Search
Close this search box.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE SELECȚIE OFERTE PENTRU ÎNCHIRIEREA UNUI SPAȚIU DE DEPOZITARE MOBILIER

Autoritatea pentru Digitalizarea României vă invită să depuneți ofertă pentru închirierea unui spațiu de depozitare mobilier.

I.Autoritatea contractantă:

AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMANIEI

Adresa poștală: B-dul. Libertății nr.14, sector 5, Bucureşti,

Tel.: +40 374541179

Adresa internet: www.adr.gov.ro

Tipul autorității contractante și activitatea principală (activitățile principale): minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitatea principală: Servicii generale ale administrației publice

Adresa de e-mail de la care se poate obține informații suplimentare: achizitii@adr.gov.ro.

II. Obiectul achiziției

Obiectul contractului care va fi încheiat ca urmare a finalizării achiziției este închirierea unui spațiu de depozitare.

III. Procedura de atribuire

Procedura de selecție oferte pentru închirierea unui spațiu de depozitare mobilier.

IV. Criteriul de atribuire

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic va fi desemnată pe baza criteriului de atribuire ”prețul cel mai scăzut”.

V. Durata contractului

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de max. 12 luni, începând cu data semnării acestuia de către ambele părți, cu posibilitate de prelungire cu maxim 12 luni.

VI. Valoarea maximă estimată

Valoarea maximă estimată a achiziției este de 99.000,00 lei, fără TVA. Valoarea lunară maximă estimată este de 8.250,00 lei fără TVA.

VII. Ajustarea prețului contractului

Nu se acceptă ajustarea prețului contractului. Prețul lunar este ferm, și este exprimat în lei.

VIII. Procedura aplicată

Procedura aplicată este Procedura proprie a Autorității pentru Digitalizarea României privind atribuirea contractelor de achiziții publice ce au ca obiect închirierea unor spații/imobile, aprobată prin Decizia nr. 255/10.05.2022.

IX. Achiziția se finalizează prin: contract încheiat cu ofertantul care a transmis oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

X. Organizarea procedurii

(A). Procedura se desfășoară într-o singură etapă – etapa depunerii ofertei de către ofertanți, ofertă compusă din documentele de calificare, propunerea tehnică, propunerea financiară.

(B). Calendarul estimat al achiziției

(1) Data limită de transmitere a ofertelor: 21/11/2022, ora 14:00.

(2) Data limită de deschidere a ofertelor: 21/11/2022, ora 14:15.

(C). Modalitatea de derulare a şedinţelor:

(1) Şedinţa de deschidere a ofertelor nu este publică. ADR va transmite procesul-verbal al şedinţei de deschidere către toți ofertanţii care au depus ofertă în termenul limită.

(2) Ședințele de evaluare nu sunt publice.

X. Alte informații

(a) Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 45 zile

(b) Elementele/condițiile care rămân neschimbate pe întreaga durată a contractului sunt:

– clauzele contractuale

– obligațiile pe care operatorul economic și le-a asumat prin propunerea tehnică

  • prețul lunar

XI. Condiții de participare și depunerea ofertei

1. Ofertanții vor transmite oferta astfel:

– în format electronic, la adresa de e-mail achiztii@adr.gov.ro. Se acceptă depunerea ofertei în format PDF, în termenul limită stabilit prin invitația de participare. În funcție de dimensiunea ofertei, se acceptă transmiterea prin mai multe e-mail-uri succesive, dar cu încadrarea tuturor e-mail-urilor în termenul limită stabilit prin invitația de participare.

Termen limită de transmitere a ofertelor: 21/11/2022 ora 14:00.

NOTĂ: Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă.

Neprezentarea propunerii tehnice și/sau financiare are ca efect respingerea ofertei.

Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă. Nu se acceptă prezentarea mai multor oferte de la același ofertant, cu riscul descalificării tuturor ofertelor transmise.

2. Oferta trebuie să respecte condițiile prevăzute în documentația de atribuire și trebuie să cuprindă:

a) Documentele de calificare

b) Propunerea tehnică

c) Propunerea financiară

a) Documente de calificare:

b) Propunere tehnică cu mențiunea ”Propunere tehnică”

Ofertantul va întocmi oferta tehnică în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, iar aceasta va fi semnată și stampilată de reprezentantul legal al operatorului economic sau, dacă este cazul, de persoanele împuternicite de către acesta.

Propunerea tehnică va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe întreaga perioadă de valabilitate a ofertei. Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat, complet şi cu toate caracteristicile care definesc solicitările din Caietul de sarcini. De asemenea, ofertantul va anexa la oferta tehnică toate documentele justificative care susţin cele asumate prin aceasta.

Ofertantul are obligația de a elabora și prezenta Propunerea Tehnică astfel încât să respecte specificațiile minime precizate în documentație.

Propunerea tehnică va fi întocmită respectând cerinţele din specificaţiile tehnice prin prezentarea Formularului nr.7, reprezentând un tabel de conformitate prin care ofertantul va prezenta îndeplinirea cerinţelor minime obligatorii solicitate prin specificaţiile tehnice.

Ofertele care nu satisfac corespunzător specificațiile tehnice minime solicitate în Caietul de Sarcini vor fi considerate NECONFORME.

c) Propunere financiară cu mențiunea ”Propunere financiară”

Propunerea financiară va cuprinde:

– formularul de ofertă – Formular nr. 5

– formularul de propunere financiară – tabel centralizator – Formular nr. 6

Prețul lunar, exprimat în lei, fără TVA va cuprinde toate costurile aferente utilizării spațiului de depozitare, inclusiv cheltuielile aferente funcționării utilităților.

NOTĂ: Preţul unitar (chiria lunară) va fi exprimat în lei fără TVA, va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada de derulare a contractului.

Nerespectarea solicitărilor cu privire la conţinutul propunerii financiare determină declararea acesteia ca fiind INACCEPTABILĂ.

XII. Alte informaţii:

  1. Data până la care se pot solicita clarificări: 15.11.2022
  2. Răspunsul consolidat la solicitările de clarificări va fi publicat pe site-ul ADR la secțiunea Anunțuri și tototdată va fi transmis către toţi operatorii economici cărora li s-a transmis invitaţia de participare până pe data de 17.11.2022 ora 1630.
  3. Toate solicitările de clarificări vor fi transmise prin e-mail la adresa de e-mail achizitii@adr.gov.ro.
  4. Anexat prezentei se regăsesc: Caietul de sarcini, Formularele, și Modelul de contract.