Toate sistemele sunt funcționale.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 funcții publice vacante de execuție în data de 01.11.2021- proba scrisă, din cadrul Serviciului Relații Internaționale și Afaceri Europene.

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

 

 • 3 posturi de consilier clasa I, grad profesional superior Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene, normă întreagă de 8h/zi, 40h/săptămână, durată nedeterminată

 

Condițiile generale de participare:

 

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

 

 

Condiţii specifice de participare pentru funcţiile publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului societatea informațională:

 

– 3 posturi de consilier clasă I, grad profesional superior:  

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale din care ramura științe juridice, științe politice sau științe economice.;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • Cunoașterea unei limbi străine – engleză în vederea colaborării constante cu reprezentanții instituțiilor europene – nivel avansat (scris, vorbit, citit) ce va fi testat în cadrul probelor de concurs;

 

 

Dosarul de concurs va cuprinde în mod obligatoriu:

 

 1. formularul de înscriere;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea  unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
 • Copiile de pe actele prevăzute la punctele c) – f) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs;
 • Documentul prevăzut la g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
 • Formularul de înscriere prevăzut la lit. a) se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, prin secretarul comisiei de concurs, în format letric.

 

 

Concursul se va desfășura în baza Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de Conturi, coroborat cu art.V din Ordonanța Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Mendicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative;

 

Durata timpului de lucru va fi de 8 h/zi, 40 h/săptămână;

 

Proba scrisă se va desfășura în data de 01.11.2021 – ora 10.00, în sediul Autorității pentru Digitalizarea României din strada Italiană nr.22, Sector 2, București;

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul  Autorității pentru Digitalizarea României, din București, Bd. Libertății nr. 14, sector 5 în perioada 30.09.2021 – 19.10.2021;

 

      Interviul – data şi ora vor fi comunicate ulterior, conform art.56 alin.(1) din H.G. nr. 611/2008.

 

 

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Bulevardul Libertăţii nr. 14, Sector 5, Mun. București

Telefon/Fax: 0374.541.187, Email: resurse.umane@adr.gov.ro;

Persoana de contact: Elena Barbulescu, consilier Biroul Resurse Umane – tel. 0374.541.187.

Atribuții

Formular înscriere

Bibliografie

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării

Citeste mai mult »
Sari la conținut