Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Anunț publicitar privind achiziția serviciilor de consultanță de specialitate necesară evaluării proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile PNRR

Autoritatea pentru Digitalizarea României invită operatorii economici interesați să depune oferte pentru „achiziția serviciilor de consultanță de specialitate necesară evaluării proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile PNRR”

 1. Autoritatea contractantă: AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMANIEI

                                             B-dul. Libertății nr.14, sector 5, București Cod Postal 0500706

                                             Tel.: +40 374541179

                                             Adresa internet:  www.adr.gov.ro

Tipul autorității contractante și activitatea principală (activitățile principale): minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora.

Activitatea principală: Servicii generale ale administrației publice

Adresa de e-mail de la care se poate obține informații suplimentare:   achizitii@adr.gov.ro.

2. Obiectul contractului

Denumirea contractului: Achiziție servicii de consultanță de specialitate necesară evaluării proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile PNRR.

Obiectul contractului: Servicii de consultanță de specialitate necesară evaluării proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile PNRR.

Cod CPV: 79419000-4 Servicii de consultanță în domeniul evaluării

3. Valoarea estimată fără TVA: 267.000 lei

4. Sursa de finanțare: Buget de ADR (buget de stat)

5. Modalitatea de achiziție: Achiziție Directă conform procedurii operaționale ADR-1001/1/PO-SAP-003/21.02.2023

6. Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic raportat la elementul calitate/preț.

7. Perioada de valabilitate a ofertei: 45 de zile.

8. Durata de executarea/valabilitate a contractului: max. 90 de zile, începând cu data semnării acestuia de către ambele părți si emiterii „Ordinului administrativ de Începerea prestării serviciilor”.

9. Condiții de Plată: Plata se va face în contul de Trezorerie al Prestatorului în termen de 30 de zile de la data primirii facturi la sediul Beneficiarului și dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile de recepție a serviciilor prezentate la nivelul clauzei 8.2 din cadrul proiectului de prevederi contractuale anexat prezentului anunț publicitar.

10. Modul de prezentare al propunerii tehnice: Conform cerințelor minime ale caietului de sarcini al achiziției și formularului nr.7, documente anexate prezentului anunț publicitar;

11. Modul de prezentare al propunerii financiare: Conform cerințelor minime ale caietului de sarcini al achiziției și formularului nr.6, documente anexate prezentului anunț publicitar;

12. Moneda în care se transmite oferta: Lei;

13. Limba în care se redactează oferta: Limba română;

14. Calendarul estimat al achiziției:

Data limită de solicitat clarificări la documentație: 27.03.2023;

Data limită de răspuns consolidat la solicitările de clarificări: 28.03.2023.

Data limită de transmitere a ofertelor:  30.03.2023;

Data limită de deschidere a ofertelor:   31.03.2023, ora 10:00

NOTĂ: Răspunsul consolidat la solicitările de clarificări va fi publicat pe site-ul ADR la secțiunea „Anunțuri”.

Toate solicitările de clarificări vor fi transmise prin e-mail la adresa de e-mail: achizitii@adr.gov.ro.

Ofertele se pot transmite:

 • fie în plic închis, în format letric, la sediul Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Bd. Libertății, Nr.14, Sector 5, București, Cod Postal 0500706;
 • fie în format pdf. la adresa de e-mail achizitii@adr.gov.ro.

NOTĂ: Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă.

Neprezentarea propunerii tehnice și/sau financiare are ca efect declararea necâștigătoarea ofertei.

Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă. Nu se acceptă prezentarea mai multor oferte de la același ofertant, cu riscul declarării necâștigătoare tuturor ofertelor transmise.

15.         Informații suplimentare:

a)            Ședința de deschidere a ofertelor, precum ședința de evaluare a ofertei, nu este publică

b)            Elementele/condițiile care rămân neschimbate pe întreaga durată de executarea contractului sunt:

 • clauzele contractuale;
 • obligațiile pe care operatorul economic și le-a asumat prin propunerea tehnică, respectiv propunerea financiară.

16.         Oferta trebuie să respecte condițiile prevăzute în documentația de atribuire și trebuie să cuprindă:

a)            Documentele de calificare;

b)            Propunerea tehnică;

c)            Propunerea financiară.

Documente de calificare:

Nr. crt.Denumire documentPentru persoane juridicePentru persoane fizice
1.Împuternicire/procură, dacă este cazul – Formular 2X
  2.Declarație privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procesul de ofertare legate de condamnările penale – Formular  3  X  X
  3.Declarație privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procesul de ofertare legate de neplata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale, și de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale – Formular 4  X  X
4.Certificat de înregistrare la Registrul ComerțuluiX

Propunere tehnică cu mențiunea „Propunere tehnică”

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică în conformitate cu cerințele minime ale caietului de sarcini al achiziției, semnată și stampilată de reprezentantul legal al operatorului economic sau, dacă este cazul, de persoanele împuternicite de către acesta.

Propunerea tehnică va avea caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe întreaga perioadă de valabilitate a ofertei. Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat, complet şi cu toate caracteristicile care definesc solicitările din cadrul caietului de sarcini al achiziției.

De asemenea, ofertantul va anexa la oferta tehnică toate documentele justificative care susțin cele asumate prin aceasta.

Ofertantul are obligația de a elabora și prezenta Propunerea Tehnică astfel încât să respecte specificațiile minime precizate în documentație.

Propunerea tehnică va fi întocmită respectând cerințele prin prezentarea Formularului nr.7, reprezentând un tabel de conformitate prin care ofertantul va prezenta îndeplinirea cerințelor minime obligatorii solicitate.

Ofertele care nu îndeplinesc cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini al achiziției vor fi considerate NECÂȘTIGĂTOARE.

Propunere financiară cu mențiunea „Propunere financiară”

  Propunerea financiară va cuprinde:

  • formularul de ofertă – Formular nr. 5
  • formularul de propunere financiară – tabel centralizator – Formular nr. 6

  Prețul unitar per livrabil, exprimat în lei, fără TVA, raportat la numărul de proiecte indicate în formular de autoritatea contractantă, va cuprinde totalitatea costurile aferente serviciilor ce urmează a fi prestate.

  NOTĂ: Prețul unitar va fi exprimat în lei fără TVA, va fi ferm și nu poate fi modificat pe toată perioada de executarea contractului.

  Nerespectarea solicitărilor cu privire la conținutul propunerii financiare determină declararea acesteia ca NECÂȘTIGĂTOARE.

  17. Alte informații:

  Anexat prezentului anunț publicitar se regăsesc următoarele documente atat in format pdf., cât și în format word: Caietul de sarcini al achiziției, Formularele și Modelul de contract.

  Prevederi contract servicii de consultanță OIPSI 22.03.2023 - word

  CS al achiziției privind servicii de consultanță

  Prevederi contract servicii de consultanță OIPSI 22.03.2023 - pdf

  Modele de Formulare pentru Serv de consult ADR OIPSI

  Distribuie:

  Facebook
  Twitter
  WhatsApp
  LinkedIn
  Email
  Print

  Postări Asemănatoare

  Sari la conținut