Search
Close this search box.

Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 alin. (2) şi art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, al art. 1, 2, 4 şi 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi al art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Autoritatea pentru Digitalizarea României, denumită în continuare ADR, se organizează şi funcţionează ca structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, având rolul de a realiza şi coordona implementarea strategiilor şi a politicilor publice în domeniul transformării digitale şi societăţii informaţionale.

(2) ADR are sediul principal în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5 şi sediul secundar în Str. Italiană nr. 22, sectorul 2.

(3) Pentru atingerea obiectivelor şi îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale, ADR poate înfiinţa structuri teritoriale, fără personalitate juridică, prin decizie a preşedintelui ADR

Art. 2. —ADR exercită, în domeniul său de competenţă, următoarele funcţii:

 1. a) de strategie, prin care planifică strategic şi asigură elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul transformării digitale şi societăţii informaţionale;
 1. b) de reglementare, prin care reglementează participarea la elaborarea cadrului normativ şi instituţional în domeniul transformării digitale şi societăţii informaţionale, inclusiv cu privire la interoperabilitatea sistemelor informatice ale instituţiilor publice;
 1. c) de avizare;
 1. d) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale, europene şi internaţionale, ca autoritate de stat, pentru domeniul său de activitate, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare;
 1. e) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor în domeniul său de competenţă;
 1. f) de administrare şi gestiune;
 1. g) de promovare, coordonare, monitorizare, control şi evaluare a realizării politicilor în domeniul său de competenţă, precum şi a cadrului naţional de interoperabilitate;
 1. h) de comunicare, prin care se asigură comunicarea atât cu celelalte structuri ale sectorului public, cât şi cu sectorul privat şi societatea civilă;
 1. i) de implementare şi gestionare a proiectelor finanţate din fonduri europene, precum şi a programelor şi proiectelor finanţate din fonduri naţionale şi alte surse legal constituite;
 1. j) de organism intermediar, prin care se asigură implementarea măsurilor din Programul operaţional sectorial pentru „Creşterea competitivităţii economice” şi Programul operaţional „Competitivitate” în condiţiile acordului de delegare încheiat cu autoritatea de management conform art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007—2013, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu privire la alte programe cu finanţare europeană.

Art. 3. —ADR are următoarele obiective:

 1. a) contribuie la transformarea digitală a economiei şi societăţii româneşti;
 1. b) realizează guvernarea electronică la nivelul administraţiei publice din România, prin operaţionalizarea standardizării şi interoperabilităţii tehnice şi semantice a sistemelor informatice în administraţia publică centrală şi implementarea principiilor Declaraţiei ministeriale de la Tallinn privind guvernarea electronică din 2017;
 1. c) contribuie la îndeplinirea obiectivelor pentru România ale programelor de asistenţă financiară ale Uniunii Europene în domeniul său de competenţă.

Art. 4. — În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. a) serviciu public electronic — serviciu prestat către sectorul public, sectorul privat sau societatea civilă de către o entitate publică sau de către o entitate privată în numele unei entităţi publice, în condiţiile legii, utilizând soluţii oferite de tehnologia informaţiei;
 1. b) transformare digitală — utilizarea de către o entitate publică sau privată a soluţiilor oferite de tehnologia informaţiei pentru transformarea optimală a fluxurilor operative necesare îndeplinirii obiectului activităţilor specifice, precum şi utilizarea de către un ansamblu de entităţi a soluţiilor oferite de tehnologia informaţiei pentru asigurarea interoperabilităţii tehnice şi semantice a fluxurilor de date şi informaţii;
 1. c) interoperabilitate — capacitatea instituţiilor şi autorităţilor publice de a partaja informaţii şi cunoştinţe, prin intermediul sistemelor informatice, atât în interiorul administraţiei publice, cât şi cu sectorul privat şi societatea civilă, în condiţiile legii, în scopul furnizării de servicii publice electronice;
 1. d) cloud — reţea partajată de resurse informatice care pot fi puse la dispoziţie sau eliberate în mod rapid şi flexibil, minimizând efortul managerial şi interacţiunea cu furnizorul serviciului de acces la aceste resurse.

Art. 5. — ADR, în îndeplinirea obiectivelor sale, are următoarele atribuţii principale şi responsabilităţi:

 1. a) Strategie şi planificare
 1. elaborează strategia naţională în domeniul transformării digitale şi coordonează implementarea acesteia, asigurând inclusiv monitorizarea acţiunilor întreprinse şi evaluarea rezultatelor obţinute, în scopul asigurării eficienţei şi eficacităţii efortului naţional de îmbunătăţire a rezultatelor măsurate prin indicele economiei şi societăţii digitale al Comisiei Europene — DESI şi de avansare a României în clasamentul european aferent;
 1. elaborează şi coordonează implementarea strategiei naţionale pentru automatizare, robotizare şi inteligenţă artificială, inclusiv prin includerea şi coordonarea cu centrele de inovare digitală aliniate la obiectivele Programului Europa Digitală 2021—2027 al Comisiei Europene.
 1. elaborează planul naţional pentru dezvoltarea

competenţelor digitale ale cetăţenilor României şi asigură implementarea acestuia, în colaborare cu alte autorităţi competente, cu sectorul privat şi cu societatea civilă, în condiţiile legii;

 1. elaborează planul naţional pentru dezvoltarea

competenţelor digitale în cadrul administraţiei publice şi asigură implementarea acestuia, în colaborare cu alte autorităţi competente, în condiţiile legii;

 1. asistă şi coordonează autorităţile publice în elaborarea şi implementarea strategiilor naţionale sectoriale pentru transformarea digitală a României, în linie cu strategia prevăzută la pct. 1, cu excepţia strategiilor naţionale sectoriale care privesc:

(i) reţele şi sistemele informatice destinate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate;

(ii) reţele şi sistemele informatice din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale;

(iii) reţele şi sistemele informatice specifice managementului situaţiilor de urgenţă;

 1. coordonează politicile publice aferente derulării programelor în domeniul transformării digitale, al societăţii informaţionale şi al interoperabilităţii sistemelor informatice ale instituţiilor publice;
 1. elaborează politici privind înfiinţarea şi dezvoltarea de centre de inovare şi incubatoare de afaceri, centre de transfer tehnologic şi altele asemenea, în domeniul său de competenţă, în colaborare cu Secretariatul General al Guvernului;
 1. elaborează politica în vederea asigurării administrării, gestionării şi utilizării eficiente a numelor de domenii şi adreselor internet în România, în colaborare cu Secretariatul General al Guvernului.
 1. b) Raportare
 1. realizează, publică şi actualizează anual,în elaborare cu Secretariatul General al Guvernului, Catalogul serviciilor publice, instrument pentru monitorizarea progresului transformării digitale a administraţiei publice şi pentru informarea deciziilor strategice ale Guvernului României în materie de transformare digitală;
 1. întocmeşte raportul periodic pentru transformarea digitală a României, denumit în continuare raportul digitalizării, în următoarele condiţii:

(i) raportul digitalizării se întocmeşte trimestrial;

(ii) raportul digitalizării se înaintează spre aprobare prim-ministrului, cu avizul Secretariatului General al Guvernului;

(iii) preşedintele ADR prezintă raportul digitalizării în cadrul unei şedinţe de Guvern, la nu mai mult de 10 zile calendaristice de la aprobarea de către prim-ministru;

(iv) raportul digitalizării conţine, cel puţin, următoarele informaţii despre perioada vizată: sumarul activităţii ADR; progresul înregistrat în implementarea strategiilor naţionale pentru transformare digitală şi societate informaţională; progresul înregistrat în implementarea strategiilor sectoriale pentru transformare digitală; analiza oportunităţilor şi ameninţărilor în ceea ce priveşte desfăşurarea procesului de transformare digitală; gradul de conformare al instituţiilor publice cu prevederile legale din domeniul de competenţă al ADR;

(v) raportul digitalizării se publică pe site-ul web al ADR, într-o secţiune dedicată;

 1. înaintează Comisiei Europene un raport privind rezultatele monitorizării conformităţii site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public cu cerinţele privind accesibilitatea.
 1. c) Promovare
 1. promovează adoptarea tehnologiilor avansate, din spectrul robotizării, inteligenţei artificiale, big data, internetului lucrurilor, în procesul de transformare digitală a României;
 1. promovează şi sprijină mod activ creşterea interoperabilităţii între sistemele informatice utilizate la nivelul administraţiei publice, standardizarea, reducerea costurilor şi accelerarea transformării digitale a administraţiei publice;
 1. promovează dezvoltare comunităţilor inteligente (smart city) în România;
 1. promovează sistemul educaţional bazat pe instrumente digitale, în colaborare cu instituţiile abilitate potrivit legii.
 1. d) Reprezentare
 1. coordonează aplicarea acordurilor internaţionale la care România este parte în domeniul tehnologiei informaţiei şi societăţii informaționale;
 1. participă la întâlniri şi evenimente organizate, la nivel intern şi internaţional, şi reprezintă România, pe bază de mandat aprobat de către prim-ministru, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, în organisme internaţionale de cooperare, în domeniul său de competenţă, în condiţiile legii;
 1. colaborează, pe bază de mandat aprobat de către prim-ministru, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, cu instituţii şi organizaţii din alte state şi cu instituţii şi organizaţii regionale sau internaţionale, în domeniul său de competenţă şi încheie documente de cooperare internaţională care nu sunt guvernate de dreptul internaţional cu autorităţi având competenţe echivalente;
 1. susţine participarea României la târguri, expoziţii şi alte asemenea manifestări internaţionale din domeniul său de competenţă.
 1. e) Afaceri europene
 1. pe bază de mandat, aprobat de către prim-ministru, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, asigură participarea, elaborează şi fundamentează poziţiile României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de competenţă, potrivit cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
 1. asigură îndeplinirea, în domeniul de competenţă, a obligaţiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte transpunerea şi/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii, implementarea şi monitorizarea aplicării acestora;
 1. elaborează cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar implementării politicilor, inclusiv prin transpunerea normelor europene în domeniul societăţii informaţionale, tehnologiei informaţiei, al interoperabilităţii sistemelor informatice şi al transformării digitale, în procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene;
 1. contribuie la negocierea şi definirea programelor de finanţare, inclusiv programele operaţionale cu impact asupra domeniului transformării digitale şi societăţii informaţionale.
 1. f) Reglementare, supraveghere şi control
 1. elaborează proiecte de acte normative în domeniul său de competenţă, în colaborare cu Secretariatul General al Guvernului;
 1. supraveghează şi controlează respectarea obligaţiilor prevăzute de actele normative din domeniul său de competenţă;
 1. stabileşte standardele şi reglementările tehnice în domeniul guvernării electronice, societăţii informaţionale şi interoperabilităţii, prin decizie a preşedintelui ADR, cu aprobarea prim-ministrului şi avizul Secretariatului General al Guvernului, care devin obligatorii la nivelul întregii administraţii publice odată cu publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi verifică implementarea acestora, dispunând, prin decizie a preşedintelui ADR, remedierea deficienţelor constatate;
 1. emite, avizează şi aprobă, după caz, ghiduri, individual sau împreună cu alte entităţi relevante, în domeniul său de competenţă;
 1. avizează proiectele de acte normative care conţin prevederi cu incidenţă asupra domeniului său de competenţă;
 1. este cooptată de autorităţile competente în procesul de elaborare a actelor normative cu incidenţă asupra sistemelor informatice pe care le administrează şi prin intermediul cărora furnizează servicii electronice;
 1. avizează sau autorizează, după caz, serviciile societăţii informaţionale, inclusiv centrele de date, platformele online de transport alternativ, platformele de schimb de monede virtuale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 1. supraveghează şi controlează respectarea prevederilor legale din domeniul comerţului electronic, în calitate de autoritate de reglementare şi supraveghere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, cu modificările ulterioare;
 1. supraveghează şi controlează respectarea prevederilor legale referitoare la înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice;
 1. exercită atribuţiile autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul semnăturii electronice, prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată;
 1. exercită atribuţiile de organism de supraveghere pentru prestatorii de servicii de încredere calificaţi stabiliţi pe teritoriul României, precum şi luarea măsurilor, după caz, în legătură cu prestatorii de servicii de încredere necalificaţi stabiliţi pe teritoriul României, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;
 1. instituie, menţine şi publică liste care includ informaţii referitoare la prestatorii de servicii de încredere calificaţi pentru care este responsabilă, împreună cu informaţii referitoare la serviciile de încredere calificate prestate de aceştia, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014;
 1. exercită atribuţiile autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul mărcii temporale, prevăzute de Legea nr. 451/2004 privind marca temporală;
 1. exercită atribuţiile autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul activităţii electronice notariale prevăzute de Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale;
 1. exercită atribuţiile autorităţii de reglementare si

supraveghere în domeniul arhivării documentelor în formă electronică prevăzute de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată;

 1. avizează instrumentele de plată cu acces la distanţă, de tipul internet banking, home-banking, phone-banking sau mobile-banking;
 1. reglementează funcţionarea registrului pentru numele de domenii ,,.ro”, prin decizie a preşedintelui ADR;
 1. exercită calitatea de autoritate competentă pentru implementarea Regulamentului (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004, având următoarele competenţe:

(i) are acces la orice documente, orice date sau orice informaţii pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/2.394, indiferent de forma sau formatul acestora şi indiferent de mediul pe care sunt stocate acestea sau de locul în care sunt stocate;

(ii) impune oricărei persoane fizice sau persoane juridice, publică sau privată, obligaţia de a pune la dispoziţie orice informaţii, date sau documente, indiferent de format sau formă şi indiferent de mediul pe care sunt stocate sau de locul în care sunt stocate acestea, în scopul de a stabili dacă a avut sau are loc o încălcare sancţionată prin Regulamentul (UE) 2017/2.394 şi pentru a stabili detaliile acestei încălcări, inclusiv în scopul urmăririi fluxurilor financiare şi de date, al stabilirii identităţii persoanelor implicate în fluxurile financiare si de date si al luării la cunoştinţă de informaţii privind conturile bancare şi al identificării proprietarilor de site-uri web;

(iii) efectuează inspecţiile la faţa locului necesare şi pătrunde în orice sediu, pe orice teren sau în orice mijloc de transport utilizat de comerciantul vizat de inspecţie pentru a-şi desfăşura activitatea comercială, economică, meşteşugărească sau liberală sau solicită altor autorităţi să facă acest lucru pentru a examina, a confisca, a lua sau a obţine copii ale informaţiilor, ale datelor sau ale documentelor, indiferent de mediul pe care sunt stocate; confiscă orice informaţii, date sau documente pe durata necesară şi în măsura necesară inspecţiei; cere oricărui reprezentant sau membru al personalului comerciantului vizat de inspecţie explicaţii privind fapte, informaţii sau documente legate de chestiunile care fac obiectul inspecţiei şi înregistrează răspunsurile acestuia;

(iv) achiziţionează bunuri sau servicii, dacă este necesar, sub o altă identitate, în scopul de a detecta încălcări sancţionate prin Regulamentul (UE) 2017/2.394 şi de a obţine mijloace de probă;

(v) realizează orice alte activităţi necesare îndeplinirii prevederilor Regulamentului (UE) 2017/2.394;

 1. exercită controlul respectării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public, aprobată prin Legea nr. 90/2019, a obligaţiilor impuse prin actele normative emise în aplicarea ordonanţei de urgenţă anterior menţionate, în limitele competenţelor legale de monitorizare sau de verificare.
 1. exercită rolul de coordonare pentru punerea în aplicare în România a Regulamentului (UE) 2018/1.724 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 octombrie 2018 privind înfiinţarea unui portal digital unic (gateway) pentru a oferi acces la informaţii, la proceduri şi la servicii de asistenţă şi de soluţionare a problemelor si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012;
 1. exercită rolul de coordonare pentru punerea în aplicare în România a Regulamentului (UE)2017/1.128 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conţinut online în cadrul pieţei interne;
 1. îndeplineşte atribuţiile de autoritate responsabilă pentru realizarea, operaţionalizarea şi administrarea Punctului de contact unic electronic, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare;
 1. sprijină instituţiile şi structurile cu atribuţii de control din cadrul administraţiei publice centrale pentru acţiunile a căror tematică include şi domeniul tehnologiei informaţiei şi societăţii informaţionale, la solicitarea acestora.
 1. g) Programe şi proiecte
 1. avizează proiectele cu o componentă de tehnologia informaţiei, prin intermediul Comitetului tehnico-economic pentru Societatea informaţională;
 1. realizează cercetări, studii, analize, sinteze, activităţi de proiectare în domeniul său de competenţă;
 1. iniţiază, conduce, asigură finanţarea, monitorizează şi/sau implementează programe şi proiecte în domeniul transformării digitale, al societăţii informaţionale şi interoperabilităţii sistemelor informatice ale instituţiilor publice, în condiţiile legii;
 1. implementează măsurile din Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” şi Programul operaţional „Competitivitate”, în calitate de organism intermediar, prin delegare de atribuţii de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice, respectiv pentru Programul operaţional „Competitivitate” şi alte programe cu finanţare europeană;
 1. coordonează participarea României în cadrul Programului Europa Digitală al Comisiei Europene, sub toate aspectele, dar în mod prioritar în ceea ce priveşte componenta creării şi dezvoltării centrelor de inovare digitală în România;
 1. stabileşte relaţii cu sectorul privat în vederea consultărilor pe domenii de interes comun şi derularea de proiecte de parteneriat public-privat;
 1. stabileşte relaţii cu mediul academic şi cu societatea civilă în vederea consultărilor şi pentru derularea unor proiecte pe domenii de interes comun;
 1. participă, la solicitarea altor autorităţi şi instituţii publice, la elaborarea şi realizarea de programe si proiecte privind furnizarea de servicii publice electronice;
 1. monitorizează şi acordă asistenţă instituţiilor publice în vederea realizării proiectelor de implementare a serviciilor publice electronice;
 1. elaborează curriculum şi realizează programe şi proiecte de informare şi educare a cetăţenilor şi companiilor cu privire la beneficiile oferite de tehnologia informaţiei şi de serviciile publice electronice;
 1. organizează cursuri de instruire de competenţă şi poate asigura certificarea în domeniul său de competenţă; procedura de certificare se stabileşte prin decizie a preşedintelui ADR;
 1. implementează proiectul „Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE — SITUE’’, cod SMIS 2014 + 120197;
 1. implementează proiectul „Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare” COD: SIPOCA20;
 1. implementează proiectul „Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă SIIEASC”, cod SMIS 2014 + 120025;
 1. implementează în calitate de partener proiectul „Sistem Naţional de Management privind Dizabilitatea”, Cod MySMIS2014 +: 127682;
 1. implementează în calitate de partener proiectul „Sistem Informatic Naţional pentru Adopţie — SINA”, Cod MySMIS2014+: 131382;
 1. implementează proiectul „Sistem integrat de management pentru o societate informaţională performantă (SIMSIP)-COD SIPOCA 391;
 1. h) Sisteme informatice şi servicii electronice
 1. dezvoltă şi implementează sisteme şi aplicaţii informatice destinate transformării digitale a României, în concordanţă cu strategiile şi politicile în domeniu;
 1. dezvoltă sisteme de autentificare informatică şi coordonează interconectarea sistemelor informatice publice;
 1. furnizează servicii publice electronice care valorifică mecanisme tehnice de certificare a autenticităţii şi de asigurare a protecţiei datelor;
 1. implementează, opererază şi promovează adoptarea de tehnologii specifice şi modele de exploatare partajată a resurselor informatice, pentru susţinerea implementării şi furnizării serviciilor publice electronice, inclusiv pe baza platformelor de tip cloud;
 1. implementează, operează şi promovează adoptarea de mecanisme de acces din domeniul tehnologiei informaţiei la serviciile publice electronice în regim de mobilitate şi neutralitate tehnologică, pentru maximizarea adresabilităţii acestora;
 1. proiectează, implementează şi operează sisteme informatice necesare pentru facilitarea interacţiunii digitale şi asigurarea interoperabilităţii la nivelul administraţiei publice centrale;
 1. dezvoltă şi operează următoarele sisteme informatice, accesibile la adrese de internet aprobate prin decizii ale preşedintelui ADR, asigurând din punct de vedere tehnic şi procedural funcţionarea:

(i) sistemului e-guvernare şi cadrului de interoperabilitate cu SEN din cadrul Sistemului electronic naţional — SEN;

(ii) sistemului „Sistemul Naţional Electronic de Plată Online a Taxelor şi Impozitelor” — SNEP din cadrul Sistemului electronic naţional;

(iii) sistemului electronic de achiziţii publice din cadrul Sistemului electronic naţional;

(iv) sistemelor informatice pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport internaţional rutier de marfă şi pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale din programele de transport prin serviciile regulate judeţene şi interjudeţene — portalul SAET;

(v) sistemului „Punctul de contact unic electronic” — PCUe;

(vi) cloud-ului guvernamental;

(vii) altor sisteme informatice de utilitate publică desemnate în condiţiile legii;

 1. asigură securitatea sistemelor informatice operate, inclusiv în ceea ce priveşte protecţia datelor care se află în procesare sau stocare în cadrul acestor sisteme, în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii cibernetice, în condiţiile legii;
 1. realizează centrul de suport pentru sistemele informatice operate.
 1. i) Asistenţă tehnică
 1. sprijină instituţiile şi structurile cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice din cadrul administraţiei publice centrale pentru elaborarea de soluţii tehnice în cadrul proiectelor de tehnologia informaţiei, la solicitarea acestora, în limita resurselor disponibile;
 1. acordă consultanţă de specialitate, inclusiv în procesul de analiză a fluxurilor operative, în vederea transformării digitale, pentru instituţii şi organizaţii naţionale, regionale şi internaţionale, la solicitarea acestora, în limita resurselor disponibile;
 1. selectează şi publică, sub condiţia deţinerii tuturor drepturilor patrimoniale de autor de către o instituţie publică sau a disponibilităţii sub Licenţa publică a Uniunii Europene (EUPL) sau o altă licenţă compatibilă în temeiul art. 5 din Licenţa publică a Uniunii Europene, având ca licenţiator o entitate publică din cadrul Uniunii Europene, blocuri funcţionale de aplicaţie informatică, sub formă de cod sursă sau cod obiect, cu un potenţial ridicat de reutilizare în cadrul sistemelor informatice ale administraţiei publice în vederea eliminării finanţărilor multiple sau a suprapunerilor funcţionale, analizează periodic adecvarea acestora şi impune reutilizarea lor prin mecanismul avizelor prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională;
 1. este depozitar al codului-sursă pentru aplicaţiile informatice dezvoltate, la cerere, pentru administraţia publică centrală, pentru care preia, pe bază de protocol, drepturile patrimoniale de autor şi pe care îl poate extinde, modifica, adapta şi reutiliza conform nevoilor instituţiilor administraţiei publice centrale.
 1. j) Altele
 1. administrează şi gestionează patrimoniul său şi alte bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate, în mod eficient, în condiţiile legii;
 1. exercită oricare alte atribuţii din domeniul său de competenţă stabilite de către prim-ministru şi Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii.

Art. 6. — (1) Lista personalului împuternicit cu atribuţii do control din cadrul ADR se stabileşte prin decizie a preşedintelui ADR.

(2) În exercitarea atribuţiilor de control, personalul împuternicit din cadrul ADR sau din unităţile teritoriale ale acesteia are dreptul să solicite documente, iar operatorii economici şi unităţile din sectorul public şi privat au obligaţia să prezinte documente şi să răspundă altor solicitări necesare verificării modului în care se aplică legislaţia din domeniul său de competenţă, în condiţiile legii.

Art. 7. — În scopul interconectării autorităților publice ale statului prin utilizarea infrastructurii de comunicaţii electronice, ADR colaborează cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Art. 8. — (1) Conducerea ADR este asigurată de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat prin decizie a prim-ministrului.

(2) Preşedintele conduce întreaga activitate a ADR şi reprezintă instituţia în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară sau din străinătate.

(3) Preşedintele ADR este ordonator terţiar de credite.

(4) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele ADR emite decizii.

(5) Preşedintele ADR este ajutat în activitatea de conducere de doi vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat, numiţi şi eliberaţi prin decizie a prim-ministrului.

(6) Răspunderile şi atribuţiile vicepreşedinţilor ADR se stabilesc prin decizie a preşedintelui ADR.

(7) Preşedintele ADR poate delega, prin decizie, o parte dintre atribuţiile sale, în condiţiile legii.

Art. 9. — (1) Pentru buna funcţionare a structurilor şi activităţilor cu caracter funcţional, ADR are un secretar general.

(2) Secretarul general al ADR este înalt funcţionar public numit şi eliberat de prim-ministru în condiţiile legii şi asigură stabilitatea funcţionării autorităţii, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile ADR.

(3) Răspunderile şi atribuţiile secretarului general al ADR se stabilesc prin decizie a preşedintelui ADR.

Art. 10. — În structura ADR funcţionează, la nivel de direcţie generală, Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, în vederea îndeplinirii atribuţiilor de organism intermediar pentru Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”, Programul operaţional „Competitivitate” şi alte programe cu finanţare europeană.

Art. 11. — (1) În cadrul ADR organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, unităţi do implementare a proiectului, în vederea implementării proiectelor finanţate prin împrumuturi externe rambursabile sau fonduri nerambursabile.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare si funcţionare ale unităţilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a preşedintelui ADR.

(3) Preşedintele ADR numeşte, în condiţiile legii, personalul unităţilor prevăzute la alin. (1).

Art. 12. — (1) În condiţiile legii, la nivelul ADR se pot înfiinţa unităţi de management de proiect, denumite în continuare UMP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile.

(2) Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de funcţionare pentru fiecare UMP şi, după caz, numărul de unităţi se vor stabili prin decizie a preşedintelui ADR.

Art. 13. — (1) Numărul maxim de posturi este 216, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

(2) Structura organizatorică a ADR este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin decizie a preşedintelui, se pot organiza servicii şi birouri, în condiţiile legii.

(3) Personalul ADR este compus din funcţionari publici şi din personalul contractual.

(4) Statul de funcţii se aprobă de către preşedintele ADR, în termen de maximum 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Organizarea şi atribuţiile compartimentelor din cadrul ADR se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi se aprobă de către preşedintele ADR, în termen de maximum 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Atribuţiile şi responsabilităţile personalului se stabilesc prin fişa postului, în condiţiile legii.

Art. 14. — (1) În termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ADR preia, pe bază de protocol de predare-preluare, toate drepturile şi obligaţiile Agenţiei pentru Agenda Digitală a României (AADR), precum şi cele ale Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, aferente domeniului tehnologiei informaţiei, societăţii informaţionale şi interoperabilităţii, inclusiv litigiile, personalul, disponibilul bănesc şi bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, respectiv, proprietatea acestora.

(2) Încadrarea personalului preluat se realizează prin decizie a preşedintelui ADR, cu respectarea procedurii şi regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, cu menţinerea drepturilor salariale avute la data preluării.

Art. 15. —ADR este finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în condiţiile legii.

Art. 16. — (1) ADR poate realiza venituri din prestări de servicii, după cum urmează:

 1. a) tarife aferente serviciilor prestate prin intermediul sistemelor informatice pe care le administrează şi le operează, încasate potrivit legii;
 1. b) taxe de participare la cursurile de instruire organizate;
 1. c) valorificarea proprietăţii intelectuale generate de activităţile proprii, în condiţiile legii;
 1. d) tarife sau sume datorate cu orice alt titlu pentru activităţile desfăşurate în domeniul său de activitate, în condiţiile legii;
 1. e) alte venituri ce se pot realiza în condiţiile legii;
 1. f) donaţii, sponsorizări şi legate, în condiţiile legii.

(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d) se stabilesc prin decizia preşedintelui ADR.

(3) Bugetul de venituri şi cheltuieli al ADR se aprobă de către Secretariatul General al Guvernului.

(4) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor, în condiţiile legii.

(5) Pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor necesare, ADR dispune de conturi şi subconturi în lei sau în valută, deschise la Trezoreria Statului, în condiţiile legii.

Art. 17. — (1) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, ADR colaborează cu sectorul privat şi societatea civilă.

(2) Se înfiinţează Consiliul naţional pentru transformare digitală — CNTD, organ consultativ al ADR, fără personalitate juridică.

(3) Şedinţele CNTD sunt conduse de preşedintele ADR.

(4) Secretariatul CNTD este asigurat de către ADR.

(5) CNTD conţine cel puţin cinci reprezentanţi ai sectorului privat şi cel puţin cinci reprezentanţi ai societăţii civile.

(6) Statutul de membru al CNTD se aprobă prin decizie a preşedintelui ADR, pe baza unei solicitări fundamentate primite din partea entităţii care doreşte a fi reprezentată în cadrul CNTD.

(7) Membrii CNTD pot renunţa unilateral la statutul de membru.

(8) Statutul de membru se pierde prin înregistrarea a cinci absențe consecutive nemotivate de la şedinţele CNTD.

(9) Şedinţele CNTD se împart în ordinare şi extraordinare.

(10) Anual, se convoacă două şedinţe ordinare; şedinţele ordinare sunt anunţate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte.

(11) La solicitarea a cel puţin un sfert dintre membrii CNTD se pot convoca oricâte şedinţe extraordinare. Şedinţele extraordinare sunt anunţate cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte.

(12) Şedinţele se pot ţine în prezenţa a cel puţin un sfert dintre membrii CNTD.

(13) Secretariatul CNTD elaborează procesul verbal al şedinţei, supus spre aprobarea CNTD în debutul şedinţei următoare.

(14) În desfăşurarea activităţilor sale, CNTD poate emite luări de poziţie publice, aprobate cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor.

(15) În marja CNTD, se pot constitui grupuri de lucru tematice, prin decizie a preşedintelui ADR.

Art. 18. — (1) În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Agenţia pentru Agenda Digitală a României” se înlocuieşte cu denumirea „Autoritatea pentru Digitalizarea României” şi, respectiv, abrevierea „AADR” se înlocuieşte cu abrevierea „ADR”.

(2) în cuprincus actelor normative în vigoare în domeniul societăţii informaţionale, tehnologiei informaţiei şi interoperabilităţii, denumirile „Ministerul pentru Societatea Informaţională” şi „Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale” se vor citi „Autoritatea pentru Digitalizarea Românei” şi, respectiv, abrevierile „MSI” şi „MCSI” se înlocuiesc cu abrevierea „ADR”.

Art 19. — (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotârârea Guvernului nr. 1.132/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, precum şi de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 31 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.