Toate sistemele sunt funcționale.

fiipregatit.ro

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Anunț privind organizarea concursului/examenului pentru ocuparea a 3 funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Serviciului relații internaționale și afaceri europene

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs/examen pentru ocuparea 3 funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Serviciului relații internaționale și afaceri europene, astfel:

Desfășurarea concursului/examenului:

 

  • 3 posturi de consilier afaceri europene la Biroul piața unică digitală;
  • Proba scrisă – 14.12.2021, ora 10:00;
  • Interviul – data și ora se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă;

     Locul de desfășurare: sediul Autorității pentru Digitalizarea României situat în Str. Italiană, nr. 22, Sector 2, Bucureşti, România.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în intervalul 18.11.2021 – 03.12.2021.

Data limită de depunere a dosarelor este 03.12.2021, ora 14.30.

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 06.12.2021 – 07.12.2021.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor de concurs, respectiv în data de 08.12.2021, la sediul și pe pagina de internet a instituției: www.adr.gov.ro.

Comunicarea rezultatelor probei practice și interviului, după caz, se face în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data finalizării probei, prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției: www.adr.gov.ro.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, iar comunicarea rezultatelor se va face imediat după soluționarea contestațiilor.

Rezultatele finale se afișează în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru ultima probă a concursului/examenului.

     În vederea participării la concurs/examen, candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

     Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

    Condiţii de participare stabilite pe baza fișei postului pentru posturile de consilier afaceri europene la Biroul piața unică digitală

    Scopul principal al postului: gestionarea activității de afaceri europene și relații    internaționale din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României și promovarea intereselor Autorității la nivelul Uniunii Europene și la nivel internațional.

  • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau echivalentă din domeniul fundamental de ierarhizare al științelor sociale, din care ramura – științe juridice, științe politice;
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale – 1 an;
  • Cunoștințe IT – utilizare aplicații de tip Office (editor de texte, calcul tabelar), poștă electronică, navigare internet – nivel mediu;
  • Cunoașterea unui limbi străine – engleză în vederea colaborării constante cu reprezentanții instituțiilor europene – nivel avansat (scris, vorbit, citit) ce va fi testat în cadrul probelor de concurs; 

 

 

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Bulevardul Libertăţii nr. 14, Sector 5, Mun. București

Telefon/Fax: 0374.541.187, Email: resurse.umane@adr.gov.ro

Persoana de contact: Alina Ariton Biro, Consilier superior, Biroul Resurse Umane

Atribuții

Formular înscriere

Bibliografie

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Anunţ de selecţie a auditorilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea procedurii de selecţie a auditorilor pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a centrului de date aparţinând OMV Petrom Global

Citeste mai mult »
Sari la conținut