Search
Close this search box.

Lista auditorilor IT

1. Lista auditorilor IT este gestionată de către ADR şi publicată pe site-ul acestuia.

2. Auditorul IT care intenţionează să presteze servicii de audit IT  are obligaţia înscrierii în Lista auditorilor IT și va urma procedura prevăzută în OMCSI 553/2019. 

3. Documentele necesare pentru înscrierea în Lista auditorilor IT sunt următoarele:

1. cererea adresată ADR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 din Ordinul 553/2019.

2. datele de identificare ale auditorului IT:

a) numele complet/denumirea şi adresa/sediul – adresa completă;

b) adresa unde îşi desfăşoară activitatea;

c) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de internet;

d) certificat de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

3. pentru auditorul IT persoană fizică certificată şi pentru reprezentantul societăţii de audit IT, care vor semna raportul de audit, se depun următoarele documente:

a) actul de identitate al auditorului IT, în copie;

b) curriculum vitae al auditorului IT, datat şi semnat, cu prezentarea experienţei profesionale în auditarea IT a sistemelor informatice;

c) dovada deţinerii uneia dintre certificările profesionale specifice domeniului de audit al sistemelor informatice, menţionate în anexa nr. 5 din Ordinul 553/2019 (certificatul de auditor, în copie semnată şi cu menţiunea „Conform cu originalul”);

d) dovada experienţei în audit IT, concretizată în participarea la minimum cinci misiuni de audit în domeniul securităţii sistemelor informatice aparţinând prestatorilor de servicii de plată, cu un total de cel puţin 30 de zile;

e) certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, cu starea la zi a persoanei juridice, nu mai vechi de 30 de zile, în original;

f) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, aflate în termenul de valabilitate, în original;

g) contractul de asigurare de răspundere civilă profesională a auditorului IT, pentru suma asigurată de minimum 100.000 euro, valabil la data epunerii documentaţiei, în copie semnată şi cu menţiunea „Conform cu originalul”.