Search
Close this search box.

Anunț privind organizarea concursului de recrutare a 3 funcții contractuale de execuție vacante la Serviciul Infrastructură – Direcția Transformare Digitală

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 funcții contractuale de execuție vacante la Serviciul Infrastructură – Direcția Transformare Digitală, astfel:

Desfășurarea concursului/examenului:

 • 1 post vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de expert gradul IA la Serviciul Infrastructură – Direcția Transformare Digitală;
 • 2 posturi vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție de expert debutant la Serviciul Infrastructură – Direcția Transformare Digitală;
 • Proba scrisă – 12.06.2023, ora 10:00;
 • Interviul –  data și ora se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă;

Locul de desfășurare: sediul Autorității pentru Digitalizarea României situat în Bulevardul Libertății nr. 14, Sector 5, Bucureşti, România.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 12.05.2023 – 25.05.2023, inclusiv, în intervalul intervalul L – J: 08:30 – 17:00, V: 08:30 – 14:30.

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 26.05.2023 – 29.05.2023.

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afișează în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor de concurs, respectiv în data de 30.05.2023, pe pagina de internet a instituției: www.adr.gov.ro, Secțiunea ”Transparență instituțională”/”Carieră”.

Comunicarea rezultatelor probei scrise și aleinterviului se face în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data finalizării probei, prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției: www.adr.gov.ro, Secțiunea ”Transparență instituțională”/”Carieră”.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, a rezultatului probei scrise, respectiv a rezultatului a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, iar comunicarea rezultatelor se va face imediat după soluționarea contestațiilor.

Rezultatele finale se afișează în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru ultima probă a concursului/examenului.

În vederea participării la concurs/examen, candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 1;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţii de participare stabilite pe baza fișei postului pentru postul de expert gradul IA la Serviciul Infrastructură – Direcția Transformare Digitală:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale – 1 an;
 • Cunoașterea suitei Microsoft Office – nivel mediu, ce va fi testată în cadrul probei scrise și probei interviu;
 • Cunoștințe hardware servere și stații de lucru, ce vor fi testate în cadrul probei scrise și probei  interviu;
 • Cunoașterea limbii engleză – nivel mediu (scris, vorbit, citit), ce va fi testat în cadrul probei scrise.

Condiții de participare stabilite pe baza fișelor posturilor pentru posturile de expert debutant la Serviciul Infrastructură – Direcția Transformare Digitală:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Cunoașterea limbii engleză – nivel mediu (scris, vorbit, citit), ce va fi testat în cadrul probei scrise;
 • Cunoștințe hardware servere și stații de lucru, ce vor fi testate în cadrul probei scrise și probei interviu;
 • Cunoașterea suitei Microsoft Office – nivel mediu – ce va fi testată în cadrul probei scrise și  probei interviu.

Bibliografia si tematica aferenteposturilor sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul anunț.

Atribuțiile aferenteposturilor sunt cele prevăzute în Anexa nr.3 la prezentul anunţ.

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Bulevardul Libertăţii nr. 14, Sector 5, Municipiul București

Telefon/Fax: 0374.541.187, Email: resurse.umane@adr.gov.ro

Persoana de contact: Elena CALOTĂ, Consilier superior, Serviciul Management Resurse Umane – Biroul Resurse Umane.