Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE SELECȚIE OFERTE pentru închirierea unui spațiu de depozitare mobilier

Autoritatea pentru Digitalizarea României vă invită să depuneți ofertă pentru închirierea unui spațiu de depozitare mobilier.

I.Autoritatea contractantă:

AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMANIEI

Adresa poștală: B-dul. Libertatii nr.14, sector 5, Bucureşti,

Tel.: +40 374541179

Adresa internet: www.adr.gov.ro

Tipul autorității contractante și activitatea principală (activitățile principale): minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitatea principală: Servicii generale ale administrației publice

Adresele de e-mail de la care se pot obține informații suplimentare: achizitii@adr.gov.ro și/sau gabriel.doana@adr.gov.ro.

II. Obiectul achiziției

Obiectul contractului care va fi încheiat ca urmare a finalizării achiziției este închirierea unui spațiu de depozitare.

III. Procedura de atribuire

Procedura de selecție oferte pentru închirierea unui spațiu de depozitare mobilier.

IV. Criteriul de atribuire

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic va fi desemnată pe baza criteriului de atribuire ”prețul cel mai scăzut”.

V. Durata contractului

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de max. 3 luni, până pe data de 31.12.2021, cu posibilitate de prelungire cu maxim 12 luni, până la data de 31.12.2021.

VI. Valoarea maximă estimată

Valoarea maximă estimată a contractului este de 16.500 lei, fără TVA. Valoarea lunară maximă estimată este de 5.500 lei, fără TVA.

VII. Ajustarea prețului contractului

Nu se acceptă ajustarea prețului contractului. Prețul lunar este ferm, și este exprimat în lei.

VIII. Procedura aplicată

Procedura aplicată este Procedura Operațională privind atribuirea contractelor de închiriere a unor spații/imobile necesare funcționării în condiții optime a Autorității pentru Digitalizarea României, aprobată prin Decizia nr. 410/20.09.2021.

IX. Achiziția se finalizează prin: contract încheiat cuofertantul care a transmisoferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

X. Organizarea procedurii

(A). Procedura se desfășoară într-o singură etapă – etapa depunerii ofertei de către ofertanți, ofertă compusă din documentele de calificare, propunerea tehnică, propunerea financiară.

(B). Calendarul estimat al achiziției

(1) Data limită de transmitere a ofertelor: 30/09/2021, ora 14:00.

(2) Data limită de deschidere a ofertelor: 30/09/2021, ora 14:15.

(C). Modalitatea de derulare a şedinţelor:

(1) Şedinţa de deschidere a ofertelor nu este publică. ONAC va transmite procesul-verbal al şedinţei de deschidere către toți ofertanţii care au depus ofertă în termenul limită.

(2) Ședințele de evaluare nu sunt publice.

X. Alte informații

(a) Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 zile

(b) Elementele/condițiile care rămân neschimbate pe întreaga durată a contractului sunt:

– obligațiile pe care operatorul economic și le-a asumat prin propunerea tehnică

– clauzele contractuale

– prețul lunar

XI. Condiții de participare și depunerea ofertei

1. Ofertanții vor transmite oferta astfel:

– în format electronic, la adresa de e-mail gabriel.doana@adr.gov.ro. Se acceptă depunerea ofertei în format PDF, în termenul limită stabilit prin invitația de participare. În funcție de dimensiunea ofertei, se acceptă transmiterea prin mai multe e-mail-uri succesive, dar cu încadrarea tuturor e-mail-urilor în termenul limită stabilit prin invitația de participare.

Termen limită de transmitere a ofertelor: 30/09/2021 ora 14:00.

NOTĂ: Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă.

Neprezentarea propunerii tehnice și/sau financiare are ca efect respingerea ofertei.

Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă. Nu se acceptă prezentarea mai multor oferte de la același ofertant, cu riscul descalificării tuturor ofertelor transmise.

2. Oferta trebuie să respecte condițiile prevăzute în documentația de atribuire și trebuie să cuprindă:

a) Documentele de calificare

b) Propunerea tehnică

c) Propunerea financiară

a) Documente de calificare:

  Nr. crt.Denumire documentPentru persoane juridicePentru persoane fizice
1.Împuternicire/procură, dacă este cazul – Formular 2XX
  2.Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare – Formular 3  X  X
  3.Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 alin (1), art. 167 alin. (1) și art. 167 alin. 1^1 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare – Formular 4  X  X
4.Certficat de înregistrare la Registrul ComerțuluiX
5.Carte de identitate (sau alt document care să ateste identitatea)X
  6.Aprobarea de închiriere a imobilului, dată de organele abilitate, după caz, adunarea generală a acționarilor, consiliul de administrație, dacă este cazul  X  –
  7.Extras de carte funciară (emis cu cel mult 3 luni înaintea depunerii ofertei), din care să rezulte dreptul ofertantului de închiriere al spațiului  X  X
  8.Certificate fiscale pentru spațiul în cauză, care să ateste plata la zi a impozitelor și taxelor la bgetul de stat (ANAF) și la cel local  X  X
  9.Declarație pe propria răspundere că spațiul nu este revendicat, nu este ocupat de alte persoane (fizice sau juridice), nu face obiectul vreunei acțiuni în justiție/litigiu  X  X

b) Propunere tehnică cu mențiunea ”Propunere tehnică”

Ofertantul va întocmi oferta tehnică în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, iar aceasta va fi semnată și stampilată de reprezentantul legal al operatorului economic sau, dacă este cazul, de persoanele împuternicite de către acesta.

Propunerea tehnică va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe întreaga perioadă de valabilitate a ofertei. Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat, complet şi cu toate caracteristicile care definesc solicitările din Caietul de sarcini. De asemenea, ofertantul va anexa la oferta tehnică toatedocumentele justificativecare susţin cele asumate prin aceasta.

Ofertantul are obligația de a elabora și prezenta Propunerea Tehnică astfel încât să respecte specificațiile minime precizate în documentație.

Propunerea tehnică va fi întocmită respectând cerinţele din specificaţiile tehnice prin prezentarea Formularului nr.7, reprezentând un tabel de conformitate prin care ofertantul va prezenta îndeplinirea cerinţelor minime obligatorii solicitate prin specificaţiile tehnice.

Ofertele care nu satisfac corespunzător specificațiile tehnice minime solicitate în Caietul de Sarcini vor fi considerate NECONFORME.

c) Propunere financiară cu mențiunea ”Propunere financiară”

Propunerea financiară va cuprinde:

– formularul de ofertă – Formular nr. 5

– formularul de propunere financiară – tabel centralizator – Formular nr. 6

Prețul lunar, exprimat în lei, fără TVA va cuprinde toate costurile aferente utilizării spațiului de depozitare, inclusiv cheltuielile aferente funcționării utilităților.

NOTĂ: Preţul unitar (chiria lunară) va fi exprimat în lei fără TVA, va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada de derulare a acordului-cadru.

Nerespectarea solicitărilor cu privire la conţinutul propunerii financiare determină declararea acesteia ca fiind INACCEPTABILĂ.

XII. Alte informaţii:

 1. Data până la care se pot solicita clarificări: 27.09.2021
 2. Răspunsul consolidat la solicitările de clarificări va fi publicat pe site-ul ADR la secțiunea Anunțuri și tototdată va transmis către toţi operatorii economici cărora li s-a transmis invitaţia de participare până pe data de 29.09.2021
 3. Toate solicitările de clarificări vor fi transmise prin e-mail la adresa de e-mail gabriel.doana@adr.gov.ro și/sau achizitii@adr.gov.ro
 4. Anexat prezentei se regăsesc: Caietul de sarcini, Formularele, și Modelul de contract.

CAIET DE SARCINI

pentru închirierea unui spațiu de depozitare mobilier

(imobil de tip ”hală/depozit”)

pentru buna funcționare a Autorității pentru Digitalizarea României

1.INTRODUCERE

Prezentul Caiet de sarcini conține specificații tehnice și indicații cu privire la regulile de bază ce trebuie respectate, astfel încât potențialii operatori economici să elaboreze o propunere tehnică corespunzătoare prin raportare la necesitățile autorității contractante.

Cerințele impuse prin prezentul Caiet de sarcini sunt considerate minime și obligatorii.

În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ cuperior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Dacă oferta nu satisface în mod corespunzător cerințele Caietului de sarcini, oferta va fi considerată neconformă.

2. INFORMAȚII GENERALE DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Autoritatea contractantă este AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMANIEI, cu sediul în B-dul. Libertatii nr.14, sector 5, Bucureşti, tel. +40 374541179, cod fiscal RO42283735, e-mail: contact@adr.gov.ro.

3. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul general al achiziției constă în închirierea unui spațiu pentru depozitare produse de mobilier.

În vederea realizării obiectivelor achiziției se solicită un spațiu de depozitare de aproximativ 180-210 mp, într-o locație situată în municipiul București.

4. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de la data semnării de ambele părți până la data de 31.12.2021, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, în aceleași condiții sau condiții mai avantajoase pentru autoritatea contractantă, în funcție de existența necesității și de disponibilitatea fondurilor bugetare.

5. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR TEHNICE MINIMALE ALE SPAȚIULUI CE URMEAZĂ A FI ÎNCHIRIAT

5.1. Spațiul de depozitare trebuie să fie situat în Municipiul București sau la o distanță de maxim 20 km pe sens față de KM 0 (Piața Unirii).

5.2. Locația imobilului trebuie să fie ușor accesibilă și să permită accesul autovehiculelor ușoare, precum și a mașinilor cu gabarit depășit.

5.3. Suprafața utilă a spațiului de depozitare să fie cuprinsă între 125 și 200 mp, spațiu închis și acoperit, cu o înălțime de min. 2,30 m.

5.4. Spațiul de depozitare trebuie să beneficieze de minimum o cale de acces din exterior pentru autovehicule.

5.5. Spațiul oferit spre închiriere trebuie să fie dispus într-o singură locație, și poate fi compus din maxim 2 încăperi/depozite.

5.6. Spațiul să poată fi exploatat în mod autonom în raport cu alți utilizatori.

5.7. Regimul de înălțime al spațiului de depozitare: exclusiv parter.

5.8. Suprafața de depozitare (pardoseala) să fie cel puțin betonată.

5.9. Starea tehnică a imobilului să fie foarte bună, atât la interior, cât și la exterior, și să nu prezinte risc (inclusiv seismic)/pericol public.

5.10. Spațiul trebuie să respecte cerințele normativelor pentru prevenirea și stingerea incendiilor și cele ale normativelor/normelor antiseismice. (autorizație ISU)

5.11. Spațiul închiriat sau incinta în care se află depozitul să beneficieze de pază permanentă pe perioada derulării locațiunii.

5.12. Spațiul de depozitare să fie branșat la rețeaua electrică.

5.13. Spațiul de depozitare să beneficieze de servicii de salubrizare.

5.14. Spațiul de depozitare să fie dotat cu toate instalațiile electrice necesare iluminării acestuia (întrerupătoare și corpuri de iluminat – montate și funcționale).

5.15. Spațiul de depozitare să fie disponibil pentru a fi închiriat pe o perioadă de minim 1 an, cu posibilitatea de prelungire.

5.16. Spațiul de depozitare să fie funcțional, finalizat și finisat la interior și exterior, igienizat la monentul semnării procesului-verbal de predare-primire.

5.17. Locatorul va efectua toate lucrările de igienizare necesare pentru asigurarea depozitării corpurilor de mobilier în condiții optime, și este răspunzător dacă mobilierul se degradează datorită faptului că spațiul nu este igienizat corespunzător.

5.18. Orice lucrare de renovare, reparație (inclusiv cele curente sau locative), ulterioare încheierii contractului, efectuate pentru ca imobilul să corespundă permanent cerințelor autorității contractante, se vor realiza de către locator.

5.19. Ofertanții participanți la procedură vor asigura, pe perioada de evaluare a ofertelor, accesul comisiei de evaluare/reprezentanților autorității contractante în spațiul propus spre închiriere, în vederea certificării cerințelor tehnice. Accesul se va efectua în prezența unui reprezentant al ofertantului, ca urmare a stabilirii datelor de comun acord.

5.20. Ofertantul are obligația de a desemna cel puțin o persoană din partea sa, care va ține legătura cu comisia de evaluare prin participarea la ședințele de negociere a aspectelor tehnice și financiare ale viitorului contract. 

5.21. Spațiul poate fi proprietatea unei persoane fizice și/sau juridice, și trebuie deținut în mod legal.

5.22. În cazul în care ofertantul nu este proprietarul spațiului oferit spre închiriere, acesta va prezenta atît actul de proprietate, cât și actul în baza căruia deține dreptul de folosință din care să rezulte și dreptul de subînchiriere pe o durată de cel puțin 1 an.

5.23. Spațiul și terenul aferent trebuie să nu fie revendicat, să nu fie ocupat de alte persoane (fizice sau juridice), să nu facă obiectul vreunei acțiuni în justiție/litigiu sau a unor măsuri asiguratorii ori garanții imobiliare, și să poată fi pus la dispoziția autorității contractante în termen de cel mult 5 zile de la data semnării contractului.

5.24. Spațiul de depozitare trebuie să asigure un microclimat caracterizat prin temperaturi cuprinse între 15 – 35°C.

6. DOCUMENTE DE CALIFICARE OBLIGATORII

  Nr. crt.Denumire documentPentru persoane juridicePentru persoane fizice
1.Împuternicire/procură, dacă este cazulXX
  2.Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare – Formular nr. 1  X  X
  3.Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 alin (1), art. 167 alin. (1) și art. 167 alin. 1^1 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare – Formular nr. 2  X  X
4.Certficat de înregistrare la Registrul ComerțuluiX
5.Carte de identitate (sau alt document care să ateste identitatea)X
  6.Aprobarea de închiriere a imobilului, dată de organele abilitate, după caz, adunarea generală a acționarilor, consiliul de administrație  X  –
  7.Extras de carte funciară (emis cu cel mult 3 luni înaintea depunerii ofertei), din care să rezulte dreptul ofertantului de închiriere al spațiului  X  X
  8.Certificate fiscale pentru spațiul în cauză, care să ateste plata la zi a impozitelor și taxelor la bgetul de stat (ANAF) și la cel local  X  X
  9.Declarație pe propria răspundere că spațiul nu este revendicat, nu este ocupat de alte persoane (fizice sau juridice), nu face obiectul vreunei acțiuni în justiție/litigiu  X  X

7. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire pentru ofertanții care îndeplinesc cerințele minime va fi prețul cel mai scăzut.

Chiria lunară trebuie să includă toate costurile, precum și cele privind paza halei/depozitului, utilitățile, funcționarea tuturor sistemelor de utilități, alte sisteme, mentenanța, orice reparații (inclusiv cele curente sau locative), eventualele reînnoiri ale autorizațiilor, etc. Nu se acceptă costuri suplimentare.

Chiria lunară are caracter ferm și nu se modifică pe toată durata valabilității contractului.

Propunerea financiară va fi exprimată în lei și va cuprinde costurile privind chiria lunară.

8. PREDAREA ÎN FOLOSINȚĂ A SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT

Spațiul va fi pus la dispoziția Autorității contractante în maximum 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului, cu toate dotările/amenajările necesare utilizării conform destinației, pe bază de proces verbal de predare-primire, în care se va menționa spațiul cu dotările sale și starea tehnică.

9. PREZENTAREA OFERTEI

9.1.Prezentarea propunerii tehnice

Ofertantul va detalia în propunerea tehnică modul în care imobilul corespunde cerințelor, ținând cont de următoarele aspecte:

a) Descrierea generală a spațiului de închiriat

b) Descrierea detaliată a modului de îndeplinire a tuturor caracteristicilor tehnice minimale ale spațiului de depozitare ce urmează a fi închiriat (punctele 5.1 – 5.24 din prezentul caiet de sarcini)

c) Alte prevederi/facilități oferite (dacă este cazul)

Anexat propunerii tehnice, se pot prezenta orice alte documente relevante pentru susținerea celor prezentate în ofertă.

9.2. Prezentarea propunerii financiare

Prețul ofertei reprezintă chiria pentru perioada derulării contractului (3 luni) și va fi exprimat în lei, fără TVA, respectiv cu TVA, dacă este cazul.

Prețul ofertei trebuie să includă toate costurile, precum și cele privind paza halei/depozitului, utilitățile, funcționarea tuturor sistemelor de utilități, alte sisteme, mentenanța, orice reparații (inclusiv cele curente sau locative), eventualele reînnoiri ale autorizațiilor, etc. Nu se acceptă costuri suplimentare.

Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de instituție publică, nu plătește comision (imobiliar sau orice alt tip de comision/taxă) unei eventuale agenții imobiliare, care se va prezenta cu ofertă.

Ofertanții nu trebuie să își cuprindă sau să își evidențieze în cadrul propunerii lor financiare costurile aferente unui eventual comision plătit către o agenție imobiliară pentru publicitate/reprezentare/intermediere, etc.

Orice chestiuni referitoare la comisioane/taxe, sunt strict între ofertant și agenția imobiliară.

10. PLĂTI

De la semnarea contractului de către ultima parte și până la predarea în folosință efectivă a imobilului, consemnată prin încheierea procesului verbal de predare-primire, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, nu se va plăti chirie.

Plata chiriei se va face lunar de către locatar către locator numai de la momentul predării în folosință efectivă a spațiului.

Locatorul va emite factura de chirie în lei, pentru luna în curs, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii următoare.

Factura emisă de locator va fi plătită de locatar prin ordin de plată în contul locatorului deschis la Trezorerie conform legislației în vigoare la data plății, respectiv maximum 30 de zile calendaristice de la data înregistrării facturii.

Pe întreaga perioadă a contractului de închiriere prețul chiriei totale lunare în lei este ferm, nu va putea fi majorat sau indexat.

MODELE FORMULARE

Fiecare operator economic/persoană fizică care participă la procedura de selecție a ofertelor pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spațiu de depozitare are obligația de a prezenta formularele completate în mod corespunzător în conformitate cu documentația de atribuire, semnate de persoanele autorizate.

Formularul 1Scrisoare de înaintare
Formularul 2Împuternicire
Formularul 3Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
Formularul 4Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 alin. (1), 167 alin. (1) şi art. 167 alin. (1^1) din Legea 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare
Formularul 5Formularul de Propunere Financiară
Formularul 6Tabel centralizator – ofertă financiară
Formularul 7Formular Propunere Tehnică

Formular nr. 1

  OPERATORUL ECONOMIC/PERSOANA FIZICĂ ___________________ (denumire / sediu )Înregistrat la sediul autorităţii contractante     nr.________data___________ora_____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către

Autoritatea pentru Digitalizarea României

Adresa: B-dul Libertății nr. 14, Sector 5, Localitatea: București

Ca urmare a anunțului/ invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii de selecție a ofertelor pentru atribuirea  contractului de închiriere spațiu de depozitare,

noi __________________________________ (denumirea/ numele operatorului economic/numele persoanei fizice), cod unic de înregistrare (CUI)______________________, număr de ordine în Registrul Comerțului _______________________  vă transmitem alăturat următoarele:

a) oferta, în original;

b) documentele care însoţesc oferta;

Ne asumăm, fără obiecţiuni, clauzele contractuale ale modelului de de contract astfel cum au fost anexate la invitația de participare.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________                                    

Cu stimă,

Operator economic/Persoana fizică,

……………………………..                                                          


Formularul nr.2

OPERATOR ECONOMIC

_______________________ (denumire)

ÎMPUTERNICIRE

            Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de……………….., la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), cu sediul în …………………………….. (adresa operatorului economic),  CUI nr. ….., CIF nr. ……, împuternicesc prin prezenta pe Dl./ Dna. ………………….……, domiciliat(a) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ………………………., la data de …………, CNP ……………………., avand funcția de …………………………, să ne reprezinte la procedura de selecție oferte pentru atribuirea contractului de închiriere spațiu depozitare, organizată de Autoritatea pentru Digitalizarea României și să semneze, urmatoarele documente:

1. oferta;

2. documentele de calificare;

3. răspunsurile la clarificări;

4. orice altă corespondență cu Autoritatea Contractantă pe parcursul procedurii de atribuire.

            Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.

            Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a Autorității contractante referitoare la excluderea din procedură pentru atribuirea contractelor de achizitie publică.

Subsemnatul,____________________________________________, având datele de identificare: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în scopul depunerii ofertei la procedura de selecție oferte pentru atribuirea contractului de închiriere spațiu depozitare, organizată de Autoritatea pentru Digitalizarea României, iar aceste date corespund realităţii.

Data: ……………………                                                                                                      

Denumirea mandantului reprezentată legal prin S.C. _________________________

                                                                                       (numele persoanei împuternicite)               având funcția de ________________________                                                             

                                            (Functie)

______________________________

(semnătura persoanei împuternicite)                                                                                                                                                              __________________________

(Semnătura autorizată şi stampilă)


Formularul nr. 3

Operator economic/Persoana fizică,

________________________

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, din

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

Subsemnatul ……………………… (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant legal/împuternicit al ………………………………………………………, declar pe propria răspundere, în calitate de ofertant la procedura de selecție a ofertelor pentru atribuirea contractului de închiriere spațiu depozitare, organizată de Autoritatea pentru Digitalizarea României, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 164 din legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:

  a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale aplicabile;

  b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale aplicabile;

  c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale aplicabile;

  d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale aplicabile;

  e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale aplicabile;

  f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale aplicabile;

  g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.

Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Operator economic/ Persoana fizică,

Data: [ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________,

(semnătura şi ştampilă),

în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________ (denumire/nume operator economic/persoana fizică)


Formularul nr. 4

OPERATOR ECONOMIC

  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 alin. (1)

167 alin. (1), 167 alin. (1^1)

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

Subsemnatul(a)……………………………………………………… [se inserează numele operatorului economic persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de selecție a ofertelor pentru atribuirea contractului de închiriere spațiu depozitare, organizată de Autoritatea pentru Digitalizarea României, declar pe proprie răspundere că:

Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) și art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, respectiv:

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;

b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea;

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;

g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecție;

i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire.  

Declar că nu mă aflu în situaţia de excludere prevăzută de art. 167 alin. (1^1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

a) Ofertanții, asociații, subcontractanţii și terții susținători au obligaţia să prezinte datele de identificare a deţinătorilor/beneficiarilor reali ai acţiunilor la purtător în situaţia în care forma de organizare a operatorului economic (ofertant/terţ susţinător/subcontractant) la procedură este de societate pe acţiuni, cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător. În conformitate cu prevederile art. 53 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentantul legal al operatorului economic va depune o declaraţie pe proprie răspundere cu privire la deţinătorii/beneficiarii reali ai acţiunilor la purtători. Dacă este cazul, declaraţia se va anexa la prezenta declaraţie.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Operator economic/persoana fizică,

Data: [ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________

                                                       (denumire/nume operator economic)


Formularul nr. 5

OPERATOR ECONOMIC/PERSOANA FIZICĂ

________________________________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către,

Autoritatea pentru Digitalizarea României

 • Examinând documentația de atribuire, noi, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului …………………………………………………………………………..,

                                                             (denumirea/numele ofertantului)

ne oferim că, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să închiriem spațiul cu suprafața de …………… mp, de la adresa ………………………………………………………. pentru o perioadă de 3 luni, pentru suma de  ……………………………………………….lei, exclusiv TVA, la care se                                         

                                               (suma în litere şi în cifre)

adaugă taxa pe valoarea adăugată  (TVA) în valoare de ………………………lei.

                                                                                 (suma în litere şi în cifre)     

2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de …………………zile,  respectiv până la data de …………………… şi ea va rămâne

   (durata în litere şi cifre)                                                                                         (ziua/luna/anul)   

obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.                                                                       

3. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament între noi.

4. Precizăm că:

⃞  nu depunem oferta alternativă.

             (se bifează opţiunea corespunzătoare)

               5. Întelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi, dacă nu respectă cerințele specificate în caietul de sarcini.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

                                                             (semnătura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

                                                                                  (denumirea/numele operator economic

OPERATOR ECONOMIC/PERSOANA FIZICĂ________________(denumirea/numele)


Formularul nr.6

OPERATOR ECONOMIC/PERSOANĂ FIZICĂ

_____________________________________

(denumirea, numele)

Tabel centralizator

Anexa la OFERTA FINANCIARĂ

pentru  închiriere spațiu depozitare de către

Autoritatea pentru Digitalizarea României

  Nr. crt.  Adresă spațiu de depozitare  U.M.  CantitatePreț unitar (chirie lunară) Lei, fără TVAPreț total (chirie pentru 3 luni) Lei, făra TVA
1Spațiu de depozitare situat la adresa ………………… (se va specifica adresa completă a spațiului de depozitare)  lună  3  

Operator economic/Persoană fizică,

…………………………..

(numele reprezentantului legal în clar)(semnătură autorizată)

Data……………………………..        


Formularul nr. 7

OPERATOR ECONOMIC/PERSOANA FIZICĂ

________________________________________

(denumirea/numele)

PROPUNERE TEHNICĂ

pentru închiriere spațiu depozitare

Către,

Autoritatea pentru Digitalizarea României

Prezenta propunere tehnică stabilește condițiile tehnice pe care le va îndeplini spațiul de depozitare propus spre închiriere.

Nr. crt.  Cerința minimă din caietul de sarciniInformații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime din caietul de sarcini
1.Spațiul de depozitare trebuie să fie situat în Municipiul București sau la o distanță de maxim 20 km pe sens față de KM 0 (Piața Unirii). 
2.Locația imobilului trebuie să fie ușor accesibilă și să permită accesul autovehiculelor ușoare, precum și a mașinilor cu gabarit depășit. 
3.Suprafața utilă a spațiului de depozitare să fie cuprinsă între 125 și 200 mp, spațiu închis și acoperit, cu o înălțime de min. 2,30 m. 
4.Spațiul de depozitare trebuie să beneficieze de minimum o cale de acces din exterior pentru autovehicule. 
5.Spațiul oferit spre închiriere trebuie să fie dispus într-o singură locație, și poate fi compus din maxim 2 încăperi/depozite. 
6.Spațiul să poată fi exploatat în mod autonom în raport cu alți utilizatori. 
7.Regimul de înălțime al spațiului de depozitare: exclusiv parter. 
8.Suprafața de depozitare (pardoseala) să fie cel puțin betonată 
9.Starea tehnică a imobilului să fie foarte bună, atât la interior, cât și la exterior, și să nu prezinte risc (inclusiv seismic)/pericol public. 
10.Spațiul trebuie să respecte cerințele normativelor pentru prevenirea și stingerea incendiilor și cele ale normativelor/normelor antiseismice (autorizație ISU). 
11.Spațiul închiriat sau incinta în care se află depozitul să beneficieze de pază permanentă pe perioada derulării locațiunii. 
12.Spațiul de depozitare să fie branșat la rețeaua electrică. 
13.Spațiul de depozitare să beneficieze de servicii de salubrizare. 
14.Spațiul de depozitare să fie dotat cu toate instalațiile electrice necesare iluminării acestuia (întrerupătoare și corpuri de iluminat – montate și funcționale). 
15.Spațiul de depozitare să fie disponibil pentru a fi închiriat pe o perioadă de minim 1 an, cu posibilitatea de prelungire. 
16.Spațiul de depozitare să fie funcțional, finalizat și finisat la interior și exterior, igienizat la monentul semnării procesului-verbal de predare-primire. 
17.Locatorul va efectua toate lucrările de igienizare necesare pentru asigurarea depozitării corpurilor de mobilier în condiții optime, și este răspunzător dacă mobilierul se degradează datorită faptului că spațiul nu este igienizat corespunzător. 
18.Orice lucrare de renovare, reparație (inclusiv cele curente sau locative), ulterioare încheierii contractului, efectuate pentru ca imobilul să corespundă permanent cerințelor autorității contractante, se vor realiza de către locator. 
19.Ofertanții participanți la procedură vor asigura, pe perioada de evaluare a ofertelor, accesul comisiei de evaluare/reprezentanților autorității contractante în spațiul propus spre închiriere, în vederea certificării cerințelor tehnice. Accesul se va efectua în prezența unui reprezentant al ofertantului, ca urmare a stabilirii datelor de comun acord. 
20.Ofertantul are obligația de a desemna cel puțin o persoană din partea sa, care va ține legătura cu comisia de evaluare prin participarea la ședințele de negociere a aspectelor tehnice și financiare ale viitorului contract.  
21.Spațiul poate fi proprietatea unei persoane fizice și/sau juridice, și trebuie deținut în mod legal. 
22.În cazul în care ofertantul nu este proprietarul spațiului oferit spre închiriere, acesta va prezenta atît actul de proprietate, cât și actul în baza căruia deține dreptul de folosință din care să rezulte și dreptul de subînchiriere pe o durată de cel puțin 1 an. 
23.Spațiul și terenul aferent trebuie să nu fie revendicat, să nu fie ocupat de alte persoane (fizice sau juridice), să nu facă obiectul vreunei acțiuni în justiție/litigiu sau a unor măsuri asiguratorii ori garanții imobiliare, și să poată fi pus la dispoziția autorității contractante în termen de cel mult 5 zile de la data semnării contractului. 
24.Spațiul de depozitare trebuie să asigure un microclimat caracterizat prin temperaturi cuprinse între 15 – 35°C. 

  Data: ………………………

Operator economic,

…………………………………………..

                                                                  (semnătura autorizată şi ştampila societăţii)

MODEL CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR. ………………………… 

 1. PĂRTILE CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie, astăzi ………….. cu începere din data de ……….. între:

1.1. ………………………….., cu sediul în …………………………………………………………………., nr. telefon ……………………, fax ……………………. , e-mail ………………… nr. de inreg. în registrul comerțului ……………………………….., cod fiscal …………………………, reprezentată prin …………………………… , avînd funția de …………………….. , în calitate de Proprietar pe de o parte,

și

1.2. AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI, cu sediul în București, Bd. Libertății nr. 14, sector 5, nr. telefon 021.311.20.70, fax 021.305.28.99, email contact@adr.gov.ro, cod fiscal RO42283735, cont RO58TREZ7050G330800XXXX, deschis la Trezoreria Sector 5 , reprezentat prin …………………………. având funcția de ………………, în calitate de Chiriaș, pe de altă parte.

Având în vedere că:

 1. Proprietarul este proprietarul spațiului situat în ………, ……….., …………, …………., ……….., ………….., județul …………., deținut de proprietar în baza actului de proprietate/ contract de vânzare-cumpărare nr. …………………;
 2. Chiriașul și-a exprimat intenția de a închiria Spațiul mai sus menționat, prin negociere cu proprietarul;
 3. Intenția comună a părților semnatare este să își exercite cu bună-credință drepturile la care sunt îndreptățite și să-și execute cu bună-credință obligațiile pe care și le vor asuma prin prezentul Contract de închiriere (denumit în cele ce urmează ”Contractul”) și că vor depune toate diligențele necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice diferend apărut în legătura cu validitatea prezentului contract de închiriere sau rezultate din interpretarea, executarea și/sau încetarea acestuia.

Părțile declară pe propria răspundere și garantează că:

 1. obligațiile care le revin în temeiul prezentului Contract sau a oricărui alt acord prevăzut de și/sau încheiat în temeiul acestui Contract sunt valabile, angajante și pot fi puse în executare împotriva lor, potrivit termenelor care au fost asumate;
 2. executarea de către Părți a Contractului nu intră în conflict cu: (i) nici un tratat, lege sau reglementare, hotărâre a unei instanțe judecătorești sau arbitrale de care părțile sunt ținute, (ii) niciun alt contract în care părțile sunt parte, implicit niciun contract care să condiționeze și/sau să interzică închirierea Spațiului, (iii) nici o prevedere a regulamentului de organizare și funcționare a fiecărei părți;
 3. ființează și funcționează în mod legal, iar elementele de identificare ale părților sunt cele inserate în preambulul Contractului;
 4. semnatarii prezentului Contract declară că au toate autorizațiile și/sau împuternicirile necesare sunt în conformitate cu legea română, iar persoanele semnatare au capacitatea de a angaja în mod valabil persoana juridică pe care o reprezintă;
 5. Proprietarul garantează Chiriașului că, la data semnării Contractului, are toate documentele, avizele și acordurile necesare semnării și înregistrării prezentului Contract de închiriere oriunde va fi necesar și le va menține valabile pe toată durata Contractului;
 6. Proprietarul declară că este proprietarul Spațiului pe care îl va închiria Chiriașului conform contractului de vanzare-cumparare ……………..
 7. La data semnării prezentului Contract, pe adresa Spațiului nu figurează înregistrată nici o formă legală de desfășurare a vreunei activități de către terți (punct de lucru, sediu social etc.), cu excepția punctului de lucru al Proprietarului.

Prezentul Contract, împreună cu anexele sale reprezintă, în forma și conținutul în care se semnează, întregul acord, înțelegerea deplină, finală și completă a părților.

Prin acord, Părțile au hotărât să încheie prezentul Contract de închiriere, cu respectarea următoarelor clauze:

2. DEFINIȚII

 1. Act adițional – document prin care se modifică termenii și condițiile prezentului contract, conform prevederilor legale;
 2. Proprietar și Chiriaș – părțile contractante, așa cum sunt acestea denumite în prezentul contract;
 3. Caz fortuit – eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs;
 4. Conflict de interese orice situaţie influenţând capacitatea Proprietarului de a exprima o opinie obiectivă și imparțială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor chiriașului;
 5. Data semnării reprezintă data semnării prezentului contract de către ultima dintre părțile semnatare;
 6. Data intrării în vigoare reprezintă momentul semnării contractului subsecvent de ambele părţi;
 7. Forță majoră – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil independent de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului subsecvent și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către una dintre părți și include calamități, greve sau alte perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Părților și care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligență;
 8. În scris – reprezintăorice comunicare în formă scrisă, indiferent de modalitatea de transmitere (fax, poștă/curierat, e-mail), însoțită de confirmare de primire;
 9. Penalitate suma de bani plătibilă de către una dintre părțile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din contract, în caz de neîndeplinire a unei părți a contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligațiilor, astfel cum s-a stabilit prin documentele contractului;
 10. Prejudiciu paguba produsă Chiriașului de către Proprietar prin neexecutarea/executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor stabilite în sarcina sa prin contract;
 11. Valoarea contractului este calculată prin însumarea produsului dintre cantitățile care fac obiectul contractului şi prețurile unitare ofertate de Proprietar;
 12. Valoarea facturii reprezintă valoarea în lei calculată pentru serviciile prestate de către Proprietar;
 13. Zile zile calendaristice, cu excepția situațiilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul Contractului îl constituie stabilirea condițiilor în care Proprietarul închiriază, iar Chiriașul ia cu chirie Spațiul închiriat, cu suprafața de ……….. mp. Odată cu spațiul închiriat se asigură Chiriașului dreptul de folosință a spațiilor comune necesare accesului, acordând chiriașului un drept de folosință limitată în condițiile prezentului contract.

3.2. Predarea-primirea spațiului închiriat se efectuează pe bază de proces-verbal încheiat între Părți, care constituie Anexa nr.1 la prezentul contract, în care se va consemna în mod detaliat starea în care se afla Spațiul.

4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Prezentul contract se încheie cu începere de la data de …………………, până la data de  31.12.2021 inclusiv, cu posibilitate de prelungire prin acte adiționale cu maxim 12 luni.

4.2. Partea interesată poate solicita în scris prelungirea contractului, cu cel puțin 15 zile înaintea expirării datei contractuale.

4.3. În cazul în care Părțile nu convin prelungirea contractului, Chiriașul este obligat să părăsească spațiul închiriat la expirarea termenului contractual.

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

5.1. Documentele contractului sunt:

a) oferta, inclusiv solicitările de clarificări și răspunsurile la solicitările de clarificări;

b) caietul de sarcini;

c) proces-verbal de predare-primire – Anexa nr. 1;

d) proces-verbal de restituire – Anexa nr. 2.

6. VALOAREA CONTRACTULUI

6.1. Valoarea contractului aferență închirierii spațiului pe întreaga durată a Contractului este de ………….. lei, la care se adaugă TVA în valoare de …….. lei.

Valoarea totală cu TVA a contractului este de ………………… lei.

7. FACTURAREA ŞI PLĂŢILE CONTRACTULUI SUBSECVENT

7.1. Plata chiriei se va face lunar. Plățile lunare vor fi efectuate în lei.

7.2. Plăţile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face numai după primirea facturii.

7.3. Plata se face, prin virament bancar, în baza facturii emisă de către Proprietar, pentru suma la care este îndreptățit, conform prevederilor contractuale, în contul deschis de Proprietar la Trezorierie.

7.4. Plata chiriei se va efectua de către Chiriaș în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, cel târziu la 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii fiscale.

7.5. Dacă factura are elemente eronate și/sau erori de calcul identificate de Chiriaș și sunt necesare revizuiri, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Proprietarului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.

8. AJUSTAREA PREŢULUI

8.1 Preţurile unitare sunt ferme şi nu pot fi ajustate pe toată perioada de derulare a contractului.

9. FOLOSINȚA SPAȚIULUI

9.1. Prin prezentul Contract, Proprietarul transmite chiriașului un drept de folosință  asupra Spațiului închiriat.

9.2. Chiriașul este obligat sa folosească Spațiul închiriat  cu prudență și diligența unui proprietar, potrivit destinației sale.

9.3. Reparațiile locative, de întreținere curentă, sunt în sarcina Proprietarului.

10. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI

10.1. Proprietarul se obligăsă predea Spațiul închiriat Chiriașului pe baza unui proces-verbal de predare primire.

10.2. Proprietarul se obligăsă respecte termenul pentru care a fost închiriat Spațiul.

10.3. Proprietarul se obligăsă asigure chiriașului liniștita și utila folosință a Spațiului închiriat pe toată durata de valabilitate a contractului.

10.4. Proprietarul se obligăsă mențină Spațiul închiriat în stare corespunzătoare de folosință pe toată durata de valabilitate a contractului, conform destinației și cu respectarea calităților convenite de Părți. În acest scop, Proprietarul este obligat sa efectueze, pe cheltuiala sa, toate reparațiile necesare pentru a menține Spațiul  în stare corespunzătoare de întrebuințare pe toată durata Contractului, conform destinației Spațiului închiriat.

10.5. Proprietarul se obligăsă pună la dispoziția Chiriașului, la data semnării Contractului, următoarele documente: (i) copia actelor care atestă dreptul de proprietate al Chiriașului asupra spațiului închiriat; (ii) copia documentației cadastrale ale spațiului închiriat; (iii) un certificat fiscal al Spațiului închiriat care să ateste inexistența unor creanțe bugetare.

10.6. Proprietarul se obligăsă asigure suport Chiriașului, prin punerea la dispoziția acestuia a oricăror documente solicitate de către autorități, ori de câte ori se va impune, pe toată durata de valabilitate a Contractului, în vederea notării în cartea funciară a dreptului de locațiune al Chiriașului.

10.7. Proprietarul se obligăsă asigure accesul la utilități și să nu întreprindă nicio acțiune de natură a întrerupe furnizarea utilităților (ex: apa, electricitate, agent termic etc.) aferente Spațiului închiriat, pe perioada de valabilitate a Contractului.

10.8. Proprietarul se obligăsă plătească toate datoriile ce îi revin potrivit legii, în calitate de Proprietar (impozite și alte sarcini de natură fiscală), precum și cota parte aferentă serviciilor/utilităților părților comune ale imobilului care conține Spațiul închiriat.

11. OBLIGATIILE CHIRIAȘULUI

11.1. Chiriașul se obligăsă preia Spațiul închiriat la data semnării procesului-verbal de predare-primire.

11.2. Chiriașul se obligăsă plătească  chiria în cuantumul și la termenele stabilite în prezentul Contract.

11.3. Chiriașul se obligăsă nu schimbe destinația Spațiului închiriat fără acordul scris al Proprietarului.

11.4. Chiriașul se obligăsă nu cesioneze Contractul și să nu subînchirieze Spațiul închiriat sau vreo parte a Spațiului închiriat fără acordul scris al proprietarului.

11.5. Chiriașul se obligăsă întrețină Spațiul închiriat ca un bun proprietar și să nu efectueze nici un fel de acte care ar putea conduce la deteriorarea acestuia, în caz contrar fiind obligat la plata echivalentului lor la încetarea Contractului.

11.6.Chiriașul se obligăsă permită examinarea Spațiul închiriat de către Proprietar la intervale de timp rezonabile în raport cu natura și destinația bunului, precum și de către cei care doresc să îl cumpere sau care, la încetarea Contractului, doresc să îl ia în locațiune, fără însă ca prin aceasta să i se cauzeze o stânjenire nejustificată a folosinței bunului.

11.7. Chiriașul se obligăsă restituie Spațiul închiriat la încetarea contractului în starea în care i-a fost predat, exceptând uzura normală, pe bază de proces–verbal de restituire încheiat între Părți.

11.8. Chiriașul se obligăsă respecte normele în vigoare privind prevenirea și stingerea incendiilor.

11.9. Chiriașul va fi răspunzător pentru orice stricăciune adusă Spațiului închiriat rezultată din utilizarea necorespunzătoare a acestuia. Chiriașul va răspunde față de proprietar și față de orice altă persoană pentru prejudiciile cauzate prin producerea unor incendii în spațiul închiriat.

12.ÎNCETAREA CONTRACTULUI

12.1. Prezentul contract va înceta:

12.1.1. La expirarea termenului contractual pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu convin prelungirea acestuia prin acord expres de voință;

12.1.2. Prin acordul părților;

12.1.3. Prin vânzarea spațiului închiriat;

12.1.4. Prin rezilierea acestuia în caz de neexecutare culpabilă a obligațiilor contractuale de către una din Părți;

12.1.5. Prin denunțarea unilaterală ce se face cu un preaviz de 90 zile de către partea interesată;

12.1.6. În caz de forță majoră, așa cum este definită de legea română;

12.1.7. În urma pieirii Spațiului închiriat.

12.2. Prezentul contract se desființează de drept, fără somație și fără punere în întârziere, dacă în termen de 30 zile de la data scadenței plății chiriei, Chiriașul nu a efectuat în mod valabil plata integrală.

12.3. Chiriașul se obligă să elibereze și să permită reintrarea Proprietarului în posesia Spațiului închiriat la data încetării Contractului. Părțile vor întocmi și vor semna procesul verbal de restituire, care constituie Anexa nr.3 la prezentul Contract,  în care vor descrie în mod detaliat starea în care Chiriașul a restituit imobilul.

13. COMUNICAREA ÎNTRE PĂRȚI

13.1. Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract se redactează în scris şi se depune personal de parte (Chiriaș, Proprietar) sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin servicii de curierat dacă se asigură confirmarea primirii documentului.

13.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

13.3. Orice document în format letric sau electronic trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

13.4. Reprezentanţii autorizaţi ai Părţilor desemnaţi sunt:

13.4.1. Reprezentantul Chiriașului desemnat pentru monitorizarea implementării contractului este:

Reprezentant: …………………………………….., funcţia: ………………………………………., telefon: …………………., adresa de e-mail: ………………………………

13.4.2. Reprezentantul Proprietarului pentru implementarea contractului este:

Reprezentant: ……………, funcţia ……………….., telefon: ………….., adresa de e-mail: …………….

13.5. Înlocuirea reprezentanţilor desemnaţi la art. 13.4. se face prin notificare cu respectarea prevederilor art. 13.1.

13.6. Prezentul contract poate fi modificat prin acordul scris al Chiriașului şi al Proprietarului, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

14. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

14.1. Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum și cu respectarea legislației naționale în materie, realizării scopului contractului, precum și în scop statistic.

14.2. Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679 / 2016, vor fi prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.

14.3. Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu caracater personal, fie că este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau transfer către terți ori publicare pe surse publice interne sau externe.

14.4. Părțile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale toate condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor cu caracter personal.

14.5. Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității prelucării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.

14.6. Părțile contractuale, prin reprezentații desemnați să prelucreze datele cu caracter personal din actualul contract și acte adiționale, în îndeplinirea scopului principal sau secundar al prezentului contract sau al actelor adiționale, vor întocmi evidențele activităților de prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE) nr. 679/2016, precum și a consimțământului persoanelor vizate făcând dovada acestora în scris și format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de către A.N.S.P.D.C.P.

15. CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE

15.1. Părțile se obligă să nu dezvăluie, furnizeze sau utilizeze în mod necorespunzător informațiile de care au luat cunoștință pe parcursul derulării procedurii inițiate pentru încheierea Contractului, precum și în timpul și pe parcursul derulării prezentului Contract, indiferent de suportul informațiilor prin care acestea au fost dezvăluite.

15.2. Obligația de confidențialitate nu va subzista în cazul în care datele/informațiile rezultate din și în legătură cu prezentul contract vor fi solicitate și comunicate unei autorități publice și/sau terților potrivit prevederilor legale.

16. ALTE CLAUZE

16.1. Forța majoră înlătură răspunderea părții care o invocă. Cazul fortuit nu este cauza exoneratoare de răspundere pentru partea care îl invocă.

16.2. Prezentul Contract va putea fi amendat ori modificat numai prin act adițional semnat de către reprezentanții autorizați ai ambelor Părți. Orice act adițional încheiat de părți va face parte integrantă din Contract.

16.3. În ipoteza în care o parte a unei clauze este considerată nelegală, nulitatea nu va afecta decât acea parte a clauzei, restul dispozițiilor rămânând pe deplin aplicabile.

16.4. Dispozițiile prezentului Contract se completează cu prevederile Codului civil, cu toate reglementările legale în vigoare referitoare la contractele de închiriere, inclusiv prevederile reglementărilor fiscale.

17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

17.1 Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice situație litigioasă apărută în legătură cu îndeplinirea contractului.

17.2 În termen de maximum 5 zile de la apariţia unui potențial litigiu, părţile se vor notifica reciproc în scris asupra conduitei adoptate, precum şi cu privire la soluţiile propuse pentru rezolvarea acestuia. Fiecare parte are obligaţia de a răspunde în termen de 5 zile de la cererea transmisă de cealaltă parte referitor la soluţionarea pe cale amiabilă a disputei. În cazul în care vor considera necesar, părţile se pot întâlni în scopul soluţionării aspectelor divergente.

17.3 Dacă după 5 zile de la începerea acestor tratative directe, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă referitoare la contract, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţa judecătorească competentă, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

19. LEGEA APLICABILĂ SI LIMBA CONTRACTULUI

19.1. Legea care guvernează acest contract şi în conformitate cu care acesta este interpretat este legea română.

19.2. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

20. DISPOZIŢII FINALE

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ……………..,  în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și un exemplar pentru înregistrare la organele fiscale.

           CHIRIAȘ                                                                               PROPRIETAR

     AUTORITATEA PENTRU                                                 …………………………………………..

   DIGITALIZAREA ROMÂNIEI

Anexa nr. 1

Proces-verbal de predare–primire

pentru spațiul de depozitare situat în ……………….., str. ………………….., nr. …………, județ ……………

Partile contractante:

1.1. ………………………….., cu sediul în …………………………………………………………………., nr. telefon ……………………, fax ……………………. , e-mail ………………… nr. de inreg. în registrul comerțului ……………………………….., cod fiscal …………………………, reprezentată prin …………………………… , avînd funția de …………………….. , în calitate de Proprietar pe de o parte,

și

1.2. AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI, cu sediul în București, Bd. Libertății nr. 14, sector 5, nr. telefon 021.311.20.70, fax 021.305.28.99, email contact@adr.gov.ro, cod fiscal RO42283735, cont RO58TREZ7050G330800XXXX, deschis la Trezoreria Sector 5 , reprezentat prin ………………………. având funcția de ……………….., în calitate de Chiriaș, pe de altă parte.

în conformitate cu Contractul de închiriere nr………………,

Părțile confirmă că, la data încheierii acestui Proces-verbal de predare – primire, spațiul de depozitare este pe deplin funcțional și în stare bună, cu excepția următoarelor aspecte și deficiențe minore:

………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

               PROPRIETAR                                                             CHIRIAȘ

Anexa nr. 2

Proces-verbal de restituire

pentru spațiul de depozitare situat în ……………….., str. ………………….., nr. …………, județ ……………

Partile contractante:

1.1. ………………………….., cu sediul în …………………………………………………………………., nr. telefon ……………………, fax ……………………. , e-mail ………………… nr. de inreg. în registrul comerțului ……………………………….., cod fiscal …………………………, reprezentată prin …………………………… , avînd funția de …………………….. , în calitate de Proprietar pe de o parte,

și

1.2. AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI, cu sediul în București, Bd. Libertății nr. 14, sector 5, nr. telefon 021.311.20.70, fax 021.305.28.99, email contact@adr.gov.ro, cod fiscal RO42283735, cont RO58TREZ7050G330800XXXX, deschis la Trezoreria Sector 5 , reprezentat prin ………………………. având funcția de ……………….., în calitate de Chiriaș, pe de altă parte.

în conformitate cu Contractul de închiriere nr………………,

Părțile confirmă că, la data încheierii acestui Proces-verbal de restituire, spațiul de depozitare este pe deplin funcțional și în stare bună, cu excepția următoarelor aspecte și deficiențe minore:

………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

               PROPRIETAR                                                             CHIRIAȘ

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

DTD

Anunţ de selecţie a auditorilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea procedurii  de selecţie a auditorilor pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a centrului de date aparţinând  ZIPPER SERVICES SRL.,

Citeste mai mult »
DTD

Anunţ de selecţie a auditorilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea procedurii  de selecţie a auditorilor pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a centrului de date aparţinând  Ebm-Papst Automovie &

Citeste mai mult »
Sari la conținut