Toate sistemele sunt funcționale.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Anunț privind organizarea unui concurs de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante în data de 22.08.2022 – ora 10.00

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs de promovare pentru ocuparea următoarei funcții publice de conducere vacante:

 

 1 post Șef serviciu Gr. II, normă întreagă de 8h/zi, 40h/săptămână, durată nedeterminată la Serviciul societatea informațională;

 

–  nu există probă suplimentară;

 

proba scrisă va avea loc în data de 22.08.2022, ora 10:00 la sediul instituției din   București, Bd. Libertății nr. 14 – Sector 5.

 

Condițiile generale de participare:

 

a)    are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)    are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d)    are capacitate deplină de exerciţiu;

e)    este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f)     îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g)    îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h)    nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i)     nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j)     nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k)    nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Condiții specifice de participare:

 

       Șef serviciu Gr. II – 1 post – Serviciul societatea informațională:

 

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;

– minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcției publice de conducere de Șef serviciu;

– să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): MS Office – nivel mediu, testate în cadrul probei scrise;

Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): limba engleză – scris – nivel mediu, testată în cadrul probei scrise.

 

Dosarul de concurs va cuprinde în mod obligatoriu:

 

a)    formularul de înscriere;

b)    curriculum vitae, modelul comun european;

c)    copia actului de identitate;

d)    copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea  unor specializări şi perfecţionări;

e)    copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

f)     copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g)    cazierul administrativ;

h)    declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

·         Copiile de pe actele prevăzute la punctele c) – f) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs;

·         Formularul de înscriere prevăzut la lit. a) se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, prin secretarul comisiei de concurs, în format letric.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul  Autorității pentru Digitalizarea României, din București Bd. Libertății nr. 14, sector 5,  în perioada 20.07.2022 – 08.08.2022, inclusiv, în intervalul L – J: 08.30. – 17.00, V: 08.30 – 14.30

 

 

*** Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Alina – Mihaela Ariton – Biro, consilier superior – Biroul resurse umane din Bd. Libertății nr. 14, sector 5, București, telefon: 0374.541.187 și e-mail alina.ariton@adr.gov.ro.

Atribuții

Formular de înscriere

Bibliografie și tematică

Calendar recrutare

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării

Citeste mai mult »
Sari la conținut