Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Anunț examen promovare în grad profesional în data de 12.01.2023

În conformitate cu prevederile art. 617 alin.(2) şi al art. 618 alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea pentru Digitalizarea României  organizează la sediul instituţiei din Bd. Libertății  nr. 14, sector 5, Bucureşti, examen de promovare în grad profesional pentru următoarele funcții publice de execuție:

 

Nr.crt.

Funcția publică

Clasa

Grad profesional deținut

Structura funcțională

Grad profesional după promovare

1.

Consilier

I

Asistent

Serviciul Societatea Informațională

Principal

2.

Consilier

I

Principal

Serviciul gestionare proiecte – Direcția evaluare, selecție și contractare

Superior

 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA EXAMEN:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) cu excepția literei b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

a)    să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

b)    să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate; 

c)    să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Autoritații pentru Digitalizarea României, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada

12 decembrie 2022 – 03 ianuarie 2023, inclusiv, şi conțin în mod obligatoriu următoarele documente:

a)    formularul de înscriere;

b)    copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

c)    copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

d)    adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

1.    proba scrisă, în data de 12.01.2023, ora 10.00, la sediul Autorității pentru Digitalizarea României;

2.    proba interviu, în data de 18.01.2023, ora 10:00, la sediul Autorității pentru Digitalizarea României, doar pentru acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

 

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

A)   BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior  celui deținut, din funcția publică de execuție, clasa I de consilier, grad profesional asistent în funcția publică de execuție, clasa I de consilier, grad profesional principal la Serviciul Societatea Informațională

 

Bibliografie

1.    Constituția României, republicată;

2.    Titlul I și II ale părții aVI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3.    Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.    Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronica, republicată;

6.    Legea nr. 451/2004 privind marca temporală;

7.    Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată;

8.    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 204/2019;

9.    Ordonanța de urgență nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public

10. Hotărârea de Guvern nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare;

11. OMCSI nr. 449/2017 privind procedura de acordare, suspendare și retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014;

12. OMCSI nr. 553/2019 privind reglementarea procedurii de avizare a instrumentelor de plată electronică cu acces la distanță;

13. OMCSI nr. 493/2009 privind Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica;

14. OMCSI nr. 489 din 15 iunie 2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date, cu modificările și completarile ulterioare;

15. Decizia Presedintelui ADR nr. 572/2020 de aprobare a Normelor tehnice privind procedura de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism şi conducător;

16. Decizia Președintelui ADR nr. 564/2021 de aprobare a  Normelor privind reglementarea, recunoastere, aprobarea sau acceptare procedurii de identificare a  persoanei la distanta utilizând mijloace video;

17. REGULAMENTUL (UE) NR. 910/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, cu rectificările și modificările ulterioare;

 

Tematică

1.    Constituția României, republicată

a.    drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale, deciziile Curții Constituționale, Administrația publică (Titlul II, Capitolul I art. 15-21, Capitolul II art 22-53, Capitolul III art. 54-57, Titlul V art 147);

2.    Titlul I și II ale părții aVI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

a.    dispoziții generale (Titlul I al părții a VI-a), Statutul funcționarilor publici (Titlul II al părții a VI-a);

3.    Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

a.    Principii și definiții privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare (capitolul I art.1-5, Capitolul II art. 6 – 25);

4.    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

a.    Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul munci. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei (Capitolul I art. 1 – 6, Capitolul II art 7- 13, Capitolul IV art. 21 – 22);

5.    Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronica, republicată;

a.    Dispoziţii generale (Capitolul I), Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică (Capitolul II), Furnizarea serviciilor de certificare (Capitolul III), Monitorizare şi control (Capitolul IV), Recunoaşterea certificatelor eliberate de furnizorii de servicii de certificare străini (Capitolul V), Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare (Capitolul VI), Contravenţii şi sancţiuni (Capitolul VIII);

6.    Legea nr. 451/2004 privind marca temporală;

a.    act normativ integral;

7.    Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată;

a.    act normativ integral;

8.    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 204/2019;

a.    act normativ integral;

9.    Ordonanța de urgență nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public;

a.    Domeniul de aplicare (Capitolul II), Roluri şi responsabilităţi (Capitolul III), Control, supraveghere, sancţionare (Capitolul IV);

10. Hotărârea de Guvern nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare;

a.    act normativ integral;

11. OMCSI nr. 449/2017 privind procedura de acordare, suspendare și retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014;

a.    act normativ integral;

12. OMCSI nr. 553/2019 privind reglementarea procedurii de avizare a instrumentelor de plată electronică cu acces la distanță;

a.    Dispoziţii generale (Capitolul I), Eliberarea avizului (Capitolul II), Înscrierea în Lista auditorilor IT (Capitolul III), Condiţii privind desfăşurarea auditului IT (Capitolul IV), Cerinţe aplicabile furnizorilor de servicii IT externalizate pentru sistemele informatice ale prestatorului (Capitolul V);

13. OMCSI nr. 493/2009 privind Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica;

a.    Dispoziţii generale (Capitolul I), Autoritatea de reglementare şi supraveghere (Capitolul II), Acreditarea administratorului (Capitolul III), Administrarea arhivei electronice (Capitolul IV), Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor (Capitolul V);

14. OMCSI nr. 489 din 15 iunie 2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date, cu modificările și completarile ulterioare;

a.    act normativ integral;

15. Decizia Presedintelui ADR nr. 572/2020 de aprobare a Normelor tehnice privind procedura de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism şi conducător;

a.    act normativ integral;

16. Decizia Președintelui ADR nr. 564/2021 de aprobare a  Normelor privind reglementarea, recunoastere, aprobarea sau acceptare procedurii de identificare a  persoanei la distanta utilizând mijloace video;

a.    act normativ integral;

17. REGULAMENTUL (UE) NR. 910/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, cu rectificările și modificările ulterioare;

a.    Dispoziții generale (Capitolul I), Identificare Electronică (Capitolul II), Servicii de încredere (Capitolul III), Documente eletronice (Capitolul IV).

 

 

B)    BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, din funcția publică de execuție din clasa I de consilier, grad profesional principal în funcția publică de execuție din clasa I de consilier, grad profesional superior la Serviciul gestionare proiecte – Direcția evaluare, selecție și contractare din cadrul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

 

 

Bibliografie :

1.    Programul Operațional Competitivitate – 2014 – 2020 – Axa 2, https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poc/;

2.    Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;

3.    Programul Operaţional Asistenţă Tehnică – 2014-2020, http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/AT/POAT_2014/POAT_2014_2020_modificarea_I_ro.pdf;

4.    Programul Operațional Asistență Tehnică – 2021-2027 – 22 august 2022, versiunea aprobată de Comisia Europeană https://mfe.gov.ro/pat-21-27/;

5.    Titlurile I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

6.    Constituţia României, republicată;

7.    Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

8.    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Tematică:

1. Programul Operațional Competitivitate – 2014 – 2020 – Axa 2, https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poc/;

2. Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;

3. Programul Operaţional Asistenţă Tehnică – 2014-2020, http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/AT/POAT_2014/POAT_2014_2020_modificarea_I_ro.pdf;

4. Programul Operațional Asistență Tehnică – 2021-2027 – 22 august 2022, versiunea aprobată de Comisia Europeană https://mfe.gov.ro/pat-21-27/;

5. Titlurile I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Constituţia României, republicată;

7. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Autorității pentru Digitalizarea României şi la secretarul comisiei de concurs, doamna Iuliana-Gabriela JECU , consilier BRU, telefon: 0727542007, e-mail: iuliana.jecu@adr.gov.ro.

 

 

Afișat în data de 12 decembrie 2022 la sediul și pe pagina de internet a Autorității pentru Digitalizarea României.

Formular înscriere concurs

Atribuții consilier principal Serviciul Societate Informațională

Atribuții consilier superior
OIPSI

Bibliografie și tematică
consilier principal Serviciul Societatea Informațională

Bibliografie și tematică
consilier superior OIPSI

Calendar concurs
promovare în grad

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Sari la conținut