Search
Close this search box.

Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție în data de 10.12.2021

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

– 1 post vacant de consilier grad profesional principal, normă întreagă de 8h/zi, 40h/săptămână, durată nedeterminată în cadrul Direcției management financiar și control – Direcția generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale;

– post vacant de consilier grad profesional principal, normă întreagă de 8h/zi, 40h/săptămână, durată nedeterminată în cadrul Direcția evaluare, selecție și contractare – Direcția general Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale;

– 1 post vacant de consilier grad profesional principal, normă întreagă de 8h/zi, 40h/săptămână, durată nedeterminată în cadrul Direcția monitorizare – Direcția general Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale.

– nu există probă suplimentară;

– proba scrisă va avea loc în data de 10.12.2021, ora 10:00 la sediul instituției din   București, Str. Italiană nr. 22, Sector 2.

Condițiile generale de participare:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.


Condiții specifice de participare:

     a)
Consilier grad profesional principal– 1 post –
 Direcția management financiar și control – Direcția generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale:

 • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare al științelor sociale din care științe economice sau științe juridice;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
 • perfecționări/specializări în domeniul proiectelor TIC (management de proiect/evaluare proiecte/activități de monitorizare/rambursare proiecte) dovedită prin prezentarea de documente aferent
  b) Consilier, clasa I, grad profesional principal – 1 post 
  – Direcția evaluare, selecție și contractare – Direcția generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale:
 • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare al științelor sociale din care științe economice;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
 • perfecționări în domeniul “evaluator proiecte” dovedite pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii.

  c) Consilier, clasa I, grad profesional principal – 1 post – Direcția monitorizare – Direcția generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale:
 • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în una dintre următoarele ramuri: domeniul fundamental de ierarhizare Matematică și științe ale naturii, ramura Matematică/informatică; domeniul fundamental de ierarhizare Științe inginerești, ramura Inginerie electrică, electronica și telecomunicații sau Ingineria sistemelor, calculatoarelor și tehnologia informațiilor; domeniul fundamental de ierarhizare Științe sociale, ramura Științe juridice; Științe economice – Cibernetică, statistică sau informatică economică;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
 • perfecționări/specializări în domeniul proiectelor TIC (management de proiect/evaluare proiecte/activități de monitorizare/rambursare proiecte) dovedită prin prezentarea de documente aferente

Dosarul de concurs va cuprinde în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea  unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g)cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 • Copiile de pe actele prevăzute la punctele c) – f) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs;
 • Documentul prevăzut la g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
 • Formularul de înscriere prevăzut la lit. a) se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, prin secretarul comisiei de concurs, în format letric.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul  Autorității pentru Digitalizarea României, din București, Bd. Libertății nr. 14, sector 5, în perioada 02.11.2021 – 22.11.2021, inclusiv.

*** Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Denisa – Gabriela VOICU , consilier superior – Biroul resurse umane din Bd. Libertății nr. 14, sector 5, București, telefon: 0374.541.187 și e-mail resurse.umane@adr.gov.ro.

NOTĂ!

Totodată, vă informăm că, începând de luni, 25 octombrie 2021, accesul în sediile Autorității pentru Digitalizarea României se va efectua în condițiile prevăzute de dispozițiile art. 12 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19, cu modificările și completările ulterioare. Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați link-ul: https://www.adr.gov.ro/anunt-important-in-atentia-candidatilor-si-a-viitorilor-candidati-la-concursurile-organizate-in-cadrul-autoritatii-pentru-digitalizarea-romaniei/