Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante în data de 25.07.2022

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

 

2 posturi consilier achiziții publice clasa I, grad profesional superior, normă întreagă de 8h/zi, 40h/săptămână, durată nedeterminată în cadrul Compartimentului achiziții publice – Direcția economică, achiziții publice și administrativ.

 

nu există probă suplimentară;

proba scrisă va avea loc în data de 25.07.2022, ora 10:00 la sediul instituției din   București, Bd. Libertății nr. 14, Sector 5.

 

Condițiile generale de participare:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 6. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 8. nu i-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 10. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică astfel cum este definită prin lege.

Condiții specifice de participare:

 

 • 2 posturi de consilier achiziții publice clasa I, grad profesional superior:  
 • Condiții de studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Cursuri în domeniul achizițiilor publice, dovedite cu documente emise în condițiile legii;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare: minimum 7 ani.

 

Dosarul de concurs va cuprinde în mod obligatoriu:

 

 1. formularul de înscriere;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice pentru care candidează;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică;
 8. curriculum vitae, model Europass.

Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Documentele solicitate vor fi prezentate în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorității sau se descarcă de pe site-ul instituției publice organizatoare a concursului, secțiunea Cariere.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul  Autorității pentru Digitalizarea României, din București, Bd. Libertății nr. 14, sector 5, în perioada 23.06.2022 – 12.07.2022, inclusiv.

 

*** Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Alina Ariton Biro, consilier superior – Biroul resurse umane din Bd. Libertății nr. 14, sector 5, București, telefon: 0374.541.187 int. 1187 și e-mail resurse.umane@adr.gov.ro.

Atribuții

Formular de înscriere

Bibliografie și tematică

Calendar recrutare

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Sari la conținut