Search
Close this search box.

Anunț privind concursul de promovare în grad profesional superior celui deținut organizat în data de 15.05.2023 – proba scrisă, pentru funcția publică de execuție de consilier superior la Biroul Coordonare, Analiză și Raportare – Serviciul Dezvoltare Software – Direcția Transformare Digitală

În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) şi al art. 618 alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea pentru Digitalizarea României  organizează la sediul instituţiei din Bd. Libertății  nr. 14, sector 5, Bucureşti, examen de promovare în grad profesional pentru următoarea funcție publică de execuție:

Nr.crt.Funcția publicăClasaGrad profesional deținutStructura funcționalăGrad profesional după promovare
1.ConsilierIPrincipalBiroul coordonare, analiză și raportare – Serviciul dezvoltare software – Direcția Transformare digitalăSuperior

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA EXAMEN/CONCURS:

Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

    a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

    b) să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

    c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI/CONCURSULUI:

Concursul sau examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut va consta în susținerea unei probe scrise și a unui interviu.

Concursul sau examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut se organizează în data de 15 mai 2023, ora 1100 (proba scrisă).

Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Înscrierea la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut se va face în perioada 12 aprilie 2023 – 02 mai 2023 la sediul Autorității pentru Digitalizarea României.

Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor la sediul Autorității pentru Digitalizarea României.

Pentru înscrierea la concursul sau examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc condiţiile de participare la acest examen/concurs, vor depune la Biroul Resurse Umane din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României dosarul de concurs care conține următoarele documente :

  • formularul de înscriere al cărui model este prezentat în Anexa nr. 1 ;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
  • adeverinţa/e din care să rezulte vechimea de cel puţin 3 ani în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează și care să ateste situația disciplinară a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

Bibliografia și Tematica aferentă examenului/concursului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut se regăsesc în Anexa nr. 2.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Autorității pentru Digitalizarea României şi la secretarul comisiei de concurs, consilier BRU, telefon: 0374 541 187.

Afișat în data de 12 aprilie 2023 la sediul și pe pagina de internet a Autorității pentru Digitalizarea României.