Search
Close this search box.

Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională (CTE)

În scopul elaborării și monitorizării implementării politicii Guvernului în domeniul tehnologiei informației și societății informaționale, precum și al corelării acesteia cu politicile europene, Autoritatea pentru Digitalizarea României este asistată de Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională, organism fără personalitate juridică, denumit în continuare Comitetul Tehnico-Economic.”

1. Președinte – Președintele Autorității pentru Digitalizarea României;

2. Secretariatul General al Guvernului;

3. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării;

4. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

5. Ministerul Finanțelor;

6. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene;

7. Ministerul Afacerilor Interne;

8. Serviciul Român de Informații;

9. Serviciul de Telecomunicații Speciale;

10. Agenția Națională pentru Achiziții Publice;

11. Ministerul Apărării Naționale;

12. Directoratul Național de Securitate Cibernetică;

13. Ministerul Justiției

14. Un membru cu statut permanent, funcționar public cu funcție de conducere din cadrul structurii de specialitate din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, minister cu rol de coordonator național al Planului Național de Redresare și Reziliență.

 1. în vederea asigurării interoperabilității sistemelor informatice și a eliminării finanțărilor multiple și suprapunerilor funcționale:

(i) strategiile din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și e-guvernării;

(ii) documentațiile tehnice aferente proiectelor de finanțare, inclusiv PCDIF, care au o componentă specifică domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor, ale instituțiilor publice, din punctul de vedere al securității cibernetice, interoperabilității, funcționalităților, arhitecturilor sistemelor informatice, tehnologiilor utilizate în realizarea sistemelor informatice, drepturilor de autor, accesului la date deschise și reutilizării informațiilor din sectorul public;

2. proiectele tehnice, studiile de fezabilitate, respectiv caietele de sarcini din documentațiile de achiziții ale componentelor sau sistemelor IT C aferente proiectelor pentru care se solicită garanții guvernamentale, excluzând secțiuni referitoare la factori de evaluare, grafic de plăți, termene de livrare;

3. conformitatea proiectelor de finanțare care au o componentă specifică domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor cu obiectivele strategiilor naționale din domeniul tehnologiei informației, comunicațiilor și societății informaționale și cu strategia națională de securitate cibernetică, pronunțânduse inclusiv asupra oportunității acestor proiecte, inițiate de instituțiile publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, de companiile/societățile naționale sau societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la care statul este acționar unic ori majoritar, precum și de institutele naționale de cercetare-dezvoltare reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare

a) înainte de demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, pentru proiectele care au o componentă specifică tehnologiei informației și comunicațiilor cu o valoare nominală sau cumulată, a acesteia, mai mare de 5.000.000 lei, fără TVA, finanțate din fonduri naționale;

b) înainte de depunerea cererii de finanțare la autoritățile competente, în funcție de prevederile ghidului solicitantului aplicabil, pentru studiile de fezabilitate și proiectele tehnice, precum și înainte de demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, pentru caietele de sarcini, pentru proiectele care au o componentă specifică tehnologiei informației și comunicațiilor cu o valoare nominală sau cumulată, a acesteia, mai mare de 5.000.000 lei, fără TVA, finanțate din fonduri europene.

a) Scrisoarea de înaintare care trebuie să conțină minim următoarele informații:

 • organizația care solicită avizul;
 • denumirea proiectului;
 • valoarea nominală/cumulată;
 • tipul de finanțare;
 • data depunerii cererii de finanțare, data semnării contractului de finanțare, codul SMIS (pentru proiectele finanțate din fonduri europene pentru care cererea de finanțare a fost deja depusă);
 • daca este un proiect nou sau o extindere;
 • descriere din punct de vedere al securității pentru infrastructura existentă;
 • descriere din punct de vedere al interoperabilității pentru infrastructura existentă;
 • descriere succintă a soluției de securitate cerută în cadrul proiectului;
 • descriere succintă a soluției de interoperabilitate avută în vedere în cadrul proiectului depus; se vor menționa, de asemenea, sistemele cu care se dorește interoperabilitatea;
 • specificarea existenței unei soluții similare și motivarea necesității proiectului.

b) Anexa nr. 3 – Fișa de proiect

c) Anexa nr. 4 – Securitate

d) Anexa nr. 5 – Interoperabilitate

e) Anexa nr 6 – Matrice de neutralitate

f) Documentele proiectului (Caiet de sarcini, și/sau Studiul de fezabilitate, și/sau Proiectul tehnic și/sau alte documente relevante sau solicitate de membrii CTS)

Documentația supusă avizării se transmite de către solicitant Secretariatului CTE în format electronic, semnată cu semnătură electronică calificată, pe adresa cte@adr.gov.ro .

1.Orice modificare adusă din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural sau economic conținutului documentelor avizate, după data primirii avizului, implică obligația instituțiilor de a solicita evaluarea modificărilor și emiterea unui nou aviz

2. Entitățile publice au obligația de a raporta, până la finalizarea implementării, la solicitarea Comitetului Tehnico-Economic și la intervale de maximum 6 luni, stadiul implementării sistemului informatic/aplicației informatice sau, după caz, stadiul realizării achiziției de echipamente TIC, pentru care au obținut avizul.

Anexa nr. 7 – Raport implementare proiect

Contact Secretariat CTE

Email: cte@adr.gov.ro

Nr. telefon: 0374 54 11 90