Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcțiil publice vacante de execuție în data de 26.08.2021, în cadrul Serviciului Societatea Informațională

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

 • 1 post de consilier clasa I, grad profesional asistent Serviciul societatea informațională, normă întreagă de 8h/zi, 40h/săptămână, durată nedeterminată în cadrul Serviciului Societatea Informațională

 • 1 post de consilier clasa I, grad profesional principal Serviciul societatea informațională, normă întreagă de 8h/zi, 40h/săptămână, durată nedeterminată în cadrul Serviciului Societatea Informațională

Condițiile generale de participare:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii specifice de participare pentru funcţiile publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului societatea informațională:

– 1 post de consilier clasă I, grad profesional asistent:  

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în  domeniul cibernetic, electronic, telecomunicații și tehnologia informației, automatică și calculatoare, științe juridice sau științe sociale;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
 • Cunoștințe IT: utilizare aplicații de tip Office (editor de texte, calcul tabelar), poștă electronică, navigare internet – nivel mediu, dovedite prin documente;
 • Limbi străine: limba engleză, în vederea colaborării cu reprezentanții instituțiilor europene – nivel mediu (scris, vorbit, citit), dovedită prin documente.

– 1 post de consilier clasă I, grad profesional principal:  

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în  domeniul cibernetic, electronic, telecomunicații și tehnologia informației, automatică și calculatoare, științe juridice sau științe sociale;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • Cunoștințe IT – utilizare aplicații de tip Office (editor de texte, calcul tabelar), poștă electronică, navigare internet – nivel mediu, dovedite prin documente;
 • Limbi străine: limba engleză, în vederea colaborării cu reprezentanții instituțiilor europene – nivel mediu (scris, vorbit, citit), dovedită prin documente.

Dosarul de concurs va cuprinde în mod obligatoriu:

 1.  formularul de înscriere;
 2.  curriculum vitae, modelul comun european;
 3.  copia actului de identitate;
 4.  copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea  unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 • Copiile de pe actele prevăzute la punctele c) – f) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs;
 • Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
 • Formularul de înscriere prevăzut la lit. a) se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, prin secretarul comisiei de concurs, în format letric.

Concursul se va desfășura în baza Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de Conturi.

Durata timpului de lucru va fi de 8 h/zi, 40 h/săptămână.

Proba scrisă se va desfășura în data de 26.08.2021 – ora 10.00, în sediul Autorității pentru Digitalizarea României din strada Italiană nr.22, Sector 2, București.

Dosarele de înscriere se depun la sediul  Autorității pentru Digitalizarea României, din București, Bd. Libertății nr. 14, sector 5 în perioada 27.07.2021 – 16.08.2021.

Interviul – data şi ora vor fi comunicate ulterior, conform art.56 alin.(1) din H.G. nr. 611/2008.

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Bulevardul Libertăţii nr. 14, Sector 5, Mun. București

Telefon/Fax: 0374.541.187, Email: resurse.umane@adr.gov.ro.

Persoana de contact: Elena Barbulescu, consilier Biroul Resurse Umane – tel. 0374.541.187.

Bibliografia și tematica pentru posturile de consilier, clasă I, grad profesional asistent și consilier, clasă I, grad profesional principal la  Serviciul societatea informațională din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României:

 • Constituţia României, republicată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 89/28 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare: www.adr.gov.ro/atributii

 • Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Ordinul MCSI nr. 553/05.06.2019 privind reglementarea procedurii de avizare a instrumentelor de plată electronică cu acces la distanţă;

 • Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronica;

 • Ordinul MCSI nr. 493/15.06.2009 privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică;

 • Ordinul MCSI nr. 489/15.06.2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date;

 • Ordinul MCSI nr. 449/30,05.2017 privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;

 • Regulamentul (UE) nr 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;

 • Legea 455/2001 privind semnătura electronica, republicată;

 • Legea nr. 451/2004 privind marca temporală;

 • Decizia președintelui ADR nr. 549/09.10.2020 privind aprobarea Normelor tehnice  de aplicare a Legii nr. 451/2004 privind marca temporală;

 • Ordonanța de urgență nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto;

 • Decizia președintelui ADR nr. 572/27.10.2020 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism și conducător auto.

 • Notă: pentru toate actele normative, forma valabilă se considera aceea având toate modificările și completările ulterioare, până la zi.
 
 
ANEXE

Formular înscriere concurs SSI

Atribuțiile posturilor SSI

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Sari la conținut