Toate sistemele sunt funcționale.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Anunţ privind organizarea concursului/examenului pentru ocuparea a trei funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Direcției Transformare digitală

 

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs/examen pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Direcției Transformare Digitală – Serviciul infrastructură, astfel:

 

Desfășurarea concursului/examenului:

 

 • 1 post de inginer de sistem grad II – Serviciul infrastructură;
 • 1 post de inginer de sistem debutant – Serviciul infrastructură;
 • 1 post de expert IA – Serviciul infrastructură.

 

Proba scrisă (pentru posturile inginer de sistem grad II și inginer de sistem debutant) – 23.12.2021, ora 10:00;

Proba practică (pentru postul expert IA) – 23.21.2021, ora 13:00;

Interviul –  data și ora se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă;

 

     Locul de desfășurare: sediul Autorității pentru Digitalizarea României situat în Str. Italiană, nr. 22, Sector 2, Bucureşti, România.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în intervalul 26.11.2021 – 14.12.2021.

Data limită de depunere a dosarelor este 14.12.2021, ora 17.00.

Selecția dosarelor de concurs are loc în data de 15.12.2021.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor de concurs, respectiv în data de 16.12.2021, la sediul și pe pagina de internet a instituției: www.adr.gov.ro.

Comunicarea rezultatelor probei practice și interviului, după caz, se face în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data finalizării probei, prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției: www.adr.gov.ro.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, iar comunicarea rezultatelor se va face imediat după soluționarea contestațiilor.

Rezultatele finale se afișează în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru ultima probă a concursului/examenului.

     Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente conform art. 6 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare :

1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

   (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

   (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), lit. c), lit. d), lit. f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În vederea participării la concurs/examen, candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii de participare stabilite pe baza fișei postului:

 1. Pentru postul de inginer de sistem grad II la Serviciul infrastructură
 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
 • experiență profesională în specialitatea IT de minim 1 an

Abilități:

 • cunoștințe de networking (L2, L3, aplicații);
 • cunoștințe sisteme tip server, tehnologii virtualizare, cunoștințe securitate informatică
 • cunoștințe hardware server și stații de lucru;

 1. Pentru postul de inginer de sistem debutant – Serviciul infrastructură
 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;

Abilități:

 • cunoștințe de baza de networking (L2, L3, aplicații);
 • cunoștințe de baza sisteme tip server, tehnologii virtualizare, cunoștințe securitate informatică
 • cunoștințe hardware server și stații de lucru;

 • Pentru postul de expert IA – Serviciul Infrastructură
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul din domeniile fundamentale: științe inginerești, matematică și științe ale naturii sau științe sociale;

Abilități:

 • capacitate de scriere și documentare specificații funcționale și tehnice;
 • buna întelegere a obiectivelor/direcțiilor stabilite;
 • capacitatea de a asculta și de a extrage informatia relevantă;
 • calități excelente time management și multi-tasking.

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Bulevardul Libertăţii nr. 14, Sector 1, Mun. București

Telefon/Fax: 0374.541.187, Email: resurse.umane@adr.gov.ro

Persoana de contact: Alina Ariton–Biro, Consilier superior, Biroul Resurse Umane

 

NOTĂ!

Totodată, vă informăm că, începând de luni, 25 octombrie 2021, accesul în sediile Autorității pentru Digitalizarea României se va efectua în condițiile prevăzute de dispozițiile art. 12 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19, cu modificările și completările ulterioare. Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați link-ul: https://www.adr.gov.ro/anunt-important-in-atentia-candidatilor-si-a-viitorilor-candidati-la-concursurile-organizate-in-cadrul-autoritatii-pentru-digitalizarea-romaniei/

 

Atribuții

Formular înscriere

Bibliografie

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării

Citeste mai mult »
Sari la conținut