Search
Close this search box.

Anunț concurs promovare în grad profesional

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la sediul instituției din Bd. Libertății nr. 14, Sector 5, București, examen de promovare în gradul profesional imediat superior al funcționarilor publici din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României, după cum urmează:

În data de 18.11.2021, ora 10.00 va fi organizată proba scrisă pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcționarilor publici, care ocupă funcții publice de execuție în cadrul Autorității pentru Digitalizarea României.

Proba interviului se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Condițiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut sunt cele prevăzute la art. 479 alin. (1), cu excepția lit. b) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul ” bine ” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț, respectiv 20.10.2021 – 08.11.2021 și va conține în mod obligatoriu:

 • copie după carnetul de muncă sau adeverință de vechime în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
 • copie după rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii doi ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 • adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
 • formularul de înscriere.

Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoștințelor și interviu.

Bibliografie și tematică – Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene:

 1. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind o piață unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și de modificare a Directivei 2000/31/CE;
 2. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța datelor la nivel european ( Legea privind guvernanța datelor );
 3. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 910/2014 în ceea ce privește instituirea unui cadru pentru identitatea digitală europeană;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 89/28 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României;
 5. Constituţia României, republicată;
 6. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografie și tematică – Direcția Evaluare, Selecție și Contractare

 1. Programul Operațional Competitivitate – 2014 – 2020 – Axa 2, https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poc/;
 2. Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
 3. Programul Operaţional Asistenţă Tehnică – 2014-2020, http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/AT/POAT_2014/POAT_2014_2020_modificarea_I_ro.pdf;
 4. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Partea a VI-a titlul I și II;
 5. Constituţia României, republicată;
 6. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.