Search
Close this search box.

Anunț privind scoaterea la concurs a trei posturi de natură contractuală, pe durată determinată, în afara organigramei Autorităţii pentru Digitalizarea României, în cadrul proiectului „HUB de servicii MMPS – SII MMPS”, cod MySMIS 130963

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă determinată, în condiţiile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii (republicată), cu modificările şi completările ulterioare şi a Metodologiei de recrutare și selecție privind ocuparea posturilor și încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, aprobată prin Decizia nr.259/22.06.2021, pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală, în afara organigramei Autorităţii pentru Digitalizarea României, în cadrul proiectului: „HUB de servicii MMPS – SII MMPS”cod MySMIS 130963, astfel:

 • 1 post de Expert IT – software, inginer de sistem în informatică, 4 ore/zi, cod ocupațional 251203
 • 1 post de Expert IT – hardware, inginer de sistem în informatică, 4 ore/zi, cod ocupațional 251203
 • 1 post de Expert financiar – manager financiar, 4 ore/zi, codul ocupațional 121125

Pot participa la concursul organizat în vederea ocupării posturilor mai sus menţionate numai persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale şi specifice:

Condiţii generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice, potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 • declarație pe proprie răspundere că dețin echipamente IT (până la achiziționarea acestora în cadrul proiectului) și conexiune la internet.

Condiții specifice:

 • 1 post de Expert IT – software, inginer de sistem în informatică

Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental “științe inginerești”, sau în domeniul fundamental ”științe sociale” din care ramura de științe ”științe economice”, domeniul de licență ”cibernetică, statistică și informatică economică” sau în domeniul fundamental ”matematică și științe ale naturii”, din care ramura de științe ”informatică”.

Experiență profesională: minimum 3 ani

Atribuții:

 • Oferă sprijin echipei pentru implementarea optimă a soluției software de infrastructură (sisteme de operare server, virtualizare etc.);
 • Asigură faptul că instalarea şi configurarea produselor software de infrastructură se fac conform recomandărilor producătorului şi specificului soluției beneficiarului, pentru asigurarea compatibilităţii cu soluțiile hardware şi software şi a unei performanțe maxime;
 • Implicare în faza de dezvoltare, validare şi recepţie a componentelor hardware şi software ale sistemului informatic;
 • Implicare în faza de testare a componentelor hardware şi software ale sistemului informatic;
 • Participă la elaborarea şi implementarea politicilor de securitate pentru sistemul informatic.

Competențe solicitate:

Competență specifică ca inginer de sistem în cel puțin 2 proiecte ce au vizat implementarea unor sisteme informatice.

Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, devedită prin documente, nivel:

ÎnţelegereVorbireScriere
AscultareScriereConversaţiePronunție
B2B2B2B2B2
 • 1 post de Expert IT – hardware, inginer de sistem în informatică


Studii de specialitate
: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental “științe inginerești”, sau în domeniul fundamental ”științe sociale” din care ramura de științe ”științe economice”, domeniul de licență ”cibernetică, statistică și informatică economică” sau în domeniul fundamental ”matematică și științe ale naturii”, din care ramura de științe ”informatică”.

Experiență profesională: minimum 3 ani

Atribuții:

 • asigură analiza inițiativelor de proiect și a documentațiilor de atribuire din perspectiva interoperabilității și a conformității soluțiilor software;
 • asigură formularea de soluții pentru soluționarea constrângerilor induse de tehnologiile software și de baze de date;
 • asigură analiza generală pentru stabilirea obiectivelor generale și cerințele specifice ale sistemelor informatice;
 • asigură analiza de sistem de nivel înalt și realizarea arhitecturii de nivel înalt a sistemelor informatice;
 • asigură proiectarea și realizarea specificațiilor tehnice pentru componentele software din cadrul sistemelor informatice;
 • asigură descrierea serviciilor necesare realizării sistemelor informatice;
 • asigură realizarea documentației ce cuprinde cerințele funcționale și tehnice ale sistemelor informatice;
 • oferă suport autorității contractante pentru achiziția si implementarea sistemelor informatice.

Competențe solicitate:

Competență specifică ca inginer de sistem în cel puțin 2 proiecte ce au vizat implementarea unor sisteme informatice.

Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, devedită prin documente, nivel:

ÎnţelegereVorbireScriere
AscultareScriereConversaţiePronunție
B2B2B2B2B2
 • 1 post de Expert financiar – manager financiar

Studii de specialitate: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental ”științe sociale” din care ramura de științe ”științe economice” sau ”științe juridice”, sau în domeniul  fundamental “științe inginerești”.

Experiență profesională: 3 ani

Atribuții:

 • întocmește înregistrările contabile și ține registrele de evidență contabilă, în vederea reflectării fidele a activităților aferente ADR;
 • întocmește raportările financiare ale proiectului, parțiale și finale, pentru activitățile din sarcina ADR;
 • ține evidența documentelor, pentru activitățile din sarcina ADR;
 • întocmește situațiile necesare stabilirii cheltuielilor de personal aferente timpului de lucru al participanților la proiect, pentru activitățile din sarcina ADR;
 • verifică documentele și cheltuielile în scopul asigurării conformității tuturor cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, pentru activitățile din sarcina ADR, cu prevederile Ghidului Solicitantului, contractului de finanțare și legislației în vigoare;
 • operează în aplicația electronică MySMIS secțiunile financiare, pentru activitățile din sarcina ADR.

Competențe solicitate:

Competență specifică în domeniul financiar/cereri de rambursare în cel puțin 1 proiect cu finanțare din fonduri europene

Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, devedită prin documente, nivel:

ÎnţelegereVorbireScriere
AscultareScriereConversaţiePronunție
B2B2B2B2B2

Pentru înscrierea la procedura de selecție, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 • cerere de înscriere adresată conducerii Autorității pentru Digitalizarea României;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecționări; 
 • documente care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar valabil, eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de selecție;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării procedurii de selecție, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae, model Europass;
 • recomandări relevante;
 • declarație pe proprie răspundere că dețin echipamente IT (până la achiziționarea acestora în cadrul proiectului) și conexiune la internet.

Candidații la concurs pot opta pentru transmiterea dosarului de selecție prin poștă, curier sau e-mail, cu obligativitatea ca, până la prima probă să se prezinte cu documentele în original pentru certificarea pentru conformitate cu originalul a documentelor depuse la dosar, de către secretarul comisiei de selecție, conform Metodologiei de recrutare și selecție privind ocuparea posturilor și încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, aprobată prin Decizia Președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr/ 540/07.10.2020, modificată prin Decizia nr. 259/22.06.2021.

*** Atenție! Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de selecție.

Concursul se va desfășura în data de 05.01.2022, proba interviu, începând cu ora 10.00, la sediul Autorității pentru Digitalizarea României din Bd. Libertății nr. 14, sector 5, București.

Etapele desfășurării concursului pentru ocuparea unui post contractual sunt după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. interviul.

Se pot prezenta la interviu numai candidații cărora le-au fost declarate admise dosarele la etapa precedentă.

Cererile de înscriere la concurs vor fi adresate președintelui ADR și, împreună cu celelalte documente solicitate pentru dosarul de concurs, se vor depune personal la Registratura ADR, urmând ca după înscriere candidatul să fie direcționat de la Registratură către secretarul comisiei de concurs aferent, la sediul din Bd. Libertății nr. 14 sector 5, București, începând cu data de 13.12.2021 până la data de 24.12.2021 în intervalul orar 08:30 – 17:00, cu excepția zilei de vineri, când programul de lucru al instituției este până la ora 14:30.

La concurs pot participa doar candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare și al căror dosar de candidat este complet, corect întocmit și depus în termenul prevăzut în anunțul de concurs.

*** Atenție! După incheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare,  nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora, cu excepția situațiilor în care candidații au depus în termen declarația pe proprie răspundere cu privire la faptul că nu au antecedente penale, caz în care cazierul judiciar, în original, va fi depus cel târziu până la data probei interviului.

După încheierea perioadei de depunere a dosarelor, comisia de concurs va verifica corectitudinea întocmirii dosarelor candidaților, respectiv îndeplinirea de către aceștia a condițiilor de participare la concurs.

Comunicarea rezultatelor la selecția dosarelor se face prin mențiunea «admis» sau «respins», iar la proba interviu prin specificarea punctajului final al fiecărul candidat și a mențiunii «admis» sau «respins», la avizierul ADR, respectiv pe pagina de internet adr.gov.ro secțiunea «Transparență instituțională/Carieră», în termen de maximum 24 de ore de la data finalizării interviului, în termenele prevăzute în Calendarul de desfăşurare a concursului

După afișarea rezultatelor la fiecare din etapele concursului, respectiv selecția dosarelor și interviu, candidații nemulțumiți de rezultate pot depune contestație în termen de 24 de ore de la momentul afișării rezultatelor la registratura Autorității pentru Digitalizarea României.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției, în termen de 24 de ore de la data finalizării acesteia.

În cadrul interviului, se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează selecția, capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul postului pentru care se organizează concursul.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile minime de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 1. abilități și cunoștințe impuse de funcție;
 2. capacitatea de analiză și sinteză;
 3. motivația candidatului;
 4. comportamentul în situațiile de criză;
 5. inițiativă și creativitate.

Pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte.

Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minim 70 de puncte. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care obține punctajul cel mai mare dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar, conform celor menționate mai sus.

Candidații declarați admiși la procedura de selecție pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post, corespunzător unei funcții contractuale înființate în afara organigramei Autorității pentru Digitalizarea României, în vederea desfășurării de activități în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, sunt obligați să se prezinte la post în termen de maximum 10 zile de la data afișării rezultatului final. Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat «admis» poate solicita, în termen de 3 zile de la comunicarea rezultatelor finale, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate fi mai mare de 10 zile de la expirarea termenului inițial.

Contractele de muncă se încheie pe perioadă determinată cu respectarea prevederilor Legii nr 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Programul de lucru este de 4 ore/zi (part time).

Informații suplimentare privind condițiile de participare și documentele necesare se pot obține la telefon 0374 541 179, în zilele lucrătoare, astfel: Luni-Joi, între orele 8:30-17:00, Vineri, între orele 8:30-14:30 sau prin intermediul adresei de e-mail resurse.umane@adr.gov.ro.