Search
Close this search box.

Anunț privind organizarea concursului/examenului pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Serviciului PCUe – Direcția suport aplicații

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs/examen pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Serviciului PCUe – Direcția suport aplicații, astfel:

Desfășurarea concursului/examenului:

 • 1 post consilier IA la Serviciul PCUe – Direcția suport aplicații.
 • Proba scrisă – 11.11.2021, ora 10:00;
 • Interviul – data și ora se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă;

     Locul de desfășurare: sediul Autorității pentru Digitalizarea României situat în Str. Italiană, nr. 22, Sector 2, Bucureşti, România.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în intervalul 19.10.2021 – 01.11.2021.

Data limită de depunere a dosarelor este 01.11.2021, ora 17.00.

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 02.11.2021 – 03.11.2021.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor de concurs, respectiv în data de 03.11.2021, la sediul și pe pagina de internet a instituției: www.adr.gov.ro – Secțiunea cariere.

Comunicarea rezultatelor probei scrise și interviului, după caz, se face în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data finalizării probei, prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției: www.adr.gov.ro – Secțiunea cariere.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, iar comunicarea rezultatelor se va face imediat după soluționarea contestațiilor.

Rezultatele finale se afișează în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru ultima probă a concursului/examenului.

     În vederea participării la concurs/examen, candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

     Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;
 8. h) adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

    *** Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii de participare stabilite pe baza fișei postului:

Pentru postul de consilier IA la Serviciul PCUe – Direcția suport aplicații

Scopul principal al postului: Implementarea strategiilor și a politicilor publice în domeniul transformării digitale și societății informaționale.

 1. Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul din domeniile fundamentale: științe sociale, din care ramura de științe: științe juridice, științe economice, științe administrative; științe inginerești sau matematică și științe ale naturii.
 2. Cunoașterea unei limbi străine – limba engleză, în vederea colaborării constantante cu reprezentanții instituțiilor europene – nivel mediu (scris, vorbit, citit), competențe testate în cadrul probelor de concurs;
 3. Vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 1 an.

Adresa de corespondență: Bulevardul Libertăţii nr. 14, Sector 1, Mun. București

Telefon/Fax: 0374.541.187, Email: contact@adr.gov.ro

Persoana de contact: Carmen – Monica Bratu, Consilier superior, Biroul Resurse Umane