Search
Close this search box.

Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV)

Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de lider de parteneriat și beneficiar, a implementat în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului (SGG) proiectul “Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV)”, cod SIPOCA 20.

Valoarea proiectului este de 17.520.295,64 lei cu TVA, din care 14.714.221,08 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) “Competența face diferența!” și cofinanțare proprie de la bugetul de stat, în valoare de 2.806.074,56 lei cu TVA.

Scopul proiectului a fost dezvoltarea capacităţii instituţionale a autorităților publice în vederea dezvoltării instrumentelor de e–guvernare pentru cetățeni și mediul de afaceri, precum și asigurarea viziunii și a direcțiilor de acțiune din domeniul e-guvernării.

Obiectivul tematic: Îmbunătățirea accesului, utilizării și creșterea calității TIC;

Obiectivele specifice au fost:

a) reducerea fragmentării şi gruparea serviciilor publice electronice sub forma conceptului de evenimente de viaţă, conform obiectivelor stabilite în Agenda Digitală pentru România;
b) asigurarea cadrului legislativ, instituţional, procedural şi operaţional pentru utilizarea instrumentelor de e-guvernare.

Durata de implemetare a proiectului a fost de 63 luni, începând cu data de 4 aprilie 2016.

Timeline-ul proiectului:

Data

                         Descriere activitate

3 Iunie 2021

Adoptarea Politicii Publice în domeniul e-guvernării.

17 mai 21

Conferința de încheiere a proiectului EGOV.

19 apr 21

Cea de-a treia conferință cu participare internațională, de tip workshop, în cadrul proiectului.

22 mar 21

Inițierea procedurii de avizare interinstituțională a Politicii Publice în domeniul e-guvernării.

1 feb –
31 apr 21

Realizarea sesiunilor de instruire privind funcționalitățile platformei de integrare a livrabilelor de tip fluxuri informaționale, aferente evenimentelor de viață.

noi 20 –
apr 21

A fost implementată campania de promovare a proiectului EGOV la radio (23.11.2020-23.03.2021) și în mediul online (21.12.2020 – 24.04.2021).

12 – 22 oct 20

Desfășurarea procesului de consultare publică a propunerii de politică publică în domeniul e-guvernării.

21 iul 20

Varianta finală a propunerii de politică publică în domeniul e-guvernării (A12) a fost dezbătută și aprobată în cadrul Comitetului Director pentru e-guvernare.

20 feb 20

A avut loc cea de-a doua conferință cu participare internațională, de tip workshop, în cadrul proiectului.

6 noi 19 – 28 feb 20

S-au desfășurat sesiunile de asistență de tip „on the job” a salariaților instituțiilor responsabile cu evenimentele de viață (A17).

3 oct 19 – 20 ian 20

S-au desfășurat sesiunile de formare în domeniul e-guvernării a reprezentanților instituțiilor administrației publice cu atribuții legate de serviciile publice, în special cele legate de evenimentele de viață identificate (A16).

12 dec 18 – 20 dec 19

Au fost dezbătute și aprobate în cadrul Comitetului Director pentru e-guvernare variantele finale ale livrabilelor aferente activităților A2, A3, A4, A5, A6, A7, A10, A11, A14, A15.

22 noi 18

A avut loc prima conferință cu participare internațională, de tip workshop, în cadrul proiectului.

19 oct 18

A avut loc conferința de deschidere a proiectului EGOV

2 apr 18

A fost constituit Comitetul Director pentru e-guvernare (A8), prin Decizia Prim-ministrului nr. 169/02.04.2018.

7 feb 18

A fost semnat contractul de prestări servicii ce are ca obiect „servicii de consultanță studii, analize, evaluări și formare în domeniul e-guvernare pentru implementarea proiectului Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV), cod SIPOCA 20”.

4 apr 16

A fost semnat contractul de finanțare, încheiat între MCSI și MDRAP în vederea implementării proiectului.

Activități din proiect:

A0. Management de Proiect
A1. Pregătire şi derulare achiziție publică
A2. Analiza actelor normative
A3. Analiza cadrului operațional, procedural și informațional (infrastructură IT) care susține serviciile publice electronice, în ansamblu.
A4. Identificarea necesităţilor de dezvoltare din punct de vedere legislativ, operaţional, procedural, informațional şi al capacităţii umane prin trecerea în revistă a experienței internaționale în ceea ce privește cadrul și procedurile specifice instituțiilor responsabile pentru evenimentele de viață identificate.
A5. Studiu cu privire la clarificarea rolurilor, atribuțiilor și responsabilităților la nivelul administrației publice din domeniul sistemului informaţional asociat evenimentelor de viaţă din perspectiva eventualelor suprapuneri de roluri și atribuții între instituții.
A6. Inventarierea şi analiza proceselor, a entităţilor responsabile/implicate în asigurarea fluxului de lucru şi a altor factori interesaţi/necesari, a legislaţiei utilizate pentru furnizarea/asigurarea serviciilor şi a procedurilor, instrumentelor de lucru, strict din perspectiva evenimentelor de viaţă.
A7. Definirea în detaliu a cerințelor aferente adoptării noului cadru legislativ, organizațional, procedural, informațional (infrastructura IT necesară) în vederea implementării cu succes a inițiativelor existente în Domeniul de acțiune I în Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020.
A8. Crearea şi funcţionarea unui Comitet Director condus de către Cancelaria Primului Ministru în cadrul căruia vor fi implicate toate instituțiile responsabile de implementarea, administrarea sau funcționarea serviciilor publice electronice în vederea asigurării unei coordonări integrate a intervenţiilor de e-guvernare la nivelul autorităţilor publice.
A9.Derularea a 2 vizite de studiu, în state cu experienţă recunoscută în domeniul e-guvernării aplicate evenimentelor de viaţă, pornind de la bunele practici identificate de consultanţi pentru redactarea raportului asupra necesităţilor de dezvoltare.
A10. Elaborarea unui cadru legislativ unitar pentru implementarea şi gestionarea serviciilor de e-guvernare – indicarea intervenţiilor necesare pentru alinierea cadrului legislativ existent la obiectivele stabilite anterior şi elaborarea unor acte normative sau modificarea celor existente pentru includerea intervenţiilor vizate.
A11. Dezvoltarea unui catalog național al soluțiilor IT pentru e-guvernare care va constitui baza dezvoltării serviciilor publice electronice şi va fi adresat în principal specialiştilor în sisteme IT şi de e-guvernare.
A12. Redactarea propunerii de politică publică în domeniul e-guvernării;
A13. Supervizarea din punct de vedere metodologic şi tehnic a propunerii de politică publică în domeniul e-guvernării şi consultarea publică şi finalizarea documentului.
A14. Stabilirea de proceduri unitare de tratare a evenimentelor de viață în cauză precum și a cerințelor operaționale și informaționale care derivă din acestea, de natură să conducă la identificarea unor limite de timp admisibile precum și un nivel de performanță tehnică din domeniul ITC.
A15. Elaborarea setului de standarde procedurale minimale pentru toate instituțiile implicate în domeniul e-guvernării atât de la nivel central cât și de la nivel local.
A16. Formarea pe tematica e-guvernării a reprezentanţilor instituţiilor administraţiei publice cu atribuţii legate de serviciile publice, în special cele legate de evenimentele de viaţă identificate.
A17. Asistență de tip „on the job” a salariaților instituțiilor responsabile cu evenimentele de viață
A18. Abonarea MCSI la o baza de date de renume din domeniul IT – internațional.
A19. Organizarea a trei conferințe naționale cu participare internatională (tip workshop) în care să fie dezbătute tematicile legate de e-guvernare, cloud computing guvernamental, interoperabilitate
A 20. Prezentarea exemplelor de bună practică de o manieră cât mai apropiată de realitatea şi nevoile administraţiei publice româneşti;
A21. Diseminarea informațiilor cu privire la activitățile proiectului, rezultatele proiectului precum și cu privire la evenimentele care se vor derula în cadrul proiectului, cu privire la bunele practici din domeniul e-guvernării dar și cu privire deciziile și hotărârile Comitetului Director
A22. Elaborarea de materiale promoționale
A23. Organizarea a două evenimente publice prin intermediul cărora să fie promovat proiectul
A24. Dezvoltarea instrumentului automat de integrare și validare livrabile.

CENTRALIZATOR CONTRACTE ACHIZIȚII

Nr.crt

Nr. / data contract

Obiectul contractului

Data început/sfârșit

Prestator

Valoare contract  lei cu TVA

1

Contract de furnizare nr. 108/25.07.2016

Furnizare și instalare corpuri de mobilier de birou

25.07.2016 – 30.09.2016

SC SILVAROM SA


14.508 lei

 

2

Contract de furnizare 126/29.09.2016

Achiziționarea următoarelor  echipamente IT: Laptop;  Multifuncțional color A3 de volum ; Videoproiector Full HD ; Cameră foto

29.09.2016 – 30.11.2016

SC AMERILEX SRL

94.011, 6 lei

3

Contract de prestări servicii nr. 164/02.11.2017

Servicii de abonare a MCSI la o bază de date de renume din domeniul IT internațional

 02.11.2017 – 03.04.2019

SC E- INFORMATION SRL


42.483 lei

 

4

Contract de servicii nr. 6/07.02.2018

Servicii de consultanță, studii, analize, evaluări și formare în domeniul e-guvernare pentru implementarea proiectului „Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare”

07.02.2018 – 06.09.2020

SC ERNST & YOUNG SRL

10.704.653,37 lei

5

Contract de servicii nr. 108/24.08.2018

Servicii de organizare conferințe pentru prezentare și finalizare proiect, informare și publicitate proiect

24.08.2018 – 03.06.2021

SC PROMO SERVICE SRL

202.523 lei

6

Contract de servicii nr. 192/28.10.2019

Servicii de tipărire, multiplicare materiale suport

28.10.2019 – 30.12.2020

SC C&C PREVENT SRL

193.208,40 lei

7

Contract de servicii nr. 25/24.04.2020

Servicii de arhivare

24.04.2020 – 04.09.2020

SC DOCUMENT IMAGING SYSTEMS SRL

11.364,02 lei

8

Contract de servicii nr. 113/23.08.2016

Servicii de asistență tehnică pentru toate achizițiile publice ale MCSI

23.08.2016 – 03.09.2020

SC TACTIC CONSULTING UNIT SRL

94.320 lei

9

Contract de furnizare nr. 16/02.03.2017

Achiziționarea consumabilelor  necesare pentru implementarea proiectului

02.03.2017 – 20.05.2017

SC ETA2U SRL

17.462,87 lei

10

Contract de furnizare nr. 98/12.06.2019

Achiziția de obiecte de inventar, furnituri de birou și materiale consumabile

12.06.2019 – 30.08.2019

SC TRIMA BIROTICĂ ȘI PAPETĂRIE SRL

52.797,89 lei

11

Contract de furnizare nr. 94/06.06.2019

Achiziție laptop-uri cu licență

06.06.2019 – 30.08.2019

SC PRGAMA COMPUTERS SRL

13.173,30 leiRezultate livrate:

R1 – Propunere de politică publică elaborată în domeniul e-guvernării în parteneriat cu un număr mare de stakeholderi.
r1.1 – Analiza actelor normative și a cadrului operațional, procedural și informațional privind domeniul e-guvernării în România
r1.2 – Raport cu privire la propunerea unor noi cadre instituționale, organizaționale, legislative, informaționale și de formare a resurselor umane din administrația publică
r1.3 – Elaborarea cadrului legislativ unitar pentru implementarea și gestionarea serviciilor de eGuvernare, ce va include rolurile, responsabilitățile, normele metodologice și de organizare a instituțiilor implicate
r1.4 – Catalog Național al Soluțiilor IT pentru eGuvernare
r1.5 – Evaluarea ex-ante a propunerii de politică publică şi analiză de impact bugetar.

R2 – Set de standarde procedurale minime, elaborat pentru furnizarea serviciilor publice în format electronic.
r2.1 – Manual de proceduri și metode de lucru pentru evenimentele de viață identificate
r2.2 – Raport de implementare a ghidurilor, procedurilor, standardelor propuse.

R3 – Capacitate crescută a MCSI și a structurilor care implementează eGuvernarea în ceea ce privește exercitarea corespunzătoare a competențelor ce le revin în domeniul eGuvernare
r3.1 – Sesiuni de formare desfășurate
r3.2 – Sesiuni de asistență „on the job” implementate pentru familiarizarea cu noile proceduri și pregătirea pentru momentul operaționalizării
r3.3 – Conferințe organizate
r3.4 – Studiu de bune practici elaborat în domeniul eGuvernării.

R4 – Informare și Publicitate (campanie de informare și promovare a proiectului).

Indicatori din proiect:

✔️ Propuneri de politici publice – 1
Studii, analize, evaluări – 5
Raport cu privire la propunerea unor noi cadre instituționale, organizaționale, legislative, informaționale și de formare a resurselor umane din administrația publică – 1
Act de înființare și proceduri de lucru pentru Comitetul Director – 1
Participanți vizite de lucru (2 vizite) în state cu experiență în domeniul eGuvernării – 50
Plan de lucru pentru adoptarea noului cadru legislativ – 1
Catalog soluții IT pentru e-guvernare – 1000
Document “eRomânia” – o politică publică în domeniul e-guvernării – 1
Document final de politică publică – 1

✔️ Set de standarde – 1
Manual de proceduri pentru tratarea unitară a evenimentelor de viață – 1000
Raport de implementare a ghidurilor, procedurilor, standardelor propuse – 1

✔️ Capacitate crescută a MCSI și a structurilor care implementează e-guvernarea
Participanți la formarea pe tematica e-guvernării – 143
Personal din autoritățile și instituțiile publice centrale care a fost certificat la încetarea calității de participant la formarea în domeniul e-guvernării – 143
Personal din echipa de management care participa la conf. sau cursuri europene în domeniul e-guvernării, (maxim 1 curs și 1 conf.) – 10
Personal din echipa de management care a fost certificat la încetarea calității de participant la formarea în domeniul e-guvernării – 10
Ghid de asistență ”on the job” elaborat – 1000
Participanți la sesiunile de asistență on the job – 351
Personalul care a fost certificat la încetarea calității de participant la sesiunile de asistență on the job – 351
Conferințe naționale cu participare internațională, organizate – 3
Ghiduri și broșuri elaborate în care să fie prezentate exemplele de bună practică – 2000

Livrabile:

Livrabil A12- Propunere de politică publică în domeniul e-guvernării

Livrabil A3 – Analiza cadrului operaţional, procedural şi informaţional (infrastructura IT) care susţine serviciile publice electronice, în ansamblu

Livrabil A7 – Raport cu privire la propunerea unor noi cadre instituţionale, organizaţionale, legislative, informaţionale şi de formare a resurselor umane din administraţia publică

Livrabil A10 – Elaborarea unui cadru legislativ unitar pentru implementarea şi gestionarea serviciilor de e-guvernare

Livrabil A14 – Manual de proceduri pentru tratarea unitară a evenimentelor de viaţă

Livrabil A5 - Studiu cu privire la clarificarea rolurilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor la nivelul administraţiei publice din domeniul sistemului informaţional asociat evenimentelor de viaţă

Livrabil A15 – „Raport de implementare a ghidurilor, procedurilor şi standardelor propuse” şi fluxuri​

Livrabil A15 – „Raport de implementare a ghidurilor, procedurilor şi standardelor propuse” şi fluxuri
(set de standarde)

Livrabil A15 – „Raport de implementare a ghidurilor, procedurilor şi standardelor propuse” şi fluxuri
(anexe fluxuri)

Livrabil A20 - Studiu privind exemple de bună practică în utilizarea instrumentelor de tip e-guvernare pentru furnizarea de servicii publice

Livrabil A6 - Studiu al situaţiei existente în e-guvernare – din perspectiva evenimentelor de viaţă

Livrabil A4 - Raport de analiză a necesităţilor de dezvoltare din punct de vedere legislativ, operaţional, procedural, informaţional şi al capacităţii umane

Livrabil A2 - Raportul de analiză al actelor normative

Livrabil A11 - Catalogul național al soluțiilor IT de e-guvernare

Livrabil A11 - Catalogul național al soluțiilor IT de e-guvernare​ (document explicativ)