Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

ADR organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare

Potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează, la sediul său din Bulevardul Libertății, nr. 14, sector 5, București, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare, în data de 21.12.2020 ora 09:30 (proba scrisă).

Proba interviului se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Pentru a participa la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcționarul public trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei b), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

–     să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

–     să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

–     să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.

Dosarul de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional se depune la sediul Autorității pentru Digitalizarea României din B-dul Libertății nr. 14 Sector 5, București, la Serviciul juridic și resurse umane, în perioada 20.11.2020 – 09.12.2020, și va conține în mod obligatoriu:

 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 • adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
 • formularul de înscriere.

Bibliografia pentru Serviciul societatea informațională:

 1. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare – Partea a VI-a titlul I și II;
 2. Constituţia României, republicată;
 3. Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul MCSI nr. 489/2009 privind autorizarea centrelor de date;
 5. Ordinul MCSI nr. 449/2017 privind procedura de acordare, suspendare și retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Comisiei din 23 iulie 2014, cu completările ulterioare.

Bibliografia pentru Serviciul juridic și resurse umane:

 1. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare – Partea a VI-a titlul I și II;
 2. Constituţia României, republicată;
 3. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată;
 4. Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea de Guvern nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României;

Bibliografia pentru Biroul juridic și contencios administrativ:

 1. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare – Partea a VI-a titlul I și II;
 2. Constituţia României, republicată;
 3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
 5. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 6. Hotărârea de Guvern nr. 89/2020 privind înființarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare;
 7. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea nr. 554/2004 – Legea Contenciosului Administrativ.

Bibliografia pentru Serviciul programe și proiecte:

 1. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare – Partea a VI-a titlul I și II;
 2. Constituţia României, republicată;
 3. Hotărârea de Guvern nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României;
 4. Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020;
 5. Programul Operaţional Competitivitate – 2014 – 2020 – Axa 2, http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/Programme_2014RO16RFOP001_2_0_ro.pdf.

Bibliografia pentru Direcția management financiar și control din cadrul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale:

 1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 2. Hotărârea de Guvern nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 3. Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
 4. Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 – http://www.fonduri-ue.ro/legislatie-europeana;
 5. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului – http://www.fonduri-ue.ro/legislatie-europeana;
 6. Ordinul nr. 435/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis care se adresează domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumită „Schemă de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020;
 7. Ordinul nr. 518/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informaţională nr. 435/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis care se adresează domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumită „Schemă de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020;
 8. Ordinul nr. 436/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii inovative, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b – Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020;
 9. Ordinul nr. 517/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informaţională nr. 436/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii inovative, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b – Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020;
 10. Prevederile Programului Operaţional Competitivitate – aprobat prin Decizia CE C(2014)10233-19.12.2014/versiunea iulie 2016, referitoare la Axa prioritară 2 – Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva – http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014;
 11. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020;
 12. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare – Partea a VI-a titlul I și II;
 13. Constituţia României, republicată.

Bibliografia pentru Direcția monitorizare din cadrul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale:

 1. Programul Operaţional Competitivitate – 2014 – 2020 – Axa 2, http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/Programme_2014RO16RFOP001_2_0_ro.pdf;
 2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
 5. Procedura operațională privind monitorizarea proiectelor;
 6. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare – Partea a VI-a titlul I și II;
 7. Constituţia României, republicată.

Notă: pentru toate actele normative, forma valabilă se consideră aceea având toate modificările şi completările ulterioare, până la zi.

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul juridic și resurse umane.

Publicat azi: 20.11.2020, ora 09:00

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

DTD

Anunţ de selecţie a auditorilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea procedurii  de selecţie a auditorilor pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a centrului de date aparţinând  ZIPPER SERVICES SRL.,

Citeste mai mult »
DTD

Anunţ de selecţie a auditorilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea procedurii  de selecţie a auditorilor pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a centrului de date aparţinând  Ebm-Papst Automovie &

Citeste mai mult »
Sari la conținut