Search
Close this search box.

Accesibilitate site-uri WEB​

Ce este accesibilitatea?

Site-urile WEB  sau  aplicațiile mobile pot fi considerate accesibile dacă o persoană cu dizabilități le  poate folosi în mod eficient în ciuda handicapului său de sănătate, cu ajutorul tehnologiilor de asistență sau a programelor specializate de care dispune.

Principiile de bază care trebuie respectate de către site-urile web și aplicațiile mobile aparținând organismelor din sectorul public sunt:

a) perceptibilitatea – informaţiile şi componentele interfeţei de utilizare trebuie să poată fi prezentate utilizatorilor în moduri pe care aceştia le pot percepe;

b) operabilitatea – componentele interfeţei de utilizare şi navigarea trebuie să poată fi utilizate;

c) inteligibilitatea – informaţiile şi exploatarea interfeţei de utilizare trebuie să poată fi înţelese;

d) robusteţea – întreg conţinutul trebuie să fie suficient de robust încât să poată fi interpretat în mod fiabil de o gamă largă de agenţi utilizatori, inclusiv de tehnologiile de asistare.

Pentru cine este accesibilitatea?

Site-urile web cât și aplicațiile mobile din sectorul public ar trebui să fie mai accesibile, în special, pentru persoanele cu dizabilități  care  sunt adesea dezavantajate atunci când lucrează cu site-uri web și aplicații mobile. Cu toate acestea, persoanele cu dizabilități nu pot fi considerate ca singurul grup țintă, deoarece este la fel de important ca site-urile WEB și aplicațiile mobile să fie accesibile, de exemplu, persoanelor în vârstă.

Cine este obligat să asigure accesibilitatea?

OUG 112/2018  are drept obiectiv stabilirea cerinţelor privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile aparținând organismelor din sectorul public.

Sunt considerate organisme din sectorul public următoarele entități:

  1. autorităţile şi instituţiile publice centrale sau locale
  2. organismele de drept public, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Prin organisme de drept public de la pct. 2 se înţelege orice entităţi, altele decât cele prevăzute la pct. 1 care, indiferent de forma de constituire sau organizare, îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt înfiinţate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial;

b) au personalitate juridică;

c) sunt finanţate, în majoritate, de către entităţi dintre cele prevăzute la pct. 1 sau de către alte organisme de drept public ori se află în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ori controlul unei entităţi dintre cele prevăzute la pct. 1 sau ale unui alt organism de drept public ori mai mult de jumătate din membrii consiliului de administraţie/ organului de conducere sau de supraveghere sunt numiţi de către o entitate dintre cele prevăzute la pct. 1 ori de către un alt organism de drept public.

     3. asociaţiile formate din una sau mai multe astfel de autorităţi ori din unul sau mai multe astfel de organisme de drept public, dacă respectivele asociaţii sunt instituite cu scopul explicit de a răspunde nevoilor de interes general, neavând un caracter industrial sau comercial;

Se consideră că nevoile de interes general au caracter industrial sau comercial, dacă entitatea înfiinţată, în condiţiile legii, de către o autoritate contractantă îndeplineşte în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) funcţionează în condiţii normale de piaţă;

b) urmăreşte obţinerea unui profit;

c) suportă pierderile care rezultă din exercitarea activităţii sale.

Sarcina disproporţionată

Sarcina disproporţionată reprezintă măsurile care impun o sarcină organizatorică sau financiară excesivă pentru un organism din sectorul public sau care pun în pericol capacitatea organismului de a-şi îndeplini obiectivul sau de a publica informaţiile necesare sau relevante pentru sarcinile şi serviciile sale, luând în acelaşi timp în considerare posibilele beneficii rezultate sau prejudiciul care riscă să fie adus cetăţenilor, în special persoanelor cu dizabilităţi, şi care sunt determinate doar de un motiv legitim, ţinând seama şi de prevederile art. 4 alin. (3) din OUG 112/2018  privind accesibilitatea site- urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public.

Organismul din sectorul public  ar trebui să asigure accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile administrate de aceasta numai în măsura în care nu provoacă o sarcină disproporționată asupra acestuia. Aceasta înseamnă că, în cazuri justificate, organismul din sectorul public nu poate face anumite conținuturi ale site-ului web și ale aplicației mobile pe deplin accesibile.

La evaluarea gradului de sarcină disproporționată, se iau în considerare dimensiunea organismului din sectorul public (de exemplu, în funcție de numărul de angajați), resursele (personal, financiar) și domeniul în care iși desfășoară activitatea. În plus, costurile și beneficiile estimate sunt luate în considerare în raport cu beneficiile așteptate pentru utilizatorii de site-uri web și aplicații mobile, luând în considerare frecvența și durata de utilizare a site-ului web sau a aplicației mobile.

Totusi, este necesar să se sublinieze faptul că soluția de sarcină disproporționată nu ar trebui să fie definitivă. Organismul din sectorul public ar trebui să continue să încerce să pună la dispoziție site-ul web sau aplicația mobilă accesibilă (de exemplu, după o anumită perioadă de timp când situația financiară a entității, care nu permitea accesibilitatea site-ului web și a aplicației mobile s-a înbunătățit).

Monitorizare

Conform prevederilor art. 5, lit.f, pct.19 din H.G. 89/2020, cu modificările și completările ulterioare,  Autoritatea pentru Digitalizarea României exercită controlul respectării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2018 privind accesibilitatea siteurilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public, aprobată prin Legea nr. 90/2019, a obligațiilor impuse prin actele normative emise în aplicarea ordonanței de urgență anterior menționate, în limitele competențelor legale de monitorizare sau de verificare.

Email: monitorizare.accesibilitateweb@adr.gov.ro

Rapoarte: 2021, 2022, 2023