Search
Close this search box.

Anunț cu privire la concursul de ocupare a 7 posturi de natură contractuală în cadrul proiectului „Sprijin pentru realizarea activităților de monitorizare proiecte, management financiar, verificare achiziții pentru perioada 2014-2020, cât și pentru închiderea 2007- 2013”, cod MySMIS 117924

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă determinată, în condițiile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii (republicată), cu modificările şi completările ulterioare şi a Metodologiei de recrutare și selecție privind ocuparea posturilor și încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, aprobată prin Decizia Președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr.540/07.10.2020, modificată prin Decizia nr. 259/22.06.2021 pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală, în afara organigramei a Autorității pentru Digitalizarea României, în cadrul proiectului: „Sprijin pentru realizarea activităților de monitorizare proiecte, management financiar, verificare achiziții pentru perioada 2014-2020, cât şi pentru închiderea 2007- 2013”, cod MySMIS 117924, astfel:

 • 7 posturi de Expert IT, max. 8 ore/zi (personalul angajat va fi pontat și remunerat în funcție de activitatea de lucru prestată)

Pot participa la concursul organizat în vederea ocupării posturilor mai sus menționate numai persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții generale și specifice.

Condiții generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice, potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

 • Denumirea postului: Expert IT
 • Studii de specialitate: Absolvent studii medii de profil matematică-informatică sau informatică, sau absolvent de alte studii tehnice și deținerea de certificări/cursuri relevante în domeniu în domeniul IT&C;
 • Vechimea în specialitatea studiilor: experiență relevantă de minimum 1 an în domeniul IT (hardware & software), dezvoltare de software/programare/ IT&C sau echivalent;
 • Cunoștințe de operare / programare pe calculator (necesitate şi nivel): Microsoft Office nivel avansat) – testate în timpul interviului;
 • Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaștere): Cunoașterea la nivel mediu a unei limbi de circulație internațională (engleză) – testată în timpul interviului;

Abilități impuse de funcție:

 • Cunoașterea procesului de utilizare a fondurilor europene;
 • Cunoașterea cadrului legal și instituțional național și al Uniunii Europene (a regulamentelor și directivelor UE în domeniul de activitate);
 • Asigurarea unei stricte confidențialități asupra activității depuse și documentelor pe care le gestionează;
 • Asigurarea unei stricte confidențialități în relațiile cu fiecare solicitant/beneficiar de proiecte;
 • Evitarea oricărui posibil conflict de interese în relațiile cu solicitanții/beneficiarii de proiecte decurgând din responsabilitățile fișei postului;
 • Disponibilitatea pentru lucru în program prelungit, conform dispozițiilor legale în vigoare; programul de lucru poate varia zilnic în funcție de atribuțiile primite;
 • Capacitatea de a comunica eficient cu personalul din ADR și cu cel din alte instituții ale administrației centrale și locale;
 • Disponibilitatea pentru deplasări în interesul serviciului;
 • Rezistență la stres.
 • Deținerea la domiciliu a tuturor mijloacelor necesare îndeplinirii atribuțiilor care revin potrivit fișei postului(echipamente IT, conexiune internet).
 • Deținerea unui certificat calificat valabil la data angajării şi asigurarea valabilității acestuia pe întreaga perioadă a contractului individual de muncă.

Atribuțiile conform fișei postului pentru Expert IT, sunt:

Pentru activitatea de la birou:

 • Analiza raportărilor periodice transmise de beneficiari în acord cu prevederile proiectelor;
 • Analiza notificărilor beneficiarilor privind modificarea contractelor de finanțare și emiterea opiniei motivate privind acceptarea sau nu a acestora;
 • Analiza altor solicitări ale beneficiarilor cu privire Ia implementarea proiectelor și emiterea de opinii cu privire Ia acestea;
 • După caz, detectarea oricăror situații care determina sau pot determina neeligibilitatea proiectului (sau anumitor componente din proiect) sau neimplementarea corespunzătoare a acestuia;
 • Semnalarea din timp a eventualelor probleme/riscuri care apar în implementarea proiectelor și propunerea de măsuri de remediere;
  • Realizarea de alte analize sau activități solicitate de OIPSI cu privire la activitatea specifică.

Pentru activitatea pe teren:

 • Vizitele de monitorizare realizate în perioada de implementare
 • vizite de monitorizare realitate în perioada de sustenabilitate a proiectelor (post-implementare).

Pentru înscrierea la procedura de selecție candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 • cerere de înscriere adresată conducerii Autorității pentru Digitalizarea României;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • documente care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar valabil, eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de selecție;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de selecție, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae, model Europass;
 • Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Declarație pe propria răspundere că dețin echipamente IT și conexiune la internet. *** Atenție! Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de selecție.

Concursul se va desfășura în data 12.11.2021, proba interviu, începând cu ora 10.00, la sediul Autorității pentru Digitalizarea României din Bd. Libertății nr. 14, sector 5, București.

Etapele desfășurării concursului pentru ocuparea unui post contractual sunt după cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • interviul.
 • Se pot prezenta la interviu numai candidații cărora le-au fost declarate admise dosarele la etapa precedentă.

Cererile de înscriere la concurs vor fi adresate președintelui ADR și, împreună cu celelalte documente solicitate pentru dosarul de concurs, se vor depune personal la Registratura ADR, urmând ca după înscriere candidatul să fie direcționat de la Registratură către secretarul comisiei de concurs aferent, la sediul din Bd. Libertății nr. 14 sector 5, București, începând cu data de 25.10.2021 până la data de 08.11.2021 în intervalul orar 08:30 – 17:00, cu excepția zilei de vineri, când programul de lucru al instituției este până la ora 14:30.

Cererile de înscriere la concurs vor fi adresate președintelui ADR și, împreună cu celelalte documente solicitate pentru dosarul de concurs, pot fi depuse personal sau prin posta, curier ori email la adresa fonduri.oipsi@adr.gov.ro.

În cazul depunerii personale a dosarului de concurs, copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de selecție.

În situația în care, candidatul optează pentru transmiterea dosarului de selecție prin poștă, curier sau e-mail, acesta are obligația ca, până la proba interviu să se prezinte cu documentele în original pentru certificarea pentru conformitate cu originalul a documentelor depuse la dosar, de către secretarul comisiei de selecție.

Cererile de înscriere împreună cu documentele aferente vor fi depuse sau transmise începând cu data de 25.10.2021 până cel târziu la data de 08.11.2021 în intervalul orar 08:30 – 17:00, cu excepția zilei de vineri, când programul de lucru al instituției este până la ora 14:30.

La concurs pot participa doar candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare și al căror dosar de candidat este complet, corect întocmit și depus în termenul prevăzut în anunțul de concurs.

*** Atenție! După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora, cu excepția situațiilor în care candidații au depus în termen declarația pe proprie răspundere cu privire la faptul că nu au antecedente penale, caz în care cazierul judiciar, în original, va fi depus cel târziu până la data probei interviului.

După încheierea perioadei de depunere a dosarelor, comisia de concurs va verifica corectitudinea întocmirii dosarelor candidaților, respectiv îndeplinirea de către aceștia a condițiilor de participare la concurs.

Comunicarea rezultatelor la selecția dosarelor se face prin mențiunea «admis» sau «respins», iar la proba interviu prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii «admis» sau «respins», la avizierul ADR, respectiv pe pagina de internet www.adr.gov.ro secțiunea «Media/Anunțuri», în termen de maximum 24 de ore de la data finalizării interviului, în termenele prevăzute în Calendarul de desfășurări a concursului (Anexa 3).

După afișarea rezultatelor la fiecare din etapele concursului, respectiv selecția dosarelor și interviu, candidații nemulțumiți de rezultate pot depune contestație în termen de 24 de ore de la momentul afișării rezultatelor la registratura Autorității pentru Digitalizarea României.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției, în termen de 24 de ore de la data finalizării acesteia.

În cadrul interviului, se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează selecția, capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul postului pentru care se organizează concursul.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile minime de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

– abilități și cunoștințe impuse de funcție;

– capacitatea de analiză și sinteză;

– motivația candidatului;

– comportamentul în situațiile de criză;

– inițiativă și creativitate.

Pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte.

Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minim 70 de puncte. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care obține punctajul cel mai mare dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar, conform celor menționate mai sus.

Candidații declarați admiși la procedura de selecție pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post, corespunzător unei funcții contractuale înființate în afara organigramei Autorității pentru Digitalizarea României, în vederea desfășurării de activități în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, sunt obligați să se prezinte la post în termen de maximum 10 zile de la data afișării rezultatului final. Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat «admis» poate solicita, în termen de 3 zile de la comunicarea rezultatelor finale, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate fi mai mare de 10 zile de la expirarea termenului inițial.

Contractele de muncă se încheie pe perioadă determinată cu respectarea prevederilor Legii nr 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Programul de lucru este de max. 8 ore/zi.

Informații suplimentare privind condițiile de participare și documentele necesare se pot obține la telefon 0374.541.187, în zilele lucrătoare, astfel: Luni-Joi, între orele 8:30-17:00, Vineri, între orele 8:30-14:30 sau prin intermediul adresei de e-mail fonduri.oipsi@adr.gov.ro.