Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcţii publice de execuție temporar vacante în baza art. 618 alin. (3) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Data publicării anunţului: 02.05.2023

Posturi scoase la concurs:

  • consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Programe și Proiecte, (ID post 356441), normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

I. Condiţii generale de ocupare a unei funcții publice:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 II. Condiții specifice:

  • pentru consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Programe și Proiecte, (ID post 356441), normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

  • Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă din domeniul fundamental științe sociale, științe inginerești, științe umaniste și arte sau matematică și științe ale naturii;
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an.
  • Experiență profesională specifică în domeniul managementului de proiecte în cel puțin 1 proiect cu finanțare din fonduri europene.

Dosarul de concurs va cuprinde în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul anunț;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

  • Copiile actelor prevăzute la punctele c) – f), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs;
  • Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul anunț;
  • Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la lit. e) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2 şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
  • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
  • Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Atribuțiile aferente posturilor sunt cele prevăzute în anexa nr.3 la prezentul anunţ.

Bibliografia si tematica aferente posturilor sunt prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul anunț.

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 17.05.2023, ora 11:00, Bdul. Libertății nr. 14, Sector 5, București.

Perioada de depunere a dosarelor: Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Autorității pentru Digitalizarea României din București, Bdul. Libertății nr. 14, sector 5, în perioada 02.05.2023 – 09.05.2023, inclusiv, în intervalul L – J: 08.30. – 17.00, V: 08.30 – 14.30.

Persoane de contact: Veronica Brânduș

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane din Bdul. Libertății nr. 14, sector 5, București, telefon: 0374.541.187 și e-mail resurse.umane@adr.gov.ro

Formular înscriere concurs - Anexa 1
Model adeverinta vechime - Anexa 2
Atributii F.P. temporara vacanta consilier - SPP - Anexa 3
Tematica și bibliografia SPP - concurs temporar vacant - Anexa 4

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

DTD

Anunţ de selecţie a auditorilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea procedurii  de selecţie a auditorilor pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a centrului de date aparţinând  ZIPPER SERVICES SRL.,

Citeste mai mult »
DTD

Anunţ de selecţie a auditorilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea procedurii  de selecţie a auditorilor pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a centrului de date aparţinând  Ebm-Papst Automovie &

Citeste mai mult »
Sari la conținut