Toate sistemele sunt funcționale.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concursuri de recrutare pentru ocuparea a 7 funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Direcției Transformare Digitală

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs/examen pentru ocuparea a 7 funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Direcției Transformare Digitală, astfel:

 • 1 post de analist debutant la Serviciul dezvoltare software;
 • 1 post de analist, gradul II la Serviciul dezvoltare software;
 • 1 post de programator debutant la Serviciul dezvoltare software;
 • 1 post de inginer de sistem, gradul II la Serviciul infrasctructură;
 • 2 posturi de inginer de sistem, gradul II la Compartimentul arhitectură interoperabilitate guvernamentală;
 • 1 post de inginer de sistem, gradul I la Compartimentul arhitectură interoperabilitate guvernamentală

Desfășurarea concursului/examenului:

 • Proba practică16.06.2021, ora 10:00;
 • Interviul –  data și ora se afișează odată cu rezultatele la proba practică;

Locul de desfășurare: sediul Autorității pentru Digitalizarea României situat în Str. Italiană, nr. 22, Sector 2, Bucureşti, România.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în intervalul 21.05.2021 – 07.06.2021.

Data limită de depunere a dosarelor este 07.06.2021, ora 17.00.

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 08.06.2021 – 09.06.2021.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor de concurs, respectiv în data de 10.06.2021, la sediul și pe pagina de internet a instituției: www.adr.gov.ro.

Comunicarea rezultatelor probei practice și interviului, după caz, se face în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data finalizării probei, prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției: www.adr.gov.ro.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, iar comunicarea rezultatelor se va face imediat după soluționarea contestațiilor.

Rezultatele finale se afișează în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru ultima probă a concursului/examenului.

În vederea participării la concurs/examen, candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii de participare stabilite pe baza fișei postului:

 1. Pentru postul de analist debutant la Serviciul dezvoltare software

Scopul principal al postului: întocmește specificațiile funcționale ale produselor software care urmează a fi dezvoltate, având atribuții de business analyst.

 1. Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile: științe inginerești, profil tehnic (comunicații, electronică, automatică, informatică, matematică), studii economice sau afaceri
 2. Vechime în specialitatea necesară: nu este cazul;

2. Pentru postul de analist grad II – Serviciul dezvoltare software

Scopul principal al postului: Coordonarea eficientă a tuturor activităților din cadrul proiectelor ce urmează a fi implementate în cadrul Direcției transformare digitală, în vederea atingerii obiectivelor stabilit, având atribuții de manager de proiect.

 • Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile: științe inginerești, profil tehnic (comunicații, electronică, automatică, informatică, matematică) și/sau științe sociale, economice sau de afaceri;
 • Perfecționări (specializări):
  • Cunoștințe în utilizarea a cel puțin unui software de management de proiect (Ms Project, YouTrack etc);
  • Certificare obținută în managementul proiectelor (Ex: PMP etc.);
 • Vechime în specialitatea necesară: minimum 2 ani;

3. Pentru postul de programator debutant la Serviciul dezvoltare software

Scopul principal al postului: Dezvoltarea produselor software și întocmirea documentației aferentă procesului de dezvoltare

 1. Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești, conform HG. 299/2020;
 2. Vechime în specialitatea necesară: nu este cazul;

4. Pentru postul de inginer de sistem grad II la Compartimentul arhitectură interoperabilitate guvernamentală

Scopul principal al postului: Întocmește, definește si execută scripturile și procesele de testare automată a produselor software, având atribuții de tester automatizări.

 1. Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești, conform HG. 299/2020;
 2. Perfecționări (specializări):
 • Cunoștințe avansate operare PC;
 • Cunoștințe avansate operare aplicații software;
 • Cunoștințe generale de programare si scripting;
 • Cunoștințe avansate pentru cel puțin un software de testare automată;
 • Experiență în testare automată software, executare teste de performanță și întocmire de procese de testare automată software;
 • Vechime în specialitatea necesară: minimum 1 an;

5. Pentru postul de inginer de sistem grad II la Compartimentul arhitectură interoperabilitate guvernamentală

Scopul principal al postului:

Întocmește planul de testare a securității produselor software/infrastructurilor server și scenariile de test conform specificațiilor funcționale, având atribuții de ofițer de securitate. Efectuează testele de securitate și întocmește rapoartele aferente.

 1. Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești, conform HG. 299/2020;
 2. Perfecționări (specializări):
 • Cunoștințe de operare, configurare și administrare sisteme operare server Windows și Linux, nivel avansat
 • Cunoștințe rețelistică de specialitate, nivel avansat
 • Cunoștințe programare și arhitectura produse software, nivel mediu
 • Cunoștințe concepte securitate informatică la nivel de infrastructura dar și produse software
 • Cunoștințe în programare si algoritmica; cunoștințe arhitectura software;
 • Cunostinte de infrastructura server (Linux & Windows);
 • Cunoștințe de networking;
 • Cunoștințe de bază sisteme de operare tip server;
 • Cunoștințe de bază virtualizare;
 • Cunoștințe avansate securitate informatică;
 • Cunoștințe avansate despre conceptele, standardele de securitate
 • Vechime în specialitatea necesară: minimum 1 an;

6. Pentru postul de INGINER DE SISTEM GRAD I la Compartimentul arhitectură interoperabilitate guvernamentală

Scopul postului:

Instalare și configurare produse software în infrastructură server aplicații (sau cloud), cu atribuții de administrator server.

 1. Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești, conform HG. 299/2020;
 2. Perfecționări (specializări):
  • Cunoștințe de operare, configurare și administrare sisteme operare server Windows și Linux, nivel mediu;
  • Cunoștințe de server scripting, în vederea realizării de proceduri automate procese IT: instalare, monitorizare, configurare, update aplicații software, baze de date și sisteme de operare, nivel mediu;
  • Cunoștințe hardware și principii de funcționare IT hardware, nivel mediu;
  • Cunoștințe rețelistică de specialitate, nivel mediu
  • Vechime în specialitatea necesară: minimum 1 an;

7. Pentru postul de inginer de sistem grad II la Serviciul Infrastructură

Scopul postului:

Crearea/efectuarea/programarea scripturilor/procedurilor în vederea automatizării proceselor IT, având atribuții de administrator server.

 1. Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești, conform HG. 299/2020;
 2. Perfecționări (specializări):
  • Cunoștințe de programare si algoritmica, nivel mediu
  • Cunoștințe de operare, configurare și administrare sisteme operare server Windows și Linux, nivel mediu
  • Cunoștințe de server scripting, în vederea realizării de proceduri automate procese IT: instalare, monitorizare, configurare, update aplicații software, baze de date și sisteme de operare, nivel mediu;
  • Cunoștințe de bază networking;
  • Cunoștințe de bază sisteme de operare tip server;
  • Cunoștințe de bază virtualizare;
  • Cunoștințe de bază securitate informatică;
  • Cunoștințe de bază hardware server și stații de lucru.
  • Vechime în specialitatea necesară: minimum 1 an;

Dosarul de înscriere depus de către candidați la concursul/examenul de recrutare, va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente  penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Actele prevăzute mai sus la lit. b) – d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Locul de depunere a dosarului de concurs/examen: sediul Autorității pentru Digitalizarea României din Bulevardul Libertății nr. 14, Sector 5 la Biroul Resurse Umane, Mezanin, cam. 2.


BIBLIOGRAFIE GENERALĂ:

 • Hotărârea Guvernului României nr.89/2020, privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României (ADR).
 • Art 368, art. 558 și art. 559 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulatie a acestor date.

BIBLIOGRAFIE SPECIFICA POSTULUI INGINER DE SISTEM GRAD II (Serviciul Infrastructură):

BIBLIOGRAFIE SPECIFICA POSTULUI INGINER DE SISTEM GRAD I (Compartimentul arhitectură interoperabilitate guvernamentală):

BIBLIOGRAFIE SPECIFICA POSTULUI INGINER DE SISTEM GRAD II (Compartimentul arhitectură interoperabilitate guvernamentală):

BIBLIOGRAFIE SPECIFICA POSTULUI INGINER DE SISTEM GRAD II (Compartimentul arhitectură interoperabilitate guvernamentală):

BIBLIOGRAFIE SPECIFICA POSTULUI ANALIST DEBUTANT (Serviciul dezvoltare software):

BIBLIOGRAFIE SPECIFICA POSTULUI ANALIST GRAD II (Serviciul dezvoltare software):

BIBLIOGRAFIE SPECIFICA POSTULUI PROGRAMATOR DEBUTANT (Serviciul dezvoltare software):

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Bulevardul Libertăţii nr. 14, Sector 1, Mun. București

Telefon/Fax: 0374.541.187, Email: contact@adr.gov.ro

Persoana de contact: Alina Ariton–Biro, Consilier superior, Biroul Resurse Umane

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării

Citeste mai mult »
Sari la conținut