Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Anunț privind organizarea unui concurs/examen pentru ocuparea a 7 funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Direcției Transformare Digitală – proba practică – 13.09.2021

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează un concurs/examen pentru ocuparea a 7 funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Direcției Transformare Digitală, astfel:

 • 1 post de consilier IA la Serviciul dezvoltare software;
 • 1 post de analist, gradul II la Serviciul dezvoltare software;
 • 1 post de programator debutant la Serviciul dezvoltare software;
 • 1 post de inginer de sistem, gradul II la Serviciul infrasctructură;
 • 2 posturi de inginer de sistem, gradul II la Compartimentul arhitectură interoperabilitate guvernamentală;
 • 1 post de inginer de sistem, gradul I la Compartimentul arhitectură interoperabilitate guvernamentală

Desfășurarea concursului/examenului:

 •   Proba practică – 13.09.2021, ora 10:00;
 •   Interviul –  data și ora se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă;

Locul de desfășurare: sediul Autorității pentru Digitalizarea României situat în Str. Italiană, nr. 22, Sector 2, Bucureşti, România.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în intervalul 19.08.2021 – 01.09.2021.

Data limită de depunere a dosarelor este 01.09.2021, ora 17.00.

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 02.09.2021 – 03.09.2021.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor de concurs, respectiv în data de 06.09.2021, la sediul și pe pagina de internet a instituției: www.adr.gov.ro.

Comunicarea rezultatelor probei practice și interviului, după caz, se face în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data finalizării probei, prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției: www.adr.gov.ro.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, iar comunicarea rezultatelor se va face imediat după soluționarea contestațiilor.

Rezultatele finale se afișează în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru ultima probă a concursului/examenului.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente conform art. 6 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

   (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

   (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În vederea participării la concurs/examen, candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 
Condiţii de participare stabilite pe baza fișei postului:

Pentru postul de consilier IA la Serviciul dezvoltare software

Scopul principal al postului: sprijină activitatea Serviciului dezvoltare software în vederea implementării strategiei Autorității și atingerii obiectivelor prestabilite, având la dispoziție resursele umane și materiale puse la dispoziție de aceasta.

 1. Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești și/sau studii economice, conform HG nr. 299/2020.
 2. Abilități specifice:
 • cunostinte de bază arhitectură produse software, cunoștințe în programare (ex. Java, PHP, .NET etc);
 • cunoștințe baze de date (ex. MS SQL, Oracle, NoSQL etc);
 • cunoștințe de bază networking; cunoștințe de bază sisteme de operare tip server;
 • cunoștințe de bază virtualizare;
 • cunoștințe de bază securitate informatică;
 • cunoștințe de bază hardware server și stații de lucru.
 1. Vechime în specialitatea studiilor necesară: minim 5 ani.


Pentru postul de analist grad II – Serviciul dezvoltare software

Scopul principal al postului: întocmește specificațiile funcționale ale produselor software care urmează a fi dezvoltate.

 1. Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești și/sau studii economice sau afaceri, conform HG nr. 299/2020;
 2. Abilități specifice:
 • Cunoștințe în analiza de afaceri, cercetare;
 • Capacitatea de a înțelege specificații și particularități în modul de funcționare al diferitelor tipuri de afaceri;
 • Capacitatea de a reda în scris mecanisme funcționale exemplificate de beneficiarii produselor software.
 1. Vechime în specialitatea necesară: minim 2 ani.


Pentru postul de programator debutant
la Serviciul dezvoltare software

Scopul principal al postului: Dezvoltarea produselor software și întocmirea documentației aferentă procesului de dezvoltare

 1. Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești, conform HG. 299/2020;
 2. Abilități specifice:
 • Cunoștințe în programare (OOP, Design Patterns, Coding Standards);
 • Cunoștințe generale de baze de date (SQL si NoSQL / Big Data);
 • Cunoștințe într-un limbaj de programare precum Java, PHP sau .NET
 • Cunoștințe generale de arhitectura software, infrastructura server side și securitatea produselor software.
 1. Vechime în specialitatea necesară: nu este cazul 


Pentru cele două posturi de
inginer de sistem grad II la Compartimentul arhitectură interoperabilitate guvernamentală

Scopul principal al postului: Întocmește, definește si execută scripturile și procesele de testare   automată a produselor software, având atribuții de tester automatizări.

 1. Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești și/sau studii economice sau afaceri, conform HG. 299/2020;
 2. Abilități specifice:
 • Cunoștințe în analiza de afaceri, cercetare;
 • Capacitatea de a înțelege specificații și particularități în modul de funcționare al diferitelor tipuri de afaceri;
 • Capacitatea de a reda în scris mecanisme funcționale exemplificate de beneficiarii produselor software;
 1. Vechime în specialitatea studiilor necesară: minim 2 ani.

  Pentru postul de
  INGINER DE SISTEM GRAD I la Compartimentul arhitectură interoperabilitate guvernamentală

 
Scopul principal al postului: dezvoltarea produselor software și întocmirea documentației aferente procesului de dezvoltare

 1. Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești, conform HG. 299/2020;
 2. Abilități specifice:
 • Cunoștințe în analiza de afaceri, cercetare;
 • Capacitatea de a înțelege specificații și particularități în modul de funcționare al diferitelor tipuri de afaceri;
 • Capacitatea de a reda în scris mecanisme funcționale exemplificate de beneficiarii produselor software;
 1. Vechime în specialitatea necesară: minim 1 an.


  Pentru postul
  de inginer de sistem grad II la Serviciul Infrastructură


Scopul principal al postului: dezvoltarea produselor software și întocmirea documentației aferente procesului de dezvoltare

 1. Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești, conform HG. 299/2020;
 2. Abilități specifice:
 • Cunoștințe în programare (OOP, Design Patterns, Coding Standards);
 • Cunoștințe generale de baze de date (SQL si NoSQL / Big Data);
 • Cunoștințe într-un limbaj de programare precum Java, PHP sau .NET
 • Cunoștințe generale de arhitectura software, infrastructura server side și securitatea produselor software.
 1. Vechime în specialitatea studiilor necesară: minim 2 ani.

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Bulevardul Libertăţii nr. 14, Sector 1, Mun. București

Telefon/Fax: 0374.541.187, Email: resurse.umane@adr.gov.ro

Persoana de contact: Alina Ariton–Biro, Consilier superior, Biroul Resurse Umane

Formular înscriere concurs

                                       Atribuții

Opis recrutare

Bibliografie și tematică

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

DTD

Anunţ de selecţie a auditorilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea procedurii  de selecţie a auditorilor pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a centrului de date aparţinând  ZIPPER SERVICES SRL.,

Citeste mai mult »
DTD

Anunţ de selecţie a auditorilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea procedurii  de selecţie a auditorilor pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a centrului de date aparţinând  Ebm-Papst Automovie &

Citeste mai mult »
Sari la conținut