Toate sistemele sunt funcționale.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională (CTE)

În scopul elaborării și monitorizării implementării politicii Guvernului în domeniul tehnologiei informației și societății informaționale, precum și al corelării acesteia cu politicile europene, Autoritatea pentru Digitalizarea României este asistată de Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională, organism fără personalitate juridică, denumit în continuare Comitetul Tehnico-Economic.”

1. președinte – președintele Autorității pentru Digitalizarea României;

2. vicepreședinte – secretarul de stat coordonator pentru tehnologia informației din cadrul Secretariatului General al Guvernului;

3. vicepreședinte – consilierul de stat al prim-ministrului în domeniul tehnologiei informației;

4. vicepreședinte – secretarul de stat coordonator pentru domeniul comunicații din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;

5. membri cu statut permanent, reprezentanți cu funcții de demnitate publică ai următoarelor instituții publice:

a) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;

b) Ministerul Finanțelor Publice;

c) Ministerul Educației și Cercetării;

d) Ministerul Fondurilor Europene;

e) Ministerul Afacerilor Interne;

f) Ministerul Muncii și Protecției Sociale;

g) Ministerul Sănătății;

h) Serviciul Român de Informații;

i) Serviciul de Telecomunicații Speciale;

j) Agenția Națională pentru Achiziții Publice;

k) Ministerul Apărării Naționale;

6. membri cu statut de invitat, reprezentanți cu funcții de demnitate publică, din cadrul altor instituții publice, în situația în care exercitarea atribuțiilor ce revin Comitetului Tehnico-Economic vizează aspecte din domeniul de competență al respectivelor instituții.”

a) Scrisoarea de înaintare care trebuie să conțină minim următoarele informații:

 • organizația care solicită avizul;
 • denumirea proiectului;
 • valoarea nominală/cumulată;
 • tipul de finanțare;
 • data depunerii cererii de finanțare, data semnării contractului de finanțare, codul SMIS (pentru proiectele finanțate din fonduri europene pentru care cererea de finanțare a fost deja depusă);
 • daca este un proiect nou sau o extindere;
 • descriere din punct de vedere al securității pentru infrastructura existentă;
 • descriere din punct de vedere al interoperabilității pentru infrastructura existentă;
 • descriere succintă a soluției de securitate cerută în cadrul proiectului;
 • descriere succintă a soluției de interoperabilitate avută în vedere în cadrul proiectului depus; se vor menționa, de asemenea, sistemele cu care se dorește interoperabilitatea;
 • specificarea existenței unei soluții similare și motivarea necesității proiectului.

b) Anexa nr. 3 – Fișa de proiect

c) Anexa nr. 4 – Securitate

d) Anexa nr. 5 – Interoperabilitate

e) Documentele proiectului (Caiet de sarcini, și/sau Studiul de fezabilitate, și/sau Proiectul tehnic și/sau alte documente relevante sau solicitate de membrii CTS)

f) Anexa 6 – Matricea de neutralitate

Documentația supusă avizării se transmite de către solicitant Secretariatului CTE în format electronic, semnată cu semnătură electronică calificată, pe adresa cte@adr.gov.ro .
 1. strategiile din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și proiectele de finanțare care au o componentă specifică domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor ale instituțiilor publice în vederea asigurării interoperabilității sistemelor informatice și a eliminării finanțărilor multiple și suprapunerilor funcționale;
 2. conformitatea proiectelor de finanțare care au o componentă specifică domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor cu obiectivele strategiilor naționale din domeniul tehnologiei informației, comunicațiilor și societății informaționale și cu strategia națională de securitate cibernetică, pronunțându-se inclusiv asupra oportunității acestor proiecte, inițiate de instituțiile publice, astfel cum sunt definite de Legea  500/2002privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, de companiile/societățile naționale sau societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la care statul este acționar unic ori majoritar, precum și de institutele naționale de cercetare-dezvoltare reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 3. proiectele care implică soluţii IT&C şi pentru care se solicită garanţii guvernamentale;

a) înainte de demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, în cazul proiectelor de finanțare care au o componentă specifică tehnologiei informației și comunicațiilor cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.000.000 lei, fără TVA, finanțate din fonduri naționale;

b) înainte de depunerea cererii de finanțare la autoritățile competente, precum și înainte de demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, în cazul proiectelor de finanțare care au o componentă specifică tehnologiei informației și comunicațiilor cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.000.000 lei, fără TVA, finanțate din fonduri europene.

Contact Secretariat CTE

Email: cte@adr.gov.ro

Nr. telefon: 0374 54 11 90

Sari la conținut