ____, apartament ____, declar pe propria răspundere că dețin la adresa de domicile atât echipamente IT, pe care mă oblig să le folosesc în vederea îndeplinirii atribuțiilor din fișa postului, precum și conexiune la internet.

 Data:                                                                      Semnătura:

      ___________                                                           ______________   

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Anunţ de selecţie a auditorilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea procedurii de selecţie a auditorilor pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a centrului de date aparţinând OMV Petrom Global

Citeste mai mult »
Sari la conținut