Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție

 • Centralizatorul rezultatelor finale poate fi vizualizat aici.
 • Rezultatele probei interviu pot fi vizualizate aici.
 • Rezultatele probei scrise pot fi consultate aici.
 • Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul de promovare în gradul profesional superior celui deținut pot fi consultate aici.

Potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare, în data de 31.07.2020 ora 10:00 (proba scrisă).

Proba interviului se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

 • să aibă cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al functiei publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul «bine» la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată, în condiţiile Codului administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Dosarul de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional se depune la sediul Autorității pentru Digitalizarea României din B-dul Libertății nr. 14 Sector 5, București, la Serviciul juridic și resurse umane, în termen de 20 de zile de la publicarea prezentului anunț, respectiv în perioada 01.07.2020 – 20.07.2020 și va conține în mod obligatoriu:

 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 • formularul de înscriere. Bibliografia pentru Serviciul gestionare proiecte, Direcția evaluare, selecție și contractare: 1. Programul Operațional Competitivitate – 2014 – 2020 – Axa 2, http://www.fonduri- ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/Programme_2014RO16RFOP001_2_0_r o.pdf;

2. Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;

 1. Programul Operaţional Asistenţă Tehnică – 2014-2020, http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/AT/POAT_2014/POAT_2014_2020_modificarea_I_ro.pdf;
 2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare – Partea a VI-a titlul II;
 3. Constituţia României, republicată.

Bibliografia pentru Direcția management financiar și control:

 1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 2. Hotărârea de Guvern nr. 93/2016 de aprobare NORME METODOLOGICE din 18 februarie 2016 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 3. Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
 4. Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 – http://www.fonduri-ue.ro/legislatie- europeana;
 5. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului – http://www.fonduri- ue.ro/legislatie-europeana;
 6. ORDIN nr. 435 din 20 august 2015 (*actualizat*) privind aprobarea schemei de ajutor de minimis care se adresează domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumită „Schemă de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 (actualizat la data de 28 octombrie 2015*);
 7. ORDIN nr. 518 din 19 octombrie 2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informaţională nr. 435/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis care se adresează domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumită „Schemă de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020;

 1. ORDIN nr. 436 din 20 august 2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii inovative, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b – Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020;
 2. ORDIN nr. 517 din 19 octombrie 2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informaţională nr. 436/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii inovative, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b – Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020;
 3. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

12.Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/ 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene;
13.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 14. Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
15.Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 16.Prevederile Programului Operaţional Competitivitate – aprobat prin Decizia CE C(2014)10233-19.12.2014/versiunea iulie 2016, referitoare la Axa prioritară 2 – Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva –

http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014;
17. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020;

18. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare – Partea a VI-a titlul II;

19. Constituţia României, republicată.

Bibliografia pentru Direcția monitorizare:

 1. Programul Operaţional Competitivitate – 2014 – 2020 – Axa 2, http://www.fonduri- ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/Programme_2014RO16RFOP001_2_0_ ro.pdf;
 2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
 5. Procedura operațională privind monitorizarea proiectelor;
 6. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare – Partea a VI-a titlul II;
 7. Constituţia României, republicată.

Notă: pentru toate actele normative, forma valabilă se consideră aceea având toate modificările şi completările ulterioare, până la zi.

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul juridic și resurse umane, telefon 021.313.55.35 sau int. 1061.

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Sari la conținut