Toate sistemele sunt funcționale.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Anunț privind organizarea concursului de ocupare a posturilor de natură contractuală, în afara organigramei Autorităţii pentru Digitalizarea României, în cadrul proiectului: „Platformă Software Centralizată pentru Identificare Digitală – PSCID”, Cod SMIS 2014+ MySMIS 130599

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă determinată, în condiţiile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii (republicată), cu modificările şi completările ulterioare şi a Metodologiei de recrutare și selecție privind ocuparea posturilor și încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, aprobată prin Decizia nr.540/07.10.2020, pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală în afara organigramei Autorităţii pentru Digitalizarea României în cadrul proiectului: „Platformă Software Centralizată pentru Identificare Digitală – PSCID”, Cod SMIS 2014+ MySMIS 130599, astfel:

  • 6 posturi de Expert IT
  • 1 post de Expert management proiect
  • 1 post de Expert financiar
  • 1 post de Expert achiziții publice
  • 2 posturi de Expert monitorizare – raportare
  • 1 post de Expert administrație publică

Pot participa la concursul organizat în vederea ocupării posturilor mai sus menţionate numai persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale şi specifice:

I.          Condiţii generale:

a)         are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b)         cunoaște limba română, scris și vorbit;

c)         are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)         are capacitate deplină de exercițiu;

e)         are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f)         îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice, potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;

g)         nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

II.         Condiţii specifice:

1 post Expert IT

1. Denumirea postului: Expert IT – expert management specialist îmbunătățire procese operaționale – contractual

2. Studii de specialitate: studii superioare finalizate cu diplomă de licență, în domeniul fundamental de ierarhizare a știintelor inginerești din care ingineria sistemelor, calculatoarelor și tehnologia informației; domeniul fundamental de ierarhizare matematică și științe ale nat. – 4 ani.

3.   Cerinţe specifice:

•          deținerea de cunoștințe în domeniul analizei necesităților din perspectiva implementării unui sistem informatic, dovedite prin diplome/certificări eliberate de catre o autoritate publică competentă; – 1 an

•          deținerea de cunostințe în ceea ce privește instalarea și configurarea de infrastructuri HW și componente SW dovedite prin diplome/certificate, ale unei autorități publice competente – 1 an

•          deținerea de cunoștințe referitoare la proceduri și instrumente de testare ale aplicațiilor/sistemelor informatice, dovedite prin diplome/certificate eliberate de către o autoritate publică competentă – 1 an

•          deținerea de cunoștințe privind managementul serviciilor IT, dovedite prin diplome/certificări eliberate de către o autoritate publică competentă – 1 an

4. Cerinţe specifice privind vechimea:

– Minim 10 ani în domeniul solicitat;

– Experiență în domeniul proiectelor cu finanțare europeană (management de proiect/evaluare proiecte/activități de monitorizare/rambursare proiecte) probată prin prezentarea de documente aferente, recomandări care să ateste experiența profesională specifică în cel puțin 2 proiecte ce au vizat implementarea unor sisteme informatice integrate – 2 ani

5. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): limba engleză nivel mediu

6. Deţinerea la domiciliu a tuturor mijloacelor necesare îndeplinirii atribuțiilor care revin potrivit fișei postului (echipamente IT, conexiune internet).

1 post Expert IT

1. Denumirea postului: Expert IT – expert integrare – administrator baze de date – contractual

2. Studii de specialitate: studii superioare finalizate cu diplomă de licență, în domeniul fundamental de ierarhizare a științelor inginerești din care ingineria sistemelor, calculatoarelor și tehnologia informatiei; domeniul fundamental de ierarhizare matematică și științe ale nat. – 4 ani.

3.   Cerinţe specifice:

•          deținerea de cunoștințe în domeniul analizei necesităților din perspectiva implementării unui sistem informatic, dovedite prin diplome/certificări eliberate de către o autoritate publică competentă; – 1 an

•          deținerea de cunoștințe în ceea ce privește instalarea și configurarea de infrastructuri HW și componente SW dovedite prin diplome/certificate ale unei autorități publice competente – 1 an

•          deținerea de cunoștințe referitoare la proceduri și instrumente de testare ale aplicațiilor/sistemelor informatice, dovedite prin diplome/certificate eliberate de catre o autoritate publică competentă – 1 an

•          deținerea de cunoștințe privind managementul serviciilor IT, dovedite prin diplome/certificări eliberate de către o autoritate publică competentă – 1 an

4. Cerinţe specifice privind vechimea:

– Minim 10 ani în domeniul solicitat;

– Experiență în domeniul proiectelor cu finanțare europeană (management de proiect/evaluare proiecte/activități de monitorizare/rambursare proiecte) probată prin prezentarea de documente aferente, recomandări care să ateste experienta profesională specifică în cel puțin 2 proiecte ce au vizat implementarea unor sisteme informatice integrate – 2 ani

5. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): limba engleză nivel mediu

6. Deţinerea la domiciliu a tuturor mijloacelor necesare îndeplinirii atribuțiilor care revin potrivit fișei postului (echipamente IT, conexiune internet).

1 post Expert IT

1. Denumirea postului: Expert IT – analize de business – contractual

2. Studii de specialitate: studii superioare finalizate cu diploma de licență sau echivalent – 4 ani.

3.   Cerinţe specifice:

•          cunoștințe în domeniul analizei de business – 1 an;

4. Cerinţe specifice privind vechimea:

– Minim 10 ani în domeniul solicitat;

– Experiență profesională specifică, în calitate de analist de business în cel puțin 2 proiecte ce au vizat implementarea unor sisteme informatice – 2 ani

5. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): limba engleză nivel mediu

6. Deţinerea la domiciliu a tuturor mijloacelor necesare îndeplinirii atribuțiilor care revin potrivit fișei postului (echipamente IT, conexiune internet).

2 posturi Expert IT

1. Denumirea postului: Expert IT – software – contractual

2. Studii de specialitate: •    studii superioare finalizate cu diplomă de licență sau echivalent – 4 ani.

3.   Cerinţe specifice:

•          cunoștințe în ceea ce privește sistemele de operare și baze de date–1 an;

•          cunoștințe referitoare la soluțiile de virtualizare – 1 an;

•          cunoștințe referitoare la instalarea și configurarea de soluții SW – 1 an;

4. Cerinţe specifice privind vechimea:

– Minim 10 ani în domeniul solicitat;

– Experiență profesională specifică, în cel putin 2 proiecte ce au vizat implementarea unor sisteme informatice – 2 ani

5. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): limba engleză nivel mediu

6. Deţinerea la domiciliu a tuturor mijloacelor necesare îndeplinirii atribuțiilor care revin potrivit fișei postului (echipamente IT, conexiune internet).

1 post Expert IT

1. Denumirea postului: Expert IT – securitate informațională – contractual

2. Studii de specialitate: •    studii superioare finalizate cu diplomă de licență sau echivalent – 4 ani.

3.   Cerinţe specifice:

•          cunoștințe privind managementul securității informațiilor – 1 an;

•          deținerea de cunoștințe în managementul securității sistemelor informatice.

4. Cerinţe specifice privind vechimea:

– Minim 10 ani în domeniul solicitat;

– Experiență profesională specifică în cel putin 2 proiecte ce au vizat implementarea unor sisteme informatice – 2 ani

5. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): limba engleză nivel mediu

6. Deţinerea la domiciliu a tuturor mijloacelor necesare îndeplinirii atribuțiilor care revin potrivit fișei postului (echipamente IT, conexiune internet).

1 post Expert management proiect

1. Denumirea postului: Expert management proiect – contractual

2. Studii de specialitate: •    studii superioare finalizate cu diplomă de licență sau echivalent – 4 ani.

3.   Cerinţe specifice:

•          absolvent cu diplomă al unui curs autorizat ANC sau echivalent, pentru ocupația Manager de proiect sau absolvent cu diplomă al unui program de studii universitare de master sau postuniversitare – 1 an;

4. Cerinţe specifice privind vechimea:

– Minim 10 ani în domeniul solicitat;

– Experiență profesională specifică în domeniul managementului de proiect în cel putin 1 proiect cu finanțare din fonduri europene – 1 an.

5. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): limba engleză nivel mediu.

6. Deţinerea la domiciliu a tuturor mijloacelor necesare îndeplinirii atribuțiilor care revin potrivit fișei postului (echipamente IT, conexiune internet).

2 posturi Expert monitorizare

1. Denumirea postului: Expert monitorizare – contractual

2. Studii de specialitate: •    studii superioare finalizate cu diplomă de licență sau echivalent – 4 ani.

3.   Cerinţe specifice:

•          absolvent cu diplomă al unui curs autorizat ANC sau echivalent, pentru ocupația Manager de proiect sau absolvent cu diplomă al unui program de studii universitare de master sau postuniversitare – 1 an;

•          experiență în operarea în aplicația electronică MySMIS, în cel puțin un proiect cu finanțare din fonduri europene – 1 an;

4. Cerinţe specifice privind vechimea:

– Minim 10 ani în domeniul solicitat;

– Experiență profesională specifică, în domeniul implementării de proiecte, în cel puțin 1 proiect cu finanțare din fonduri europene – 1 an.

5. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): limba engleză nivel mediu.

6. Deţinerea la domiciliu a tuturor mijloacelor necesare îndeplinirii atribuțiilor care revin potrivit fișei postului (echipamente IT, conexiune internet).

 1 post Expert financiar

1. Denumirea postului: Expert financiar – contractual

2. Studii de specialitate: •    studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent – 4 ani.

3. Cerinţe specifice privind vechimea:

– Minim 10 ani în domeniul solicitat;

– Experiență profesională specifică, în domeniul financiar/cereri de rambursare în cel puțin 1 proiect cu finanțare din fonduri europene – 1 an.

5. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): limba engleză nivel mediu.

6. Deţinerea la domiciliu a tuturor mijloacelor necesare îndeplinirii atribuțiilor care revin potrivit fișei postului(echipamente IT, conexiune internet).

1 post Expert achiziții

1. Denumirea postului: Expert achiziții – contractual

2. Studii de specialitate: •    studii superioare finalizate cu diplomă de licență sau echivalent – 4 ani.

3.   Cerinţe specifice:

•          absolvent cu diplomă al unui curs autorizat ANC sau echivalent, pentru ocupația Expert achiziții publice – 1 an;

Experiență profesională în domeniul scrierii caietelor de sarcini pentru procedurile de achiziție publică sau derulării unor proceduri de achiziție publică în cel puțin 1 proiect cu finanțare din fonduri europene – 1 an.

4. Cerinţe specifice privind vechimea:

– Minim 10 ani în domeniul solicitat;

– Experiență profesională specifică, în domeniul financiar/cereri de rambursare în cel puțin 1 proiect cu finanțare din fonduri europene – 1 an.

5. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): limba engleză nivel mediu.

6. Deţinerea la domiciliu a tuturor mijloacelor necesare îndeplinirii atribuțiilor care revin potrivit fișei postului (echipamente IT, conexiune internet).

 1 post de Expert administrație publică

1. Denumirea postului: Expert administrație publică – contractual

2. Studii de specialitate: •    studii superioare finalizate cu diplomă de licență sau echivalent – 4 ani.

3.   Cerinţe specifice:

•          experiență specifică în administrația publică – 1 an.

•          experiență profesională specifică, în domeniul implementării de proiecte în cel puțin 1 proiect cu finanțare din fonduri europene – 1 an.

4. Cerinţe specifice privind vechimea:

– Minim 10 ani în domeniul solicitat;

– Experiență profesională specifică, în domeniul financiar/cereri de rambursare în cel puțin 1 proiect cu finanțare din fonduri europene – 1 an.

5. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): limba engleză nivel mediu.

6. Deţinerea la domiciliu a tuturor mijloacelor necesare îndeplinirii atribuțiilor care revin potrivit fișei postului(echipamente IT, conexiune internet).

Pentru înscrierea la procedura de selecție, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a)         cerere de înscriere adresată conducerii Autorității pentru Digitalizarea României;

b)         copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)         copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecționări;

d)         documente care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;

e)         cazierul judiciar valabil, eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de selecție;

f)         adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării procedurii de selecție, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g)         curriculum vitae, model Europass;

h)         recomandări relevante.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de selecție.

Etapele desfășurării concursului pentru ocuparea unui post contractual sunt după cum urmează:

a)         selecția dosarelor de înscriere;

b)         interviul.

Se pot prezenta la interviu numai candidații cărora le-au fost declarate admise dosarele la etapa precedentă.

Cererile de înscriere la concurs vor fi adresate președintelui ADR și, împreună cu celelalte documente solicitate pentru dosarul de concurs, se vor depune personal la secretarul comisiei de concurs, la sediul din Bd. Libertății nr 14 sector 5, București, începând cu data de 09.12.2020 până la data de 15.12.2020, în intervalul orar 08:30 – 17:00,  cu excepția zilei de vineri când programul de lucru al instituției este până la ora 14:30.

La concurs pot participa doar candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare și al căror dosar de candidat este complet, corect întocmit și depus în termenul prevăzut în anunțul de concurs,

Atenție! După incheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora, cu excepția situațiilor în care candidații au depus în termen declarația pe proprie răspundere cu privire la faptul că nu au antecedente penale, caz în care cazierul judiciar, în original, va fi depus cel târziu până la data probei interviului.

După încheierea perioadei de depunere a dosarelor, comisia de concurs va verifica corectitudinea întocmirii dosarelor candidaților, respectiv îndeplinirea de către aceștia a condițiilor de participare la concurs.

Comunicarea rezultatelor la selecția dosarelor se face prin mențiunea «admis» sau «respins», iar la proba interviu prin specificarea punctajului final al fiecărul candidat și a mențiunii «admis» sau «respins», la avizierul ADR, respectiv pe pagina de internet adr.gov.ro secțiunea «Media/Anunțuri», în termen de maximum 24 de ore de la data finalizării interviului, în termenele prevăzute în Calendarul de desfăşurare a concursului (Anexa 3).

După afișarea rezultatelor la fiecare din etapele concursului, respectiv selecția dosarelor și interviu, candidații nemulțumiți de rezultate pot depune contestație în termen de 24 de ore de la momentul afișării rezultatelor la registratura Autorității pentru Digitalizarea României.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției, în termen de 24 de ore de la data finalizării acesteia.

În cadrul interviului se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează selecția, capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul postului pentru care se organizează concursul.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile minime de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a)         abilități și cunoștințe impuse de funcție;

b)         capacitatea de analiză și sinteză;

c)         motivația candidatului;

d)         comportamentul în situațiile de criză;

e)         inițiativă și creativitate.

Pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte.

Sunt declarati admși la interviu candidații care au obținut minim 70 de puncte. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care obține punctajul cel mai mare dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar, conform celor menționate mai sus.

Candidații declarați admiși la procedura de selecție pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post, corespunzător unei funcții contractuale înființate în afara organigramei Autorității pentru Digitalizarea României, în vederea desfășurării de activități în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, sunt obligați să se prezinte la post în termen de maximum 10 zile de la data afișării rezultatului selecției. Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat «admis» poate solicita, în termen de 3 zile de la comunicarea rezultatelor finale, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate fi mai mare de 10 zile de la expirarea termenului inițial.

Contractele de muncă se încheie pe perioadă determinată cu respectarea prevederilor Legii nr 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Relații suplimentare privind condițiile de participare și documentele necesare se pot obține la telefon 021.311.20.70, în zilele lucrătoare, astfel: Luni-joi între orele 8:30-17:00, vineri între orele 8:30-14:30 sau prin intermediul adresei de e-mail fonduri.oipsi@adr.gov.ro.

Anexe la prezentul anunț, afișate mai jos, în format editabil:

1.         Cerere de participare la concurs – Model

2.         Calendarul desfășurării concursului

3.         Tematica și bibliografia cocursului

Anexa nr.1

CERERE

privind înscrierea la concurs

Subsemnatul (a)_____________________ fiul (fiica) lui_____________ şi al (a) __________________ născut(ă) la data de __________________ în localitatea__________________ judeţul/sectorul __________________ cetăţenia ___________, posesor al BI/CI seria ____ numărul ________, CNP ____________________, domiciliat în localitatea __________________, str. ______________________, nr. ____, bl. ____, etaj ____, apartament ____,  prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat în perioada ___________, de către Autoritatea pentru Digitalizarea României în vederea ocupării unui post vacant de* _______________________________ (personal contractual) din cadrul proiectului: „Platformă Software Centralizată pentru Identificare Digitală – PSCID”, Cod SMIS 2014+ MySMIS 130599.      

            Data:                                                                      Semnătura:

      ___________                                                           ______________         

*se va completa cu denumirea funcţiei conform Anunţului

Autoritatea pentru Digitalizarea României prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul desfăşurării activităţilor de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante. Datele se prelucrează de către Autoritatea pentru Digitalizarea României. Conform legislaţiei aplicabile domeniului de protecţie a datelor cu caracter personal – Regulamentul (UE) nr.679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Secretarul comisiei de concurs din cadrul Autorităţii pentru Digitalizarea României. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

(* în cazul opoziţiei la prelucrarea datelor, persoana nu se mai poate înscrie în procedura de selecţie în vederea participării la concurs). 

Anexa 2

CALENDAR CONCURS

Pentru concursul organizat în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală în afara structurii organizatorice a Autorității pentru Digitalizarea României în cadrul proiectului: „Platformă Software Centralizată pentru Identificare Digitală – PSCID”, Cod SMIS 2014+ MySMIS 130599

08.12.2020 – Publicarea anuntului de concurs      

08.12.2020 – Constituire comisie de concurs și de soluționare contestații          

09.12.2020 – 15.12.2020 – Depunerea dosarelor de candidați    

16.12.2020 – Selecția dosarelor de concurs           

17.12.2020 – Depunere eventuale contestații selecție dosare     

19.11.2020 – Soluționare eventuale contestații selecție dosare   

22.12.2020 – Interviul         

22.12.2020 – Afișare rezultat interviu        

23.12.2020 – Depunere eventuale contestații interviu     

24.12.2020 – Soluționare eventuale contestații interviu   

24.12.2020 – Afișare rezultate finale       

Anexa 3

BIBLIOGRAFIE

Pentru organizarea concursului de ocupare a 12 posturi înfiinţate în afara organigramei, în cadrul proiectului: „Platformă Software Centralizată pentru Identificare Digitală – PSCID”, Cod SMIS 2014+ MySMIS 130599

1.    Hotărârea de Guvern nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României;

2.         Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020, aprobata prin HG 245/2015

3.         Programul Operaţional Competitivitate – 2014 – 2020 – Axa 2, http://www.fonduriue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/Programme_2014RO16RFOP001_2_0_ro.pdf;

4.       Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica cu modificarile si completarile ulterioare

5.       HG nr. 1259/2001 pentru aprobarea Normei tehnice si metodologiei pentru aplicarea Legii 455/2001 privind semnatura electronica cu modificarile si completarile ulterioare

6.       HG nr. 922/2001 privind organizarea si funcționarea Punctului de contact unic electronic.

7.         Constituţia României, republicată.

8.         Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

9.         Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

10.       Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

11.       Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/ 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării

Citeste mai mult »
Sari la conținut