Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concursuri de recrutare pentru ocuparea a 8 funcții publice de execuție vacante, în data de 24 mai 2021

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Autorității pentru Digitalizarea României, în perioada 20.04.2021 – 10.05.2021, inclusiv.

Click aici pentru a descărca:

  • anunțurile pentru toate posturile scoase la concurs;
  • atribuțiile specifice ale fiecărui post scos la concurs;
  • declarația pe proprie răspundere;
  • formularul de înscriere;
  • Opis-ul documentelor necesare pentru înscriere.

Pentru niciunul dintre posturi nu există probă suplimentară.

Proba scrisă va avea loc în data de 24.05.2021, ora 10:00,la sediul instituției din București, Bd. Libertății nr. 14, Sector 5.

Condițiile generale de participare la concursuri sunt:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.


Studii specifice pentru cele 2 posturi de Consilier, grad profesional superior, normă întreagă de 8h/zi, 40h/săptămână, durată nedeterminată, în cadrul Direcției economice, achiziții publice și administrativ – Compartimentul achiziții publice:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul știintelor ingineresti;

– cursuri de perfectionare, specializare în domeniul achizițiilor publice, finalizate cu diplomă sau certificat;

– vechimea în specialitatea studiilor: minim 7 ani.

Bibliografie/Tematică specifică achizițiilor publice:

1Hotărârea de Guvern nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare;
2Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3Ordin M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
4Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
5Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
6Legea Nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Studii specifice pentru cele 4 posturi de Consilier, grad profesional superior, normă întreagă de 8h/zi, 40h/săptămână, durată nedeterminată în cadrul Direcției economice, achiziții publice și administrativ – Compartimentul contabilitate:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;

– vechimea în specialitatea studiilor: minim 7 ani.

Bibliografie/Tematică specifică domeniului contabilitate:

1Constituția României;
2Ordonanță de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
3Hotărârea de Guvern nr. 89/2020 privind organizarea si funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare;
4Legea contabilităţii nr.82/1991 cu modificările şi completările ulterioare;
5Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
6Ordin M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
7Ordin M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
8OUG nr. 146/2002, Ordonanța de urgență privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările şi completările ulterioare;
9Ordin M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, Norme privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
10Ordin M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completărilor ulterioare;
11Ordin M.F.P. nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completărilor ulterioare.
12Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal TITLUL IV – Impozitul pe venit – CAPITOLUL III – Venituri din salarii și asimilate salariilor; TITLUL V – Contribuții sociale obligatorii; TITLUL VII – Taxa pe valoarea adăugată.

Studii specifice pentru cele 2 posturi de Consilier, grad profesional superior, normă întreagă de 8h/zi, 40h/săptămână, durată nedeterminată în cadrul Direcției economice, achiziții publice și administrativ – Compartimentul financiar:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul științelor economice;

– vechimea în specialitatea studiilor: minim 7 ani.

Bibliografie/Tematică specifică domeniului financiar:

1Constituția României;
2Ordonanță de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
3Hotărârea de Guvern nr. 89/2020 privind organizarea si funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare;
4Legea contabilităţii nr.82/1991 cu modificările şi completările ulterioare;
5Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
6Ordin M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
7Ordin M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
8OUG nr. 146/2002, Ordonanța de urgență privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările şi completările ulterioare;
9Ordin M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, Norme privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
10Ordin M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completărilor ulterioare;
11Ordin M.F.P. nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completărilor ulterioare.
12Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal TITLUL IV – Impozitul pe venit – CAPITOLUL III – Venituri din salarii și asimilate salariilor; TITLUL V – Contribuții sociale obligatorii; TITLUL VII – Taxa pe valoarea adăugată.  

Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Elena Bărbulescu, consilier principal: Bd. Libertății nr. 14, sector 5, București, telefon: 021.311.20.70 și e-mail elena.barbulescu@adr.gov.ro.

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

DTD

Anunţ de selecţie a auditorilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea procedurii  de selecţie a auditorilor pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a centrului de date aparţinând  ZIPPER SERVICES SRL.,

Citeste mai mult »
DTD

Anunţ de selecţie a auditorilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea procedurii  de selecţie a auditorilor pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a centrului de date aparţinând  Ebm-Papst Automovie &

Citeste mai mult »
Sari la conținut