Search
Close this search box.

Anunț privind organizarea unui examen/concurs de promovare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice vacante de conducere de Director general Gr. II și Director Gr. II în data de 28.03.2022

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează examen/concurs de promovare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de conducere vacante:

– Director general Gr. II, normă întreagă de 8h/zi, 40h/săptămână, durată nedeterminată la Direcția generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale;

– Director Gr. II, normă întreagă de 8h/zi, 40h/săptămână, durată nedeterminată la Direcția management financiar și control în cadrul Direcției Generale Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale.

–  nu există probă suplimentară;

– proba scrisă va avea loc în data de 28.03.2022, ora 10:00 la sediul instituției din București Str. Italiană nr. 22, Sector 

Condiții de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director general gr. II la Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale:

– să fie numiți într-o funcție publică din casa I;

– să îndeplinească condițiile de studii, precum și condițiile specifice necesare ocupării funcției publice;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii;

– perfecționări (specializări): -;

– cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): cunoștințe de operare pe calculator: Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, utilizare Microsoft Outlook – nivel bază (testate în cadrul probelor de concurs);

– limbi străine (necesitate și nivel cunoaștere): engleză (citit, scris, vorbit) – nivel mediu (testate în cadrul probelor de concurs);

– Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

*** Notă: Testarea cunoștințelor IT și limbă straină se va realiza în cadrul probelor de concurs.

Condiţii de participare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director gr. II la Direcția management financiar și control din cadrul Direcției Generale Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale:

– să fie numiți într-o funcție publică din casa I;

– să îndeplinească condițiile de studii, precum și condițiile specifice necesare ocupării funcției publice;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; studii universitare de master în domeniul administraţiei publice,management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii;

– perfecționări (specializări): -;

– cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): cunoașterea și utilizarea întregului pachet MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook), precum și a utilizării Internet – nivel mediu (testate în cadrul probelor de concurs);

– limbi străine (necesitate și nivel cunoaștere): engleză (citit, scris, vorbit) – nivel mediu (testate în cadrul probelor de concurs).

– Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

 *** Notă: Testarea cunoștințelor IT și limbă straină se va realiza în cadrul probelor de concurs.

Dosarul de concurs va cuprinde în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul administrativ.

La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a  dosarelor în condiţiile  prezentei hotărâri, documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către instituţia organizatoare a concursului de promovare.

Copiile de pe actele prevăzute la punctele c) – g) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs;

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul  Autorității pentru Digitalizarea României, din București Bd. Libertății nr. 14, sector 5,  în perioada 24.02.2022 – 15.03.2022, inclusiv, în intervalul L – J: 08.30 – 17; V: 08.30 – 14.30.

*** Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Carmen – Monica Bratu, consilier superior – Biroul resurse umane din Bd. Libertății nr. 14, sector 5, București, telefon: 0374.541.187 și e-mail carmen.bratu@adr.gov.ro.