Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Anunț privitor la concursul de ocupare a unor posturi de natură contractuală, în afara schemei de personal a Autorităţii pentru Digitalizarea României, în cadrul proiectului „Cadru strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică 2021-2027 – soluții pentru eficientizarea activității”, cod MySMIS 129878/cod SIPOCA 704

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs, în vederea încadrării pe perioadă determinată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), cu modificările şi completările ulterioare şi a Metodologiei de recrutare și selecție privind ocuparea posturilor și încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, aprobată prin Decizia nr.540/07.10.2020, pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală în afara schemei de personal a Autorităţii pentru Digitalizarea României, în cadrul proiectului: „Cadru strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică 2021-2027 – soluții pentru eficientizarea activității”, cod MySMIS 129878/cod SIPOCA 704, astfel:

 • 1 post de Expert comunicare, organizare evenimente și implementare, 4 ore/zi, codul ocupației 243201 – specialist în relații publice
 • 1 post de Expert monitorizare și raportare, 4 ore/zi, codul ocupației 24211 – specialist în planificarea, controlul și raportarea performanței economice
 • 1 post de Expert politici și strategii, 4 ore/zi, codul ocupației 242202 – expert în administrația publică

Pot participa la concursul organizat în vederea ocupării posturilor mai sus menţionate numai persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale şi specifice:

I. Condiţii generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice, potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

II. Condiţii specifice:

 • 1 post de Expert comunicare, organizare evenimente și implementare
1. Denumirea postului: Expert comunicare, organizare evenimente și implementare
2. Scopul principal al postului: este responsabil pentru activitatea de informare, comunicare și organizare evenimente în cadrul proiectului
Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
3. Studii de specialitate: Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent
4. Cerinţe specifice privind vechimea:
– Minim 10 ani experiență profesionala cu studii superioare probată prin prezentarea de documente doveditoare.
– Minim 6 luni experiență în domeniul proiectelor cu finanțare europeană (management de proiect/comunicare/organizare de evenimente) probată prin prezentarea de documente doveditoare;
– Experiență în domeniul achizițiilor publice prin participare la elaborarea de documentații de atribuire pentru achiziții/ comisii de evaluare a ofertelor/ comisii de recepție, probată prin prezentarea de documente doveditoare.
5. Cunoştinţe de operare / programare pe calculator (necesitate şi nivel): Microsoft Office nivel mediu
6. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): limba engleză nivel mediu
7. Cerinţe specifice:
– Cunoașterea procesului de utilizare a fondurilor europene;
– Cunoașterea cadrului legal și instituțional național și al Uniunii Europene (a regulamentelor și directivelor UE în domeniul de activitate);
– Asigurarea unei stricte confidențialități asupra activității depuse și documentelor pe care le gestionează;
– Asigurarea confidențialității documentelor și informațiilor aferente proiectului; – Capacitatea de a comunica eficient cu personalul din ADR și cu cel al partenerului instituțional din proiect, cu alte instituții ale administrației centrale;
– Deţinerea la domiciliu a tuturor mijloacelor necesare îndeplinirii atribuțiilor care revin potrivit fișei postului(echipamente IT, conexiune internet).
Atribuţiile postului:
1. Formulează strategia de comunicare a proiectului
2. Coordonează activitățile de promovare din cadrul proiectului (plan comunicare, plan de promovare, materiale promoționale și informative, organizarea de evenimente realizate în cadrul proiectului), în concordanță cu instrucțiunile pentru beneficiarii proiectelor în cadrul programului
3. Verifică conformitatea tuturor documentelor proiectului cu prevederile Manualului de identitate vizuală POCA
4. Coordonează activitățile de comunicare cu grupul țintă, cu membrii echipei de proiect, cu mediul extern al proiectului
5. Sprijină managerul de proiect în comunicarea cu AM POCA
6. Acordă sprijin în elaborarea documentațiilor de atribuire pentru toate achizițiile publice din cadrul proiectului si colaboreaza in acest sens cu responsabilul achiziții publice.
 • 1 post de Expert monitorizare și raportare
1. Denumirea postului: Expert monitorizare și raportare
2. Scopul principal al postului: urmărește graficul de implementare a proiectului, elaborează toate documentele necesare pentru modificarea contractului de finanțare (notificări, acte adiționale etc.), elaborează rapoartele trimestriale de progres ale proiectului
Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
3. Studii de specialitate: Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent
4. Cerinţe specifice privind vechimea:
– Minim 10 ani experiență profesionala cu studii superioare probată prin prezentarea de documente doveditoare.
– Minim 6 luni experiență în domeniul proiectelor cu finanțare europeană (implementare proiecte) probată prin prezentarea de documente doveditoare
– Minim 1 an experiență în domeniul economic/financiar, probată prin prezentarea de documente doveditoare  
5. Cunoştinţe de operare / programare pe calculator (necesitate şi nivel): Microsoft Office nivel mediu
6. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): limba engleză nivel mediu
7. Cerinţe specifice:
– Cunoașterea procesului de utilizare a fondurilor europene;
– Cunoașterea cadrului legal și instituțional național și al Uniunii Europene (a regulamentelor și directivelor UE în domeniul de activitate);
– Asigurarea unei stricte confidențialități asupra activității depuse și documentelor pe care le gestionează;
– Asigurarea confidențialității documentelor și informațiilor aferente proiectului;
– Capacitatea de a comunica eficient cu personalul din ADR și cu cel al partenerului instituțional din proiect, cu alte instituții ale administrației centrale;
– Deţinerea la domiciliu a tuturor mijloacelor necesare îndeplinirii atribuțiilor care revin potrivit fișei postului(echipamente IT, conexiune internet).
Atribuţiile postului:
1. Asigură urmărirea implementarii proiectului din punct de vedere al progresului înregistrat
2. Elaborează, împreună cu managerul de proiect și asistentul de proiect, raportul de progres trimestrial
3. Elaborează, împreună cu managerul de proiect și responsabilul financiar, cererile de rambursare intermediare
4. Asigură procesul de operare în aplicația MySMIS a tuturor modificărilor la contractul de finanțare (notificări/acte adiționale, grafic estimativ de rambursare)
5. Operează în aplicația MySMIS – modulul implementare a rapoartelor de progres, cererilor de rambursare, pontaje etc.;
6. Participă la activitățile proiectului
 • 1 post de Expert politici și strategii
1. Denumirea postului: Expert politici și strategii
2. Scopul principal al postului: Supervizarea din punct de vedere metodologic și tehnic a propunerilor de cadru legislativ și operațional
Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
3. Studii de specialitate: Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent
4. Cerinţe specifice privind vechimea:
– Minim 10 ani experienta profesionala cu studii superioare probată prin prezentarea de documente doveditoare.
– Minim 6 luni experiență în domeniul proiectelor cu finanțare europeanăprobată prin prezentarea de documente doveditoare
– Experiență în evaluarea/implementarea/monitorizarea de strategii/planuri de dezvoltare, probată prin prezentarea de documente doveditoare.
5. Cunoştinţe de operare / programare pe calculator (necesitate şi nivel): Microsoft Office nivel mediu
6. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): limba engleză nivel mediu
7. Cerinţe specifice:
– Cunoașterea procesului de utilizare a fondurilor europene;
– Cunoașterea cadrului legal și instituțional național și al Uniunii Europene (a regulamentelor și directivelor UE în domeniul de activitate);
– Asigurarea unei stricte confidențialități asupra activității depuse și documentelor pe care le gestionează;
– Asigurarea confidențialității documentelor și informațiilor aferente proiectului;
– Capacitatea de a comunica eficient cu personalul din ADR și cu cel al partenerului instituțional din proiect, cu alte instituții ale administrației centrale;
– Deţinerea la domiciliu a tuturor mijloacelor necesare îndeplinirii atribuțiilor care revin potrivit fișei postului (echipamente IT, conexiune internet).
Atribuţiile postului:
1. Supervizează din punct de vedere metodologic și tehnic propunerile de cadru legislativ și operațional elaborate în cadrul proiectului
2. Coordonează procesul de consultare publică a tuturor categoriilor de stakeholderi
3. Supervizează din punct de vedere metodologic și tehnic materialele elaborate de consultanți în cadrul proiectului
4. Participă la activitățile proiectului

Pentru înscrierea la procedura de selecție candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere adresată conducerii Autorității pentru Digitalizarea României;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecționări; 
 4. documente care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar valabil, eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de selecție;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării procedurii de selecție, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae, model Europass;
 8. recomandări relevante.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de selecție.

Concursul se va desfășura în data de 08.01.2020, proba interviu, începând cu ora 10.00, la sediul Autorității pentru Digitalizarea României din Bd. Libertății nr. 14, sector 5, București.

Etapele desfășurării concursului pentru ocuparea unui post contractual sunt după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. interviul.

Se pot prezenta la interviu numai candidații cărora le-au fost declarate admise dosarele la etapa precedentă.

Cererile de înscriere la concurs vor fi adresate președintelui ADR și, împreună cu celelalte documente solicitate pentru dosarul de concurs, se vor depune personal la Registratura ADR, urmand ca după înscriere candidatul să fie direcționat de la Registratură către secretarul comisiei de concurs aferent, la sediul din Bd. Libertății nr. 14, sector 5, București, începând cu data de 24.12.2020 până la data de 31.12.2020 în intervalul orar 08:30 – 17:00.

La concurs pot participa doar candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare și al căror dosar de candidat este complet, corect întocmit și depus în termenul prevăzut în anunțul de concurs.

Atenție! După incheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare,  nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora, cu excepția situațiilor în care candidații au depus în termen declarația pe proprie răspundere cu privire la faptul că nu au antecedente penale, caz în care cazierul judiciar, în original, va fi depus cel târziu până la data probei interviului.

După încheierea perioadei de depunere a dosarelor, comisia de concurs va verifica corectitudinea întocmirii dosarelor candidaților, respectiv îndeplinirea de către aceștia a condițiilor de participare la concurs.

Comunicarea rezultatelor la selecția dosarelor se face prin mențiunea «admis» sau «respins», iar la proba interviu prin specificarea punctajului final al fiecărul candidat și a mențiunii «admis» sau «respins», la avizierul ADR, respectiv pe pagina de internet adr.gov.ro secțiunea «Media/Anunțuri», în termen de maximum 24 de ore de la data finalizării interviului, în termenele prevăzute în Calendarul de desfăşurare a concursului (Anexa 3).

După afișarea rezultatelor la fiecare din etapele concursului, respectiv selecția dosarelor și interviu, candidații nemulțumiți de rezultate pot depune contestație în termen de 24 de ore de la momentul afișării rezultatelor la registratura Autorității pentru Digitalizarea României.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției, în termen de 24 de ore de la data finalizării acesteia.

În cadrul interviului se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează selecția, capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul postului pentru care se organizează concursul.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile minime de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 1. abilități și cunoștințe impuse de funcție;
 2. capacitatea de analiză și sinteză;
 3. motivația candidatului;
 4. comportamentul în situațiile de criză;
 5. inițiativă și creativitate.

Pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte.

Sunt declarati admiși la interviu candidații care au obținut minim 70 de puncte. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care obține punctajul cel mai mare dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar, conform celor menționate mai sus.

Candidații declarați admiși la procedura de selecție pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post, corespunzător unei funcții contractuale înființate în afara organigramei Autorității pentru Digitalizarea României, în vederea desfășurării de activități în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, sunt obligați să se prezinte la post în termen de maximum 10 zile de la data afișării rezultatului selecției. Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat «admis» poate solicita, în termen de 3 zile de la comunicarea rezultatelor finale, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate fi mai mare de 10 zile de la expirarea termenului inițial.

Contractele de muncă se încheie pe perioadă determinată cu respectarea prevederilor Legii nr 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Programul de lucru este de 4 ore/zi (part time).

Informații suplimentare privind condițiile de participare și documentele necesare se pot obține la telefon 021.311.20.70, în zilele lucrătoare, astfel: Luni-Joi, între orele 8:30-17:00, Vineri între orele 8:30-14:30 sau prin intermediul adresei de e-mail secretariat@adr.gov.ro

Anexe la prezentul anunț:

 1. Cerere de participare la concurs – Model
 2. Calendarul desfășurării concursului
 3. Bibliografia concursului


Anexa nr.1

CERERE

privind înscrierea la concurs

Subsemnatul (a)_____________________ fiul (fiica) lui_____________ şi al (a) __________________ născut(ă) la data de __________________ în localitatea__________________ judeţul/sectorul __________________ cetăţenia ___________, posesor al BI/CI seria ____ numărul ________, CNP ____________________, domiciliat în localitatea __________________, str. ______________________, nr. ____, bl. ____, etaj ____, apartament ____,  prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat în perioada ___________, de către Autoritatea pentru Digitalizarea României în vedreea ocupării unui post vacant de* _______________________________ (personal contractual) din cadrul proiectului: „Cadru strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publica 2021-2027 – soluții pentru eficientizarea activității”, cod MySMIS 129878/cod SIPOCA 704.

            Data:                                                                      Semnătura:

      ___________                                                           ______________         

*se va completa cu denumirea funcţiei conform Anunţului

Autoritatea pentru Digitalizarea României prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul desfăşurării activităţilor de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante. Datele se prelucrează de către Direcţia Generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale. Conform legislaţiei aplicabile domeniului de protecţie a datelor cu caracter personal – Regulamentul (UE) nr.679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Direcţia Generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale din cadrul Autorităţii pentru Digitalizarea României. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

(* în cazul opoziţiei la prelucrarea datelor, persoana nu se mai poate înscrie în procedura de selecţie în vederea participării la concurs).


Anexa 2

CALENDAR CONCURS

Pentru concursul organizat în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală în afara schemei de personal a ADR în cadrul proiectului: Cadru strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică 2021-2027 – soluții pentru eficientizarea activității”, cod MySMIS 129878/cod SIPOCA 704

Publicarea anunțului de concurs23.12.2020
Constituire comisie de concurs și de soluționare contestații23.12.2020
Depunerea dosarelor de candidați24.12.2020-31.12.2020
Selecția dosarelor de concurs04.01.2020
Depunere eventuale contestații selecție dosare05.01.2020
Soluționare eventuale contestații selecție dosare06.01.2020
Interviul08.01.2020
Afișare rezultat interviu08.01.2020
Depunere eventuale contestații interviu11.01.2020
Soluționare eventuale contestații interviu12.01.2020
Afișare rezultate finale12.01.2020

Anexa 3

BIBLIOGRAFIE

Pentru organizarea concursului de ocupare a 3 posturi înfiinţate în afara organigramei, în cadrul proiectului: „Cadru strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publica 2021-2027 – soluții pentru eficientizarea activității”, cod MySMIS 129878/cod SIPOCA 704

Bibliografie ocupare 1 post de Expert comunicare, organizare evenimente și implementare

 1. Constituţia României, republicată.
 2. Hotărârea Guvernului nr.  89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României
 3. Programul Operaţional Capacitate Administrativă www.poca.ro
 4. Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
 5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
 7. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Bibliografie ocupare 1 post de Expert monitorizare și raportare

 1. Constituţia României, republicată.
 2. Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României
 3. Programul Operaţional Capacitate Administrativă www.poca.ro
 4. Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
 5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
 7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 de aprobare NORME METODOLOGICE din 18 februarie 2016 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

Bibliografie ocupare 1 post de Expert politici și strategii

 1. Constituţia României, republicată.
 2. Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României
 3. Programul Operaţional Capacitate Administrativă www.poca.ro
 4. Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
 5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Sari la conținut