Search
Close this search box.

Platforme digitale pentru transport alternativ

ANUNȚ – informații privind plata taxei anuale specificată la art. 25 lit p)/OUG 49/2019.

Listă platforme digitale avizate tehnic

Legea 204/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49 din 25 iunie 2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto

Norma din 2020 privind procedura de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto aprobată prin Decizia nr. 572/2020

Documentele necesare pentru eliberarea avizului tehnic sunt:

a)pentru operatorul platformei digitale, care este o persoană juridică rezidentă în România:

1.cererea adresată ADR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
2.certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
3.actul constitutiv al operatorului platformei digitale;
4.certificat constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului, nu mai vechi de 30 de zile, în care să se specifice datele de identificare ale operatorului platformei digitale şi administratorul acestuia;
5.copie a cărţii de identitate a administratorului societăţii înscris în certificatul constatator;
6.împuternicire şi copie a cărţii de identitate pentru persoana delegată să reprezinte operatorul în relaţia cu ADR, dacă este cazul;
7.descrierea funcţională a sistemului informatic şi a platformei digitale prin intermediul căreia se desfăşoară activităţi de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, din care să rezulte că acesta îndeplineşte condiţiile tehnice prevăzute la art. 6;
8.planul de securitate al sistemului informatic, semnat de către operatorii platformei digitale prevăzuţi la art. 1, cuprinzând descrierea măsurilor tehnice şi organizatorice prevăzute pentru asigurarea cerinţelor de securitate enumerate la art. 7;

9.raportul de audit, care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

(i)să cuprindă elementele prevăzute în raportul de audit prevăzut în anexa nr. 3, fără a se limita la acestea;
(ii)să fie întocmit de către un auditor selectat din Lista auditorilor IT publicată pe site-ul ADR;
10.data de întocmire a raportului de audit nu trebuie să depăşească 60 de zile faţă de data depunerii documentaţiei de avizare;
11.plan de continuitate a afacerii şi recuperare în caz de dezastru;
12.dovada achitării la bugetul de stat a taxei prevăzute la art. 25 lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019;
13.declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului cu privire la respectarea, în cadrul procesului de intermediere a activităţilor de transport alternativ prin platforma digitală, a cerinţelor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
14.contractul încheiat cu un administrator de arhivă electronică acreditat;

b)pentru operatorul platformei digitale care este o persoană juridică nerezidentă în România:

1.cererea adresată ADR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
2.certificatul de înregistrare la registrul comerţului a filialei;
3.certificatul, în traducere certificată, de la registrul în care este înmatriculat operatorul platformei digitale, care să ateste existenţa societăţii;
4.hotărârea organului statutar competent privind înfiinţarea filialei prin care se desemnează şi persoana împuternicită să reprezinte filiala, original sau copie certificată, şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
5.mandatul de reprezentare al filialei ratificat de către operatorul platformei digitale, în care sunt menţionate toate drepturile şi obligaţiile conferite acesteia; expres trebuie să fie specificat(ă) dreptul/obligaţia de a pune la dispoziţia instituţiilor publice, în concordanţă cu competenţele acestora, datele referitoare la curse, traseu, pasageri, conducători auto, operatori transport, autoturism, localizare, contracte;
6.actul constitutiv al operatorului platformei digitale împreună cu toate modificările acestuia sau actul constitutiv actualizat, original sau copie certificată, şi traducerea realizată de un traducător autorizat, a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
7.actul de împuternicire a reprezentantului filialei de către operatorul platformei digitale, dacă acesta nu a fost numit prin hotărârea organului statutar competent (copie tradusă şi legalizată);
8.actele de identitate ale persoanelor împuternicite să reprezinte filiala (copii certificate pentru conformitate);
9.certificatul constatator de autorizare a filialei eliberat de către oficiul registrului comerţului, nu mai vechi de 30 de zile, în care să se specifice obiectul de activitate şi reprezentantul legal;
10.descrierea funcţională a sistemului informatic şi a platformei digitale prin intermediul căreia se desfăşoară activităţi de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, din care să rezulte că acesta îndeplineşte condiţiile tehnice prevăzute la art. 6;
11.planul de securitate al sistemului informatic, semnat de către operatorul platformei digitale prevăzut la art. 1, cuprinzând descrierea măsurilor tehnice şi organizatorice prevăzute pentru asigurarea cerinţelor de securitate enumerate la art. 7;

12.raportul de audit, care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

(i)să cuprindă elementele prevăzute în raportul de audit prezentat în anexa nr. 3, fără a se limita la acestea;
(ii)să fie întocmit de către un auditor selectat din Lista auditorilor IT publicată pe site-ul ADR;
13.data de întocmire a raportului de audit nu trebuie să depăşească 60 de zile faţă de data depunerii documentaţiei de avizare;
14.plan de continuitate al afacerii şi recuperare în caz de dezastru;
15.dovada achitării la bugetul de stat a taxei prevăzute la art. 25 lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019, aprobată cu modificări prin Legea nr. 204/2019, cu modificările ulterioare;
16.declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului platformei digitale cu privire la respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, în cadrul procesului de intermediere a activităţilor de transport alternativ prin platforma digitală;
17.declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al filialei cu privire la respectarea cerinţelor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, în procesul de reprezentare a operatorului platformei digitale;
18.contractul încheiat cu un administrator de arhivă electronică acreditat.