Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Anunț privind organizarea unui concurs de promovare în funcția publică de conducere vacantă de Șef Serviciu, grad II din cadrul Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene

Condiții generale de participare la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef Serviciu Gr. II la Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene:

 (art. 465 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ):

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 6. f) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 8. h) nu i-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 9. i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 10. j) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică astfel cum este definită prin lege.

 

 

Condiţii specifice de participare la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef Serviciu Gr. II la Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene:

 

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe politice;

– să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare;

– să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;

– 5 ani în specialitatea studiilor  necesare exercitarii funcției publice, pentru ocuparea funcției publice de conducere de Șef serviciu;

– cunoașterea unei limbi străine – engleză în vederea colaborării constante cu reprezentanții instituțiilor europene – nivel avansat (scris, vorbit, citit) ce va fi testat în cadrul probelor de concurs;

– să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod

Dosarul de concurs va cuprinde în mod obligatoriu:

 

 1. formularul de înscriere;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea  unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 6. copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor  153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul administrativ;
 9. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
 • Copiile de pe actele prevăzute la punctele c) – g) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs;
 • La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor în condițiile prezentei hotărâri, documentul prevăzut la h) poate fi solicitat Agenției Naționale a Funcționarilor Publici de către instituția organizatoare a concursului de promovare.
 • Formularul de înscriere prevăzut la lit. a) se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, prin secretarul comisiei de concurs, în format letric.

Durata timpului de lucru va fi de 8 h/zi, 40 h/săptămână;

Proba scrisă se va desfășura în data de 06.12.2021 – ora 10.00, în sediul Autorității pentru Digitalizarea României din Bulevardul Libertății nr.14, Sector 5, București;

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul Autorității pentru Digitalizarea României, din București, Bd. Libertății nr. 14, sector 5 în perioada 01.11.2021 – 22.11.2021;

 

      Interviul – data şi ora vor fi comunicate ulterior, conform art.56 alin.(1) din H.G. nr. 611/2008.

 

 

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Bulevardul Libertăţii nr. 14, Sector 5, Mun. București

Telefon/Fax: 0374.541.187, Email: resurse.umane@adr.gov.ro;

Persoana de contact: Elena Barbulescu, consilier Biroul Resurse Umane – tel. 0374.541.187.

 

 1. a) Bibliografie – funcția publică de conducere de Șef serviciu

Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene

 1. Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Piața Unică pentru Serviciile Digitale ( Actul privind serviciile Digitale) – Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-parliament-and-council-single-market-digital-services-digital

 

 1. Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele din sectorul digital (Actul privind piețele digitale) – Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act): https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/ digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en

 

 1. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța datelor la nivel european (Legea privind guvernanța datelor): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX: 52020PC0767&from=EN

 

 1. Directiva (UE) 2019/1024 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare):https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri= CELEX: 32019L1024&from=EN

 

 1. Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 910/2014 în ceea ce privește instituirea unui cadru pentru identitatea digitală europeană: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021PC0281

 

 1. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme armonizate privind inteligenţa artificială (Legea privind inteligenţa artificială) şi de modificare a anumitor acte legislative ale Uniunii: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206

 

 1. Regulamentul (UE) 2018/1807 AL Parlamentului European şi al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind un cadru pentru libera circulație a datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană: https://eur-lex.europa.eu/legal-content /RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1807&from=EN

 

 1. Hotărârea Guvernului nr. 89/28 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României: https://www.adr.gov.ro/atributii/

 

 1. Constituţia României, republicată;

 

 1. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare: http:// legislatie. just.ro/ Public /Detalii DocumentAfis/215925

 

 1. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. b) Tematică– funcția publică de conducere de Șef serviciu

Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene

 

 1. Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Piața Unică pentru Serviciile Digitale ( Actul privind serviciile Digitale) – Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-parliament-and-council-single-market-digital-services-digital

 

 1. Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele din sectorul digital (Actul privind piețele digitale) – Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act): https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/ digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en

 

 1. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța datelor la nivel european (Legea privind guvernanța datelor): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX: 52020PC0767&from=EN

 

 1. Directiva (UE) 2019/1024 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare):https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri= CELEX: 32019L1024&from=EN

 

 1. Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 910/2014 în ceea ce privește instituirea unui cadru pentru identitatea digitală europeană: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021PC0281

 

 1. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme armonizate privind inteligenţa artificială (Legea privind inteligenţa artificială) şi de modificare a anumitor acte legislative ale Uniunii: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206

 

 1. Regulamentul (UE) 2018/1807 AL Parlamentului European şi al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind un cadru pentru libera circulație a datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană: https://eur-lex.europa.eu/legal-content /RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1807&from=EN

 

 1. Hotărârea Guvernului nr. 89/28 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României: https://www.adr.gov.ro/atributii/

 

 1. Constituţia României, republicată;

 

 1. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare:

 

 1. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Formular de înscriere

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Sari la conținut