Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare

Anunț de anulare a concursului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României, programat în data de 25.09.2020

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță anularea concursului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție, programat în data de 25.09.2020.


Erată la anunțul concursului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României care se va organiza în data de 25.09.2020

Bibliografia Direcției Management Financiar și Control din cadrul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, se completează cu următoarele acte normative:

 1. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează, la sediul său din Bulevardul Libertății, nr. 14, sector 5, București, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare, în data de 25.09.2020 ora 10:00 (proba scrisă).

Proba interviului se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel putin calificativul «bine» la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată, în condiţiile Codului administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional se depune la sediul Autorității pentru Digitalizarea României din B-dul Libertății nr. 14 Sector 5, București, la Serviciul juridic și resurse umane, în termen de 20 de zile de la publicarea prezentului anunț, respectiv în perioada 25.08.2020 – 14.09.2020 și va conține în mod obligatoriu:

 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

Bibliografia pentru Serviciul Societatea Informațională:

 1. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare – Partea a VI-a titlul II;
 2. Constituţia României, republicată;
 3. Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată;
 4. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronica, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinul MCSI nr.489/2009 privind autorizarea centrelor de date.

Bibliografia pentru Serviciul Juridic și Resurse Umane:

 1. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare – Partea a VI-a titlul II;
 2. Constituţia României, republicată;
 3. Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată;
 4. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 105/2020 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.

Bibliografia pentru Direcția Management Financiar și Control din cadrul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

 1. http://www.fonduri-ue.ro/legislatie-europeana;
 2. http://www.fonduri-ue.ro/legislatie-europeana;
 3. privind aprobarea schemei de ajutor de minimis care se adresează domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumită „Schemă de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 (actualizat la data de 28 octombrie 2015*);
 4. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informaţională nr. 435/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis care se adresează domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumită „Schemă de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020;
 5. privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii inovative, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b – Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020;
 6. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informaţională nr. 436/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii inovative, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b – Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020;

Notă: pentru toate actele normative, forma valabilă se consideră aceea având toate modificările şi completările ulterioare, până la zi.

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul juridic și resurse umane, telefon 021.313.55.35 sau int. 1061.

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Sari la conținut