Toate sistemele sunt funcționale.

fiipregatit.ro

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Anunț cu privire la concursul de ocupare a 6 posturi de natură contractuală, în afara schemei de personal a Autorităţii pentru Digitalizarea României, în cadrul proiectului „Sistem informatic pentru Evidența Clinică a secțiilor A.T.I. (S.I.E.C. – A.T.I.)” cod MySMIS 131065

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă determinată, în condiţiile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii (republicată), cu modificările şi completările ulterioare şi a Metodologiei de recrutare și selecție privind ocuparea posturilor și încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, aprobată prin Decizia Președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr.540/07.10.2020, modificată prin Decizia nr. 259/22.06.2021 pentru ocuparea următorelor posturi de natură contractuală, în afara organigramei a Autorităţii pentru Digitalizarea României, în cadrul proiectului: „Sistem informatic pentru Evidența Clinică a secțiilor A.T.I. (S.I.E.C. – A.T.I.) ”cod MySMIS 131065astfel:

 • 1 post de Manager proiect, 4h/zi, cod COR 242101;
 • 1 post de Expert IT – hardware, inginer de sistem de informatică, 4h/zi, cod COR 251203;
 • 2 posturi de Expert IT – software, inginer de sistem în informatică,  4h/zi, cod COR 251203;
 • 1 post de Expert monitorizare raportare – evaluator proiecte, 4 ore/zi, cod COR 241263;
 • 1 post de Expert financiar contabil, 4 ore/zi, cod COR 121125.

Pot participa la concursul organizat în vederea ocupării posturilor mai sus menţionate numai persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale şi specifice.

Condiţii generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice, potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

1 post de Manager proiect

1. Denumirea postului: Manager proiect

2. Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental matematică și științe ale naturii, științe inginerești, științe sociale.

3. Vechimea în specialitatea studiilor: minim 5 ani, probată prin prezentarea de documente aferente (adeverinta vechime, carnet de munca).

Atribuții conform fișei postului pentru postul de Manager proiect sunt:

 • Acordă sprijin în elaborarea documentațiilor de atribuire pentru toate achizițiile publice din cadrul proiectului.
 • Coordonează activitațile din cadrul proiectului supervizând direct echipa de proiect, precum și alți colaboratori implicați;
 • Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse și redactează rapoarte periodice către finanțator, cu respectarea datelor prevazute în contract;
 • Verifică corectitudinea și completitudinea documentelor livrate de contractanți în raport cu cerințele caietelor de sarcini;
 • Sprijină coordonatorul de proiect în comunicarea cu OIPSI și/sau cu alte structuri din cadrul institutiei;
 • Elaborează actele adiţionale și notificările conform necesităților ce rezultă din procesul de implementare a proiectului;
 • Participă activ la analiza diferitelor situații privind monitorizarea și implementarea proiectului;
 • Elaborează, împreună cu coordonatorul de proiect și responsabilul financiar, cererile de rambursare;
 • Elaborează, împreună cu coordonatorul de proiect rapoartele de progres;
 • Asigură procesul de operare în aplicația MySMIS a tuturor modificărilor la contractul de finanțare(notificări/acte adiționale, grafic estimativ de rambursare);
 • Operează în aplicația MySMIS – modulul implementare a rapoartelor de progres, cererilor de rambursare, pontaje etc;
 • Participă la activitățile proiectului;
 • Coordonează activitățile de comunicare din cadrul proiectului aferente partenerului ADR;
 • Sprijină echipa de management în realizarea rapoartelor tehnice de progres;
 • Operează în aplicația electronică MySMIS secțiunile financiare, pentru activitățile din sarcina ADR;
 • Îndeplinește orice alte atribuții date de coordonatorul de proiect în realizarea obiectivelor și atingerii rezultatelor proiectului în limitele respectarii temeiului legal;
 • Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și informează la timp echipa de management și conducerea instituției despre problemele apărute și pe care nu le poate rezolva la nivelul său.

1 post de Expert IT – hardware, inginer de sistem în informatică

1. Denumirea postului: Expert IT

2. Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești.

3. Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani, probată prin prezentarea de documente aferente (adeverinta vechime, carnet de munca).

Atribuțiile conform fișei postului pentru Expert IT – hardware, inginer de sistem în informatică sunt:

 • Participă la elaborarea documentațiilor de atribuire conform domeniului de competență, dar în mod special cu referire la soluția informatică a proiectului;
 • Analizează și avizează documentațiile tehnice elaborate în cadrul proiectului;
 • Participă la derularea procedurilor de achiziții ( evaluare ofertelor, recepție finală, solicitări de clarificări , evaluarea calitații livrabilelor, etc);
 • Monitorizează activitățile furnizorului soluției informatice ce țin de analiza necesităților beneficiarului;
 • Monitorizează activitățile de proiectare și implementare a soluției informatice;
 • Participă la organizarea și coordonarea testării soluției informatice dezvoltate pentru procesele și activitățile din domeniul de competență;
 • Analizează propunerile care, conform caietului de sarcini, este necesar să fie validate în prealabil de către ADR;
 • Analizează lunar timpul estimat și real aferent activităților realizate/programate și utilizează instrumente de software de management de proiect pentru elaborarea documentelor din cadrul proiectelor, a raportărilor și a prezentărilor.

2 posturi de Expert IT – software, inginer de sistem în informatică

1. Denumirea postului: Expert IT

2. Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul fundamental matematică și științe ale naturii, ramura de științe: informatică sau domeniul fundamental științe sociale, ramura de științe: științe economice, domeniul de licență: cibernetică, statistică și informatică economică.

3. Vechimea în specialitatea studiilor: minim 5 ani, probată prin prezentarea de documente aferente (adeverinta vechime, carnet de munca).

Atribuții conform fișei postului pentru Expert IT – software, inginer de sistem în informatică sunt:

 • Participă la elaborarea documentațiilor de atribuire conform domeniului de competență, dar în mod special cu referire la soluția informaticp a proiectului;
 • Analizează și avizează documentațiile tehnice elaborate în cadrul proiectului;
 • Participă la derularea procedurilor de achiziții ( evaluare ofertelor, recepție finală, solicitări de clarificari , evaluarea calitații livrabilelor, etc);
 • Monitorizează activitățile furnizorului soluției informatice ce țin de analiza necesităților beneficiarului;
 • Monitorizează activitățile de proiectare și implementare a soluției informatice;
 • Participă la organizarea și coordonarea testării soluției informatice dezvoltate pentru procesele și activitățile din domeniul de competență;
 • Analizează propunerile care, conform caietului de sarcini, este necesar să fie validate în prealabil de către ADR;
 • Analizează lunar timpul estimat și real aferent activităților realizate/programate și utilizează instrumente de software de management de proiect pentru elaborarea documentelor din cadrul proiectelor, a raportărilor și a prezentărilor.

1 post de Expert monitorizare raportare

1. Denumirea postului: Expert monitorizare raportare

2. Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental matematică și științe ale naturii, științe inginerești sau științe sociale.

3. Cerinţe specifice: Cunoștințe de operare în platforma informațică MySmis testate la proba interviu.

4. Vechimea în specialitatea studiilor: minim 5 ani, probată prin prezentarea de documente aferente (adeverinta vechime, carnet de munca).

Atribuțiile conform fișei postului pentru Expert monitorizare raportare sunt:

 • Acordă sprijin în elaborarea documentațiilor de atribuire pentru toate achizițiile publice din cadrul proiectului;
 • Participă la derularea procedurilor de achiziții (evaluare ofertelor, recepție finală, solicitări de clarificări, evaluarea calității livrabilelor,etc);
 • Verifică corectitudinea și completitudinea documentelor livrate de contractanți în raport cu cerințele caietelor de sarcini;
 • Sprijină coordonatorul de proiect în comunicarea cu OIPSI, alte structure din cadrul institutiei;
 • Elaborează actele adiţionale și notificările conform necesităților ce rezultă din procesul de implementare a proiectului;
 • Participă activ la analiza diferitelor situații privind monitorizarea și implementarea proiectului;
 • Elaborează, împreună cu coordonatorul de proiect și responsabilul financiar, cererile de rambursare;
 • Elaborează, împreună cu coordonatorul de proiect rapoartele de progres;
 • Esigură procesul de operare în aplicația MySMIS a tuturor modificărilor la contractul de finanțare(notificări/acte adiționale, grafic estimativ de rambursare);
 • Operează în aplicația MySMIS – modulul implementare a rapoartelor de progres, cererilor de rambursare, pontaje etc;
 • Participă la activitățile proiectului;
 • Coordonează activitățile de comunicare din cadrul proiectului aferente partenerului ADR;
 • Sprijină echipa de management în realizarea rapoartelor tehnice de progres;
 • Operează în aplicația electronică MySMIS secțiunile financiare, pentru activitățile din sarcina ADR;
 • Orice alte atributii date de coordonatorul de proiect în realizarea obiectivelor și atingerii rezultatelor proiectului în limitele respectării temeiului legal.

1 post de Expert financiar contabil

1. Denumirea postului: Expert financiar contabil

2. Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale,ramura de știință – științe economice.

3.   Cerinţe specifice:

Cunoștințe de operare în platforma informațică MySmis testate la proba interviu.

Cunoștințe în domeniul financiar-contabil dobândite pe parcursul activității atestate prin documente doveditoare

4. Vechimea în specialitatea studiilor: minim 5 ani, probată prin prezentarea de documente aferente (adeverinta vechime, carnet de munca)

Atribuțiile conform fișei postului pentru Expert monitorizare raportare sunt:

 • Participă la întocmirea cererilor de  rambursare şi a documentelor justificative ce le însoţesc;
 • Elaborează Graficul Cererilor de Rambursare și actualizarea acestuia, după caz;
 • Urmărește respectarea bugetului, încadrarea corectă a cheltuielilor în buget și propune modificări;
 • Arhivează documentele contabile/justificative aferente proiectului în ordine cronologică;
 • Participă la redactarea contractelor și se asigură că sunt cuprinse în prevederile contractului de finanțare;
 • Participă la elaborarea documentelor administrative și procedurale necesare derulării proiectului;
 • Contribuie la întocmirea documentelor suport aferente raportărilor la nivel de proiect;
 • Elaborează, împreună cu coordonatorul de proiect rapoartele de progres;
 • Acordă sprijin în elaborarea documentațiilor de atribuire pentru toate achizițiile publice din cadrul proiectului;
 • Participa la derularea procedurilor de achizitii ( evaluare ofertelor, recepție finală, solicitări de clarificări , evaluarea calității livrabilelor, etc);
 • Verifică corectitudinea și completitudinea documentelor livrate de contractanți în raport cu cerințele caietelor de sarcini;
 • Întocmește înregistrările contabile și va ține registrele de evidență contabilă, în vederea reflectării fidele a activităților aferente ADR;
 • Întocmește raportările financiare ale proiectului, parțiale și finale, pentru activitățile din sarcina ADR;
 • Ține evidența documentelor, pentru activitățile din sarcina ADR;
 • Întocmeşte situaţiile necesare stabilirii cheltuielilor de personal aferente timpului de lucru al participanţilor la proiect, pentru activitățile din sarcina ADR;
 • Verifică documentele şi cheltuielile în scopul asigurării conformităţii tuturor cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, pentru activitățile din sarcina ADR, cu prevederile Ghidului Solicitantului, contractului de finanţare şi legislaţiei în vigoare;
 • Operează în aplicația electronică MySMIS secțiunile financiare, pentru activitățile din sarcina ADR.
 • Îndeplinește orice alte atributii date de coordonatorul de proiect în realizarea obiectivelor și atingerii rezultatelor proiectului în limitele respectarii temeiului legal.

Pentru înscrierea la procedura de selecție candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere adresată conducerii Autorității pentru Digitalizarea României;
 2. copia actului de identitate;
 3. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecționări; 
 4. documente care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar valabil, eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de selecție;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de selecție, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae, model Europass;
 8. recomandări relevante.
 9. Declarație pe propria răspundere că dețin echipamente IT ( până la achiziționarea acestora în cadrul proiectului ) și conexiune la internet.

*** Atenție! Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de selecție.

Concursul se va desfășura în data 16.07.2021, proba interviu, începând cu ora 10.00, la sediul Autorității pentru Digitalizarea României din Bd. Libertății nr. 14, sector 5, București.

Etapele desfășurării concursului pentru ocuparea unui post contractual sunt după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. interviul.

Se pot prezenta la interviu numai candidații cărora le-au fost declarate admise dosarele la etapa precedentă.

Cererile de înscriere la concurs vor fi adresate președintelui ADR și, împreună cu celelalte documente solicitate pentru dosarul de concurs, se vor depune personal la Registratura ADR, urmând ca după înscriere candidatul să fie direcționat de la Registratură către secretarul comisiei de concurs aferent, la sediul din Bd. Libertății nr. 14 sector 5, București, începând cu data de 25.06.2021 până la data de 08.07.2021 în intervalul orar 08:30 – 17:00, cu excepția zilei de vineri, când programul de lucru al instituției este până la ora 14:30.

La concurs pot participa doar candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare și al căror dosar de candidat este complet, corect întocmit și depus în termenul prevăzut în anunțul de concurs.

*** Atenție! După incheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare,  nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora, cu excepția situațiilor în care candidații au depus în termen declarația pe proprie răspundere cu privire la faptul că nu au antecedente penale, caz în care cazierul judiciar, în original, va fi depus cel târziu până la data probei interviului.

După încheierea perioadei de depunere a dosarelor, comisia de concurs va verifica corectitudinea întocmirii dosarelor candidaților, respectiv îndeplinirea de către aceștia a condițiilor de participare la concurs.

Comunicarea rezultatelor la selecția dosarelor se face prin mențiunea «admis» sau «respins», iar la proba interviu prin specificarea punctajului final al fiecărul candidat și a mențiunii «admis» sau «respins», la avizierul ADR, respectiv pe pagina de internet adr.gov.ro secțiunea «Media/Anunțuri», în termen de maximum 24 de ore de la data finalizării interviului, în termenele prevăzute în Calendarul de desfăşurare a concursului (Anexa 3).

După afișarea rezultatelor la fiecare din etapele concursului, respectiv selecția dosarelor și interviu, candidații nemulțumiți de rezultate pot depune contestație în termen de 24 de ore de la momentul afișării rezultatelor la sediul și pe site-ul Autorității pentru Digitalizarea României.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției, în termen de 24 de ore de la data finalizării acesteia.

În cadrul interviului, se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează selecția, capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul postului pentru care se organizează concursul.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile minime de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 1. abilități și cunoștințe impuse de funcție;
 2. capacitatea de analiză și sinteză;
 3. motivația candidatului;
 4. comportamentul în situațiile de criză;
 5. inițiativă și creativitate.

Pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte.

Sunt declarati admși la interviu candidații care au obținut minim 70 de puncte. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care obține punctajul cel mai mare dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar, conform celor menționate mai sus.

Candidații declarați admiși la procedura de selecție pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post, corespunzător unei funcții contractuale înființate în afara organigramei Autorității pentru Digitalizarea României, în vederea desfășurării de activități în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, sunt obligați să se prezinte la post în termen de maximum 10 zile de la data afișării rezultatului final. Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat «admis» poate solicita, în termen de 3 zile de la comunicarea rezultatelor finale, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate fi mai mare de 10 zile de la expirarea termenului inițial.

Contractele de muncă se încheie pe perioadă determinată cu respectarea prevederilor Legii nr 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Programul de lucru este de 4 ore/zi (part time).

Informații suplimentare privind condițiile de participare și documentele necesare se pot obține la telefon 0374 541 179, în zilele lucrătoare, astfel: Luni-Joi, între orele 8:30-17:00, Vineri, între orele 8:30-14:30 sau prin intermediul adresei de e-mail secretariat@adr.gov.ro.

Anexe la prezentul anunț:

 1. Cerere de participare la concurs – Model
 2. Calendarul desfășurării concursului
 3. Bibliografia concursului
 4. Declarație pe propria răspundere

Anexa nr.1

CERERE privind înscrierea la concurs

Subsemnatul (a)_____________________ fiul (fiica) lui_____________ şi al (a) __________________ născut(ă) la data de __________________ în localitatea__________________ judeţul/sectorul __________________ cetăţenia ___________, posesor al BI/CI seria ____ numărul ________, CNP ____________________, domiciliat în localitatea __________________, str. ______________________, nr. ____, bl. ____, etaj ____, apartament ____,  prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat în perioada ___________, de către Autoritatea pentru Digitalizarea României în vedreea ocupării unui post vacant de* _______________________________ (personal contractual) din cadrul proiectului: „Sistem informatic pentru Evidența Clinică a secțiilor A.T.I. (S.I.E.C. – A.T.I.)” cod MySMIS 131065.           

 Data:                                                                      Semnătura:

      ___________                                                           ______________         

*se va completa cu denumirea funcţiei conform Anunţului

Autoritatea pentru Digitalizarea României prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul desfăşurării activităţilor de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante. Datele se prelucrează de către Autoritatea pentru Digitalizarea României. Conform legislaţiei aplicabile domeniului de protecţie a datelor cu caracter personal – Regulamentul (UE) nr.679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Autoritatea pentru Digitalizarea României. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

(* în cazul opoziţiei la prelucrarea datelor, persoana nu se mai poate înscrie în procedura de selecţie în vederea participării la concurs).


Anexa 2

CALENDAR CONCURS

Pentru concursul organizat în vederea ocupării a 6 (șase) posturi de natură contractuală în afara organigramei Autorității pentru Digitalizarea României în cadrul proiectului: „Sistem informatic pentru Evidența Clinică a secțiilor A.T.I. (S.I.E.C. – A.T.I.) ”cod MySMIS 131065:

Publicarea anunțului de concurs25.06.2021
Constituire comisie de concurs și de soluționare contestații25.06.2021
Depunerea dosarelor de candidați25.06.2021 –  08.07.2021
Selecția dosarelor de concurs09.07.2021 – 12.07.2021
Depunere eventuale contestații selecție dosare14.07.2021
Soluționare eventuale contestații selecție dosare15.07.2021
Interviul16.07.2021
Afișare rezultat interviu19.07.2021
Depunere eventuale contestații interviu20.07.2021
Soluționare eventuale contestații interviu21.07.2021
Afișare rezultate finale22.07.2021

Anexa 3

Bibliografie ocupare 1 posturi de Manager Proiect

 1. Hotărârea Guvernului nr. 89/28 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României: https://www.adr.gov.ro/atributii/;   
 2. O politică publică în domeniul e-guvernării https://www.adr.gov.ro/wp-content/uploads/2020/08/Livrabil-A12_Propunere-de-politica-publica-in-domeniul-e-guvernarii.pdf;
 3. Programul Operaţional Competitivitate – 2014 – 2020 – Axa 2: https://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/Programme_2014RO16RFOP001_2_0_ro.pdf;
 4. Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
 5. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

6. Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografie ocupare 3 posturi de Expert IT

 1. https://www.adr.gov.ro/atributii/   
 2. O politică publică în domeniul e-guvernării https://www.adr.gov.ro/wp-content/uploads/2020/08/Livrabil-A12_Propunere-de-politica-publica-in-domeniul-e-guvernarii.pdf;
 3. Programul Operaţional Competitivitate – 2014 – 2020 – Axa 2: https://www.fonduriue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/Programme_2014RO16RFOP001_2_0_ro.pdf
 4. Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006
 5. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
 6. Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografie ocupare1 post  de Expert monitorizare raportare

 1. Hotărârea Guvernului nr. 89/28 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României: https://www.adr.gov.ro/atributii/
 2. O politică publică în domeniul e-guvernării https://www.adr.gov.ro/wp-content/uploads/2020/08/Livrabil-A12_Propunere-de-politica-publica-in-domeniul-e-guvernarii.pdf;
 3. Programul Operaţional Competitivitate – 2014 – 2020 – Axa 2 :https://www.fonduriue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/Programme_2014RO16RFOP001_2_0_ro.pdf;
 4. Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006
 5. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

Bibliografie ocupare 1 post de Expert finaciar-contabil

 1. Hotărârea Guvernului nr. 89/28 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României: https://www.adr.gov.ro/atributii/
 2. O politică publică în domeniul e-guvernării https://www.adr.gov.ro/wp-content/uploads/2020/08/Livrabil-A12_Propunere-de-politica-publica-in-domeniul-e-guvernarii.pdf ;
 3. Lege nr.82/1991*R-Legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
 4. OMFP 1917/2005-pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice si instrucțiuni de aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
 5. OMFP 845/2014- pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice si instrucțiuni de aplicare a acesteia;
 6. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare;
 7. Legea nr.15/1994*** Republicată privind amortizarea capitalului imobilizat în activele corporale si necorporale;
 8. HG 2139/2004 și HG 1496/2008 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și  duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare;
 9. OMFP 2634/2015 privind documentele financiar-contabil.

Anexa 4

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul (a)_____________________ , posesor al BI/CI seria ____ numărul ________, CNP ____________________, domiciliat în localitatea __________________, str. ______________________, nr. ____, bl. ____, etaj ____, apartament ____, declar pe propria răspundere că dețin atât echipamente IT, pe care mă oblig să le folosesc în vederea îndeplinirii atribuțiilor din fișa postului, până la achiziționarea acestora în cadrul proiectului: „Sistem informatic pentru Evidența Clinică a secțiilor A.T.I. (S.I.E.C. – A.T.I.)” cod MySMIS 131065, precum și conexiune la internet.

 Data:                                                                      Semnătura:

      ___________                                                           ______________         

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Anunţ de selecţie a auditorilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea procedurii de selecţie a auditorilor pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a centrului de date aparţinând OMV Petrom Global

Citeste mai mult »
Sari la conținut