Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Anunț privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea unor funcții publice vacante de conducere la Biroul Piața Unică Digitală din cadrul Serviciului Relații Internaționale și Afaceri Europene și la Serviciul Juridic și Contencios Administrativ

În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) şi al art. 618 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează la sediul instituţiei din Bd. Libertății nr. 14, sector 5, Bucureşti, concurs de promovare pentru ocuparea unor funcții publice vacante de conducere.

Data publicării anunţului: 28.04.2023

Posturi scoase la concurs:

 • Șef birou la Biroul Piața Unică Digitală din cadrul Serviciului Relații Internaționale și Afaceri Europene, (ID post 356411), normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
 • Șef serviciu la Serviciul Juridic și Contencios Administrativ, (ID post 545715), normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiții de participare a candidaților pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef birou la Biroul Piața Unică Digitală din cadrul Serviciului Relații Internaționale și Afaceri Europene, (ID post 356411), normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână:

 • să fie numiți într-o funcţie publică din clasa I;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al Științelor Sociale, Ramura de știință: Științe administrative, Științe juridice sau Științe politice;
 • studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; 
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Condiții de participare a candidaților pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef serviciu la Serviciul Juridic și Contencios Administrativ, (ID post 545715), normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână:

 • să fie numiți într-o funcţie publică din clasa I;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al Științelor Sociale, Ramura de știință: Științe juridice;
 • studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; 
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Dosarul de concurs va cuprinde în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul anunț
 2. curriculum vitae, modelul comun european; 
 3. copia actului de identitate; 
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 
 5. copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
 6. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; 
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 
 8. cazierul administrativ.

 • Copiile actelor prevăzute la punctele c) – g), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs;
 • Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. f) este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul anunț;
 • Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la lit. f) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2 şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Atribuțiile aferente posturilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul anunţ.

Bibliografia si tematica aferente posturilor sunt prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul anunț.

Perioada de depunere a dosarelor: Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Autorității pentru Digitalizarea României din București, Bdul. Libertății nr. 14, sector 5, în perioada 28.04.2023 – 17.05.2023, inclusiv, în intervalul L – J: 08.30. – 17.00, V: 08.30 – 14.30.

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 29.05.2023, ora 11:00, Bdul. Libertății nr. 14, Sector 5, București.

Proba interviu se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituţiei din Bdul. Libertății nr. 14, Sector 5, București, doar pentru acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 70 puncte.

Persoane de contact:

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane din Bdul. Libertății nr. 14, sector 5, București, telefon: 0374.541.187 și e-mail resurse.umane@adr.gov.ro.

Formular înscriere concurs - anexa 1
Model adeverinta vechime - anexa 2
Atributii concurs promovare 29.05.2023 - anexa 3​
Bibl+tematica concurs promovare conducere 29.05.2023 - anexa 4

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Sari la conținut