Search
Close this search box.

Anunț privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere vacante la Direcția generală Organismul intermediar pentru promovarea societății informaționale în baza art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor O.U.G. nr. 78/2022

Data publicării anunţului: 23.02.2023

Posturi scoase la concurs:

Director, DIRECŢIA MONITORIZARE SI RAPORTARE PNRR

Şef serviciu, SERVICIUL PROGRAMARE, EVALUARE, CONTRACTARE POCIDIF SI PNRR – DIRECȚIA PROGRAMARE, EVALUARE, CONTRACTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ POCIDIF SI PNRR

Calendarul de desfășurare a concursului:

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 08.03.2023 ora 10:00, Bd. Libertății nr.14, Sector 5, București

Perioada de depunere a dosarelor de concurs: Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Autorității pentru Digitalizarea României din București, Bd. Libertății nr. 14, sector 5, mezanin, cam. 13 în perioada 23.02.2023 – 02.03.2023, inclusiv, în intervalul L – J: 08:30 – 17:00, V: 08:30 – 14:30.

Perioada de selecție a dosarelor de concurs: În termen de maximum 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Proba interviu, se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar de către candidați care au obținut la proba scrisă minimum 70 puncte. Data exactă de susținere a interviului se va afișa odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.

Condiţii de participare:

Pentru Director – DIRECŢIA MONITORIZARE SI RAPORTARE PNRR

Studii:
–  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– să fie numiți într-o funcție publică de clasa I;

– să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 7 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Alte condiţii specifice:

  • Cerinţe IT: Operare, Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei, nivel mediu, testate în cadrul probei scrise
  • Cerinţe cunoştinţe limbi străine: Engleza, nivel mediu, testate în cadrul probei scrise

Pentru Şef serviciu – SERVICIUL PROGRAMARE, EVALUARE, CONTRACTARE POCIDIF SI PNRR – DIRECȚIA PROGRAMARE, EVALUARE, CONTRACTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ POCIDIF SI PNRR

Studii:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
– să fie numiți într-o funcție publică de clasa I;
– să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii;

– perfecționări în domeniul Managementul proiectelor, dovedite pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii.

Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 5 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Alte condiţii specifice:

  • Cerinţe IT: Operare, Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei, nivel mediu, testate în cadrul probei scrise
  • Cerinţe cunoştinţe limbi străine: Engleza, nivel mediu, testate în cadrul probei scrise

Dosarul de concurs va cuprinde în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul anunţ;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul administrativ;

i) copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate.

  • Copiile de pe actele prevăzute la literele c) – g) și lit. i) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs;
  • Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. f) este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul anunţ;
  • Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la lit. f) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2 şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;
  • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;
  • La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor în condiţiile prezentei hotărâri, documentul prevăzut la lit. h) poate fi solicitat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către instituţia organizatoare a concursului de promovare.

Atribuțiile aferente posturilor sunt cele prevăzute în anexa nr.la prezentul anunţ.

Bibliografia și tematica aferente posturilor sunt prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul anunț.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Ana-Maria OTI, șef serviciu – Serviciul management resurse umane din Bd. Libertății nr. 14, sector 5, București, telefon: 0374.541.187 și e-mail ana.oti@adr.gov.ro.