Search
Close this search box.

Anunţ privind organizarea concursului de recrutare a unei funcții contractuale de execuție temporar vacante la Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție temporar vacante la Serviciul relații internaționale și afaceri europene, astfel:

Desfășurarea concursului/examenului:

  • 1 post temporar vacant corespunzător funcției contractuale de consilier pentru afaceri europene la Biroul piața unică digitală – Serviciul relații internaționale și afaceri europene;
  • Proba scrisă – 12.04.2023, ora 10:00;
  • Interviul –  data și ora se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă;

Locul de desfășurare: sediul Autorității pentru Digitalizarea României situat în Bd. Libertății nr. 14, Sector 5, Bucureşti, România.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 29.03.2023 – 04.04.2023, inclusiv, în intervalul intervalul L – J: 08:30 – 17:00, V: 08:30 – 14:30.

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în data de 05.04.2023.

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afișează în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor de concurs, respectiv în data de 06.04.2023, pe pagina de internet a instituției: www.adr.gov.ro, Secțiunea ”Transparență instituțională”/”Carieră”.

Comunicarea rezultatelor probei scrise și aleinterviului se face în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data finalizării probei, prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției: www.adr.gov.ro, Secțiunea ”Transparență instituțională”/”Carieră”.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, a rezultatului probei scrise, respectiv a rezultatului a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, iar comunicarea rezultatelor se va face imediat după soluționarea contestațiilor.

Rezultatele finale se afișează în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru ultima probă a concursului/examenului.

În vederea participării la concurs/examen, candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 1;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţii de participare stabilite pe baza fișei postului pentru posturile de consilier pentru afaceri europene la Biroul piața unică digitală

  • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, cu ramura de știință: ”științe politice”, ”științe juridice” și  ”știinte economice” sau în domeniul fundamental științe ingineresti, cu ramura de știință: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației”, „Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management” și „Inginerie electrică, electronică și telecomunicații”;
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale – 2 ani;
  • Cunoștințe IT – utilizare aplicații de tip Office (editor de texte, calcul tabelar), poștă electronică, navigare internet – nivel mediu;
  • Cunoașterea unui limbi străine – engleză în vederea colaborării constante cu reprezentanții instituțiilor europene – nivel avansat (scris, vorbit, citit) ce va fi testat în cadrul probelor de concurs;

Bibliografia si tematica aferenteposturilor sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul anunț.

Atribuțiile aferenteposturilor sunt cele prevăzute în Anexa nr.3 la prezentul anunţ.

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Bulevardul Libertăţii nr. 14, Sector 1, Mun. București

Telefon/Fax: 0374.541.187, Email: resurse.umane@adr.gov.ro

Persoana de contact: Veronica Brânduș, Consilier superior, Serviciul management resurse umane – Biroul resurse umane