Toate sistemele sunt funcționale.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Anunț cu privire la concursul de ocupare a 2 posturi de natură contractuală, pe durată determinată, în afara organigramei Autorităţii pentru Digitalizarea României, în cadrul proiectului „Cadru strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică 2021-2027 – soluții pentru eficientizarea activității”, cod MySMIS 129878/cod SIPOCA 704”

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă determinată, în condiţiile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii (republicată), cu modificările şi completările ulterioare şi a Metodologiei de recrutare și selecție privind ocuparea posturilor și încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, aprobată prin Decizia Președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr.540/07.10.2020, modificată prin Decizia nr. 259/22.06.2021 pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală, în afara organigramei a Autorităţii pentru Digitalizarea României, în cadrul proiectului: „Cadru strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică 2021-2027 – soluții pentru eficientizarea activității”, cod MySMIS 129878/cod SIPOCA 704”:

·    1 post de Expert legislație internațională, 4 ore/zi, cod ocupațional 261103

·    1 post de Expert legislație națională, 4 ore/zi, cod ocupațional 261103

 

Pot participa la concursul organizat în vederea ocupării posturilor mai sus menţionate numai persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale şi specifice:

Condiţii generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice, potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

 

Condiții specifice:

·    1 post de Expert legislație internațională

 

Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe juridice.

 

Experiență profesională:

 

      minim 5 ani experiență în specialitatea studiilor

      experiență în implementarea a cel puțin unui proiect cu finanțare europeană probată prin prezentarea de documente doveditoare

      expertiză în revizuirea legislației și transpunere în legislația națională a diferitelor acte normative de la nivel european probată prin prezentarea de documente doveditoare

Competențe solicitate:   

      Cunoașterea procesului de utilizare a fondurilor europene, testată în cadrul probei interviu;

      Cunoașterea cadrului legal și instituțional național și al Uniunii Europene (a regulamentelor  și directivelor UE în domeniul de activitate) testată în cadrul probei interviu;

      Deținerea la domiciliu a tuturor mijloacelor necesare îndeplinirii atribuțiilor care revin potrivit fișei postului (echipamente IT, conexiune internet) prin declararea pe proprie răspundere

Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională

      Limba engleză nivel avansat dovedit prin documente.

Atribuțiile conform fișei postului sunt:

         Acordarea de suport ADR în relația cu echipa de consultanții externi

         Colaborarea cu echipa de consultanți în etapele de analiză și actualizare a   

    legislației;

      Verificarea tuturor materialelor elaborate de consultantul care va realiza analiza  și actualizarea legislației din: tehnologiile de tip blockchain, inteligență artificială, EOSC, EuroHPC și PRACE, prin simplificare si completare, în concordanță cu standardele europene și cu legislația internațională în materie;

         Formularea de propuneri pentru pregătirea modificărilor de legislație;

 

• 1 post de Expert legislație națională

Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe juridice.

 

Experiență profesională:

 

      minim 5 ani experiență în specialitatea studiilor

      experiență în implementarea a cel puțin unui proiect cu finanțare europeană probată prin prezentarea de documente doveditoare

Competențe solicitate:   

      Cunoașterea procesului de utilizare a fondurilor europene, testată în cadrul probei interviu;

      Cunoașterea cadrului legal și instituțional național și al Uniunii Europene (a regulamentelor  și directivelor UE în domeniul de activitate) testată în cadrul probei interviu;

      Deținerea la domiciliu a tuturor mijloacelor necesare îndeplinirii atribuțiilor care revin potrivit fișei postului (echipamente IT, conexiune internet) prin declararea pe proprie răspundere

 

Atribuțiile conform fișei postului sunt:

 

      Acordarea de suport ADR în relația cu echipa de consultanți externi

      Colaborarea cu echipa de consultanți în etapele de analiză și actualizare a   

legislației;

      Verificarea tuturor materialelor elaborate de consultantul care va realiza analiza și actualizarea legislației din: tehnologiile de tip blockchain, inteligență artificială, EOSC, EuroHPC și PRACE, prin simplificare si completare, în concordanță cu standardele europene și cu legislația internațională în materie;

      Formularea de propuneri pentru pregătirea modificărilor de legislație;

 

Pentru înscrierea la procedura de selecție, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a.    cerere de înscriere adresată conducerii Autorității pentru Digitalizarea României;

b.   copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c.    copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecționări; 

d.   documente care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;

e.   cazierul judiciar valabil, eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de selecție;

f.    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de selecție, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g.    curriculum vitae, model Europass;

h.   Declarație pe propria răspundere că dețin echipamente IT (până la achiziționarea acestora în cadrul proiectului) și conexiune la internet.

*** Atenție! Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de selecție.

Notă

Candidații la concurs pot opta pentru transmiterea dosarului de selecție prin poștă, curier sau e-mail, cu obligativitatea ca, până la prima probă să se prezinte cu documentele în original pentru certificarea pentru conformitate cu originalul a documentelor depuse la dosar, de către secretarul comisiei de selecție, conform Metodologiei de recrutare și selecție privind ocuparea posturilor și încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, aprobată prin Decizia Președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr.540/07.10.2020, modificată prin Decizia nr. 259/22.06.2021.

Concursul se va desfășura în data 03.10.2022, proba interviu, începând cu ora 10.00, la sediul Autorității pentru Digitalizarea României din Bd. Libertății nr. 14, sector 5, București.

Etapele desfășurării concursului pentru ocuparea unui post contractual sunt după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. interviul.

 

Se pot prezenta la interviu numai candidații cărora le-au fost declarate admise dosarele la etapa precedentă.

Cererile de înscriere la concurs vor fi adresate președintelui ADR și, împreună cu celelalte documente solicitate pentru dosarul de concurs, se vor depune personal la Biroul resurse umane – secretarul comisiei de concurs, la sediul din Bd. Libertății nr. 14 sector 5, București, începând cu data de 12.09.2022 până la data de 23.09.2022 în intervalul orar 08:30 – 17:00, cu excepția zilei de vineri, când programul de lucru al instituției este până la ora 14:30.

La concurs pot participa doar candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare și al căror dosar de candidat este complet, corect întocmit și depus în termenul prevăzut în anunțul de concurs.

*** Atenție! După incheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare,  nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora, cu excepția situațiilor în care candidații au depus în termen declarația pe proprie răspundere cu privire la faptul că nu au antecedente penale, caz în care cazierul judiciar, în original, va fi depus cel târziu până la data probei interviului.

După încheierea perioadei de depunere a dosarelor, comisia de concurs va verifica corectitudinea întocmirii dosarelor candidaților, respectiv îndeplinirea de către aceștia a condițiilor de participare la concurs.

Comunicarea rezultatelor la selecția dosarelor se face prin mențiunea «admis» sau «respins», iar la proba interviu prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii «admis» sau «respins», la avizierul ADR, respectiv pe pagina de internet adr.gov.ro secțiunea «Carieră», în termen de maximum 24 de ore de la data finalizării interviului, în termenele prevăzute în Calendarul de desfăşurare a concursului (Anexa 2).

După afișarea rezultatelor la fiecare din etapele concursului, respectiv selecția dosarelor și interviu, candidații nemulțumiți de rezultate pot depune contestație în termen de 24 de ore de la momentul afișării rezultatelor la sediul și pe site-ul Autorității pentru Digitalizarea României.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției, în termen de 24 de ore de la data finalizării acesteia.

În cadrul interviului, se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează selecția, capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul postului pentru care se organizează concursul.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile minime de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 1. abilități și cunoștințe impuse de funcție;
 2. capacitatea de analiză și sinteză;
 3. motivația candidatului;
 4. comportamentul în situațiile de criză;
 5. inițiativă și creativitate.

Pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte.

Sunt declarati admiși la interviu candidații care au obținut minim 70 de puncte. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care obține punctajul cel mai mare dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar, conform celor menționate mai sus.

Candidații declarați admiși la procedura de selecție pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post, corespunzător unei funcții contractuale înființate în afara organigramei Autorității pentru Digitalizarea României, în vederea desfășurării de activități în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, sunt obligați să se prezinte la post în termen de maximum 10 zile de la data afișării rezultatului final. Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat «admis» poate solicita, în termen de 3 zile de la comunicarea rezultatelor finale, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate fi mai mare de 10 zile de la expirarea termenului inițial.

Contractele de muncă se încheie pe perioadă determinată cu respectarea prevederilor Legii nr 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Programul de lucru este de 4 ore/zi (part time).

Informații suplimentare privind condițiile de participare și documentele necesare se pot obține la telefon 0374 541 187, în zilele lucrătoare, astfel: Luni-Joi, între orele 8:30-17:00, Vineri, între orele 8:30-14:30 sau prin intermediul adresei de e-mail resurse.umane@adr.gov.ro.

Anexe la prezentul anunț:

 

 1. Cerere de participare la concurs – Model
 2. Calendarul desfășurării concursului
 3. Bibliografia și tematica concursului
 4. Declarație pe propria răspundere

Bibliografie

Calendar selecție

Cerere înscriere

Declarație pe proprie răspundere

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării

Citeste mai mult »
Sari la conținut